Rentowność firmy: wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Rentowność firmy: wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Prowadzenie biznesu w dużej mierze opiera się na dbałości o liczby. To właśnie one pokazują, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo i jakie decyzje powinny zostać podjęte jako pierwsze. Dlatego rentowność firmy należy badać regularnie.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Wskaźnik rentowności, mierzony jako stosunek zysków do przychodów i wyrażony w procentach, pozwala monitorować kondycję finansową przedsiębiorstwa.
 • Próg rentowności pozwala ustalić, jakie przychody należy wygenerować, żeby pokryć całkowite koszty działalności.
 • Rentowność firmy może być ujemna. Jeżeli występuje taka sytuacja firma generuje straty zamiast zysków. Warto wtedy przeanalizować sytuację i podjąć działania naprawcze.
 • Warto śledzić wskaźniki rentowności w czasie, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Łatwe monitorowanie wybranych wskaźników umożliwia enova365.

Co to jest rentowność firmy?

Czym jest rentowność firmy? To istotny wskaźnik finansowy odzwierciedlający zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków z podejmowanych przez nie operacji. W działaniach biznesowych stanowi on jeden z najważniejszych mierników efektywności finansowej i operacyjnej organizacji, dostarczając informacji na temat tego, w jaki sposób biznes radzi sobie z konwersją swoich zasobów i inwestycji w dochody.

Jest to zatem ważne narzędzie analizy finansowej, które pomaga przedsiębiorstwom monitorować ich kondycję finansową, podejmować decyzje strategiczne i przewidywać perspektywy rozwoju.

Rentowność firmy – jak obliczyć?

Rentowność biznesu mierzona jest jako stosunek zysku netto do przychodów i wyraża się w procentach. Do jej obliczenia można wykorzystać kalkulator rentowności firmy dostępny w sieci. Natomiast wzór wygląda następująco:

(Zysk netto / Przychody) x 100%

Zysk netto jest tutaj niczym innym, jak różnicą między dochodami a kosztami (stałymi i zmiennymi). Przykładowo, jeśli przychody firmy wynoszą 1 000 000 zł, a jej zysk netto – 150 000 zł, to wyliczona rentowność wyniesie 15%. Oznacza to, że każda wydana złotówka przekłada się na 15 groszy zysku.

Warto zastanowić się w tym momencie, co tak naprawdę wpływa na opłacalność firmy. Wskaźnik ten jest bowiem niezwykle kompleksowy i na jego wartość wpływać mogą przeróżne czynniki, m.in.:

 • wysokość kosztów operacyjnych,
 • strategia cenowa i wysokość cen sprzedaży,
 • wysokość przychodów,
 • efektywność operacyjna (poprawa jakości procesów wiążąca się np. ze zmniejszeniem kosztów),
 • wysokość zadłużenia i koszty obsługi długu,
 • innowacyjność i rozwój przedsiębiorstwa
 • stan branży,
 • działania konkurencji,
 • zmiany w przepisach,
 • postęp technologiczny.

Te czynniki determinują rentowność biznesu. Efektywne zarządzanie tymi elementami jest kluczowe dla utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Business Intelligence enova365
Business Intelligence enova365 pozwala stale monitorować różne wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa, w tym wskaźnik rentowności

Jak obliczyć próg rentowności?

Istotnym pojęciem jest także próg rentowności, czyli punkt, w którym całościowe koszty i przychody są sobie równe. Wylicza się go zależnie od ujęcia:

 • ilościowego: Koszty stałe / (Cena – Koszty zmienne),
 • wartościowego: Cena x Koszty stałe / (Cena – Koszty zmienne).

Pierwsze z ujęć wyznacza, ile sztuk danego produktu należy sprzedać lub ile razy daną usługę należy wykonać, aby wyjść na zero. Z kolei drugie dotyczy przychodów, które powinny być osiągnięte do pokrycia całkowitych kosztów działalności.

Czytaj także: Model Du Ponta – co to jest i jak go obliczyć?

Jak obliczyć rentowność inwestycji?

Kolejnym ważnym wskaźnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest rentowność inwestycji oznaczana jako ROI (Return on investment) – czyli zwrot inwestycji. Można go opisać jako stosunek zysków netto do wszelkich poniesionych kosztów i podobnie jak rentowność firmy – wyraża się w procentach. Wzór wygląda tak:

(Zysk netto / Całkowite koszty inwestycji) x 100%

Czy rentowność może być ujemna?

Odpowiedź jest prosta – tak. Ujemna rentowność oznacza, że firma generuje straty zamiast zysków i bezwzględnie należy przyjrzeć się przyczynom takiego stanu. 

Przyczyny ujemnej rentowności mogą obejmować m.in.:

 • wysokie koszty operacyjne: gdy koszty operacyjne, takie jak wynagrodzenia, materiały czy inne wydatki, przewyższają przychody firmy,
 • wysokie koszty inwestycji: gdy firma ponosi koszty inwestycji, które są większe niż zyski, które dane inwestycje generują, 
 • problemy z zarządzaniem finansami: nieefektywne zarządzanie finansowe, nadmierne zadłużenie czy nieprzemyślane decyzje inwestycyjne mogą prowadzić do ujemnej rentowności,
 • niskie ceny sprzedaży: firma może być zmuszona do obniżania cen swoich produktów lub usług, co może wpływać negatywnie na rentowność, zwłaszcza jeśli koszty produkcji pozostają stałe,
 • zmiany w otoczeniu rynkowym: czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany w gospodarce, polityce lub konkurencji również mogą wpływać na opłacalność firmy.

W przypadku ujemnej rentowności istotne jest dokładne zidentyfikowanie przyczyn i podjęcie działań naprawczych. Firmy często muszą dostosowywać strategie, optymalizować koszty, restrukturyzować zadłużenie lub podejmować inne działania, aby odwrócić tendencję i odzyskać opłacalność. Gdy problemy są długotrwałe, konieczne może być dokładne przemyślenie modelu biznesowego.

Czy istnieje jednak idealna rentowność, do której każda firma powinna dążyć? Jak się okazuje, współczynnik ten nie ma stałej wartości będącej celem przedsiębiorców. To, co jest uznawane za satysfakcjonującą rentowność, może zmieniać się w czasie, w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i konkurencyjne. Optymalny poziom rentowności może się różnić w zależności od kilku czynników: 

 • branży: w niektórych branżach, m.in. w technologicznej czy w usługach, oczekuje się wyższych marż zysku niż w branżach o niskiej konkurencji,
 • wielkości firmy: małe przedsiębiorstwa mogą mieć niższe marże, ale jednocześnie być bardziej elastyczne. Duże firmy dążą do osiągnięcia większej skali, co wpływa na ich rentowność,
 • celów inwestycyjnych: firmy w fazie rozwoju mogą inwestować więcej w innowacje, rozwój produktów czy ekspansję, co czasem prowadzi do tymczasowego obniżenia rentowności w imię długoterminowych korzyści.
 • warunków rynkowych: cykle gospodarcze, konkurencja, zmiany technologiczne i inne czynniki zewnętrzne wpływają na oczekiwania dotyczące rentowności,
 • strategii firmy: organizacja może przyjąć strategię koncentracji na wartości, konkurując na jakość zamiast na cenę, co może wpłynąć na rentowność.

Idealna rentowność firmy zależy od jej indywidualnych okoliczności, celów i strategii oraz planów długoterminowych. Warto śledzić wskaźniki rentowności w czasie, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. W jaki sposób robić to najskuteczniej?

Czytaj także: Wskaźniki KPI – co to jest i jakie warto analizować?

Praktyczne wskazówki dotyczące poprawy rentowności

Śledzenie rentowności organizacji jest w dzisiejszych czasach sprawą kluczową. Dlatego warto mieć w zasięgu narzędzia automatyzujące ten proces. Dobrym rozwiązaniem są systemy ERP, które wśród swoich zalet mają też możliwość stałego śledzenia wartości opisywanego wskaźnika.

W systemie enova365 za mierzenie opłacalności firmy odpowiada moduł Business Intelligence. Zapewnia on ogromne możliwości analityczne, a dzięki połączeniu z bazą danych, do której spływają, między innymi, dane z obszaru finansów i księgowości jest w stanie na bieżąco wyliczać rentowność. W ramach Paneli BI możemy ustawić sekcje, które będą pokazywać wskaźnik rentowności i zachodzące zmiany w wybranym przedziale czasowym.

Łatwy dostęp do tego wskaźnika sprawia, że w razie potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie analizować kondycję firmy, a także szybko podejmować kluczowe dla jej rozwoju decyzje. W związku z tym system ERP enova365 polecany jest jako doskonałe narzędzie wspierające działania każdej firmy. Jeśli zastanawiasz się nad sprawdzonym rozwiązaniem analitycznym dla biznesu, zapraszamy do przetestowania modułu Business Intelligence.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365