System ERP enova365 oferta i cennik

Dotacje na system informatyczny

Zobacz, jak możesz sfinansować zakup rozwiązań informatycznych | zakup usług informatycznych | zakup i wdrożenie systemu ERP

dotacje unijne | leasing | wynajem


Czy wiesz, że dotacje na cyfryzacje pozwalają sfinansować koszty oprogramowania informatycznego? W zakupie systemów informatycznych najczęściej są wykorzystywane środki unijne, które są regularnie uruchamiane w formie ogólnopolskich i regionalnych programów. enova365 to system ERP, który jest częstym wyborem przedsiębiorców we wnioskach unijnych oraz leasingu oprogramowania. Współpracujemy z doświadczoną firmą doradczą, która z sukcesami pozyskuje środki unijne na wdrożenie rozwiązania informatycznego. Zobacz jak możesz uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania.


firmy-szkoleniowe-jak-korzystaja-z-erp

Jak sfinansować zakup systemu ERP - dotacje na zakup oprogramowania

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani zakupem rozwiązań IT, mogą skorzystać z kilku możliwości wsparcia, które obejmują nie tylko zakup usług informatycznych z dotacji unijnych, rozbudowę systemów informatycznych, ale również leasing oprogramowania i sprzętu IT.  Systemy ERP wdrażane przy wsparciu dofinansowania są mniejszym obciążeniem dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo, systemy firmy mogą być wybrane w formie usług chmurowych (w abonamencie), zatem koszty zakupu i wdrożenia są rozłożone w czasie. 

Dotacje unijne na automatyzacje i cyfryzacje MŚP

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług

Pomoc w ramach dofinansowania na zakup oprogramowania dla firma oraz usług doradczych przyznawana jest na podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Oferta dostosowana jest do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dig.IT to działanie, które obejmować będzie doradztwo przedwdrożeniowe, granty na sfinansowanie procesu transformacyjnego oraz działania upowszechniające ideę transformacji cyfrowej. Działanie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora przemysłu, produkcji i usług.

Na co można przeznaczyć to dofinansowanie unijne:

Obszary transformacji cyfrowej wspierane w części grantowej projektu obejmują:

- automatyzację procesów i analitykę biznesową

- cyfrową sprzedaż i kontakt z klientem

- wykorzystanie rozwiązań chmurowych

- wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

- cyberbezpieczeństwo

- zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Wsparcie w zakresie doradztwa dotyczyć będzie:

- weryfikacji poziomu dojrzałości cyfrowej

- opracowania strategii transformacji cyfrowej

- oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań

- usług o charakterze technologicznym, w tym dopasowania oprogramowania/usług chmurowych do potrzeb przedsiębiorcy oraz dostosowania zakupionych technologii cyfrowych do aktualnego stanu przedsiębiorstwa usług w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego

- usług o charakterze prawnym, w tym weryfikacji podmiotu sprzedającego, poziomu ochrony danej technologii/jej zasięgu,

- możliwości rozwijania zakupionej technologii

Koszty możliwe do sfinansowania:

Część obligatoryjna:

- gotowe oprogramowanie lub zlecone prace programistyczne

- usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS

Część fakultatywna:

- koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych

- koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych

- koszty niezbędnych środków trwałych

Dofinansowanie

Minimalna wartość grantu: 40 000,00 euro

Maksymalna wartość grantu: 200 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu

Termin ogłoszenia naboru:

Czekamy na podanie daty .

Ścieżka SMART - cyfryzacja produkcji, procesów, produktów, usług, modeli biznesowych

Ścieżka SMART to modułowe wsparcie przedsiębiorstw, dotyczące projektów informatycznych. Dofinansowanie na zakup oprogramowania obejmuje 7 modułów, z czego jeden z modułów B+R lub Wdrożenie innowacji jest obowiązkowy (dla dużych firm moduł B+R jest zawsze obowiązkowy). Pozostałe moduły można dobrać według potrzeb przedsiębiorstwa. Wsparcie przeznaczone jest na działania zmierzające do cyfryzacji produkcji (np. firmy produkcyjne), procesów, produktów, usług rozwojowych lub też modeli biznesowych, które wykorzystują systemy klasy ERP.


Dla kogo jest przeznaczone to dofinansowanie unijne:

MŚP (realizujące projekty samodzielne)

Konsorcja MŚP

Duże przedsiębiorstwa (realizujące projekty samodzielnie)

Konsorcja przedsiębiorstw małych i średnich firm z dużymi przedsiębiorstwami

Konsorcja przedsiębiorstw MŚP lub dużych przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub z NGO


Terminy obowiązywania naborów:

Rundy dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw

I runda: do 09.05.2023

II runda: 10.05.2023 do 30.06.2023

III runda: 03.2024-04.2024 

Konsorcja MŚP, termin obowiązywania naborów:

Jedna runda: 01.06.2023 – 30.10.2023

Konsorcja przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz konsorcja przedsiębiorstw MŚP lub dużych przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub z NGO

Termin obowiązywania naboru:

Jedna runda: 01.06.2023 – 30.10.2023

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP (2.21) - zakup gotowych rozwiązań, np. informatyczne systemy

W konkursie przyznawane są granty na zakup i wdrożenie rozwiązań IT, systemy klasy ERP służących transformacji cyfrowej. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup gotowych rozwiązań (w formie licencji lub praw własności do technologii) oraz na zlecone prace programistyczne. Nabór na dofinansowanie unijne w tym programie zostanie otwarty prawdopodobnie dopiero w 2024 r. Ale już teraz porozmawiaj z ekspertem i zaplanuj działania związane z uzyskaniem dotacji.

10 najczęściej zadawanych pytań o oprogramowanie ERP dla biznesu

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dotacje unijne na automatyzacje i cyfryzacje dużych firm

A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach 

Dofinansowania na zakup oprogramowania dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji, np. specjalnej infrastruktury informatycznej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na cyfryzację procesów biznesowych, wsparcie technologii operacyjnych wykorzystujących chmurę czy sztuczną inteligencję w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych, lub też na wdrażanie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Wsparcie jest adresowane wyłącznie do dużych firm.

Na co jest przyznawane dofinansowanie:

Dofinansowanie unijne jest przyznawane na inwestycję początkową. Obszar wsparcia obejmuje wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, a w tym cyfryzację procesów biznesowych, w tym wdrożenie systemu informatycznego. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy z wykorzystaniem technologii chmury czy sztucznej inteligencji. Wsparciem zostaną objęte projekty na rzecz robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.


Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Program FERC - cyfrowa przyszłość i wzmocnienie kompetencji cyfrowych

Jest to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-2020, w całości poświęcony będzie działaniom wspierającym transformację cyfrową polskiej gospodarki. FERC skupia się na takich obszarach jak cyfrowa przyszłość, dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój e-usług, cyberbezpieczeństwo oraz zakup systemów informatycznych ułatwiających wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

Dotacje na wdrożenie systemu ERP w regionie: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

Sfinansuj zakup usług informatycznych z regionalnego programu, który wspiera przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (1.2) - makroregion Polski Wschodniej MŚP

Nowym obszarem wsparcia w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) będzie finansowanie procesów transformacji przemysłowej MŚP, działalności firm z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie unijne obejmuje zakup oprogramowania, w tym innowacyjne systemy ERP, lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Na co jest przyznawane dofinansowanie:

Dofinansowanie unijne obejmują m.in koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego, opracowaniem czy wdrożeniem mapy drogowej czy diagnozy dojrzałości cyfrowej. Dofinansowanie na zakup oprogramowania można przeznaczyć także na nabycie środków trwałych (poza nieruchomościami) takich jak automaty, roboty, maszyny czy urządzenia, nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji czy know-how. 

Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji. Koszty kwalifikowane to także koszty robót i materiałów budowalnych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń oraz koszty szkoleń.

RPO 16 programów regionalnych na zakup systemu IT - dofinansowanie unijne w ramach lokalnego programu dla województw

Na ten moment wciąż pojawiają się harmonogramy i szczegółowe opisy priorytetów dla regionalnych programów operacyjnych. Znamy już Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027. W II priorytecie znajdują się takie działania dla przedsiębiorstw dotyczące transformacji cyfrowej jak np. działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie czy 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP, które uwzględniają dotacje na zakup oprogramowania. Analogicznych konkursów można spodziewać się również w pozostałych województwach. 

banner na stronie system erp enova365 napędza Małopolskę. Grupa osób przegląda dane na laptopie

Na co jest przyznawane dofinansowanie:

Warto wiedzieć, że każdy z RPO będzie realizował odrębne harmonogramy konkursów w ramach dedykowanych nim działań. Każde z województw posiada swoje indywidualne szczegółowe opisy osi priorytetowych na lata 2021-2027, w którym znajdują się wybrane priorytety, które dotyczy dofinansowanie unijne, w tym priorytet Cyfryzacja, w którym mogą zostać objęte takie działania jak rozbudowa systemów w ramach projektów inwestycyjnych, dofinansowanie kompleksowych projektów czy wsparcie wdrażania systemów. W ramach priorytetów wydzielone zostały działania i cele szczegółowe na podstawie których organizowane są konkursy.


Jak uzyskać dofinansowanie unijne na zakup systemu ERP?

Dotacje z Funduszy Europejskich mają na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Inwestycja w oprogramowanie do zarządzania firmą wpisuje się więc w programy unijne wspierające polskie firmy.

Warunki i regulacje dotyczące składania wniosków, a co za tym idzie i otrzymania funduszy z Unii Europejskiej są dokładnie sprecyzowane w odpowiednie programy realizowane w danych latach. Dotacje na zakup oprogramowania są przyznawane na zasadach konkursu, dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie firmy oraz przedłożenie niezbędnych dokumentów. Aby otrzymać dotację, należy zgłosić się do ogłoszonego w określonym czasie naboru.

enova365 współpracuje z doświadczoną firmą doradczą za pośrednictwem której przedsiębiorca może pozyskać dotacje unijne na zakup systemu ERP oraz jego wdrożenie. Z rekomendowanej współpracy korzysta wielu przedsiębiorców. Zakres usługi obejmuje cały proces pozyskania dotacji unijnych na zakup systemu ERP: od analizy programu unijnego, na co można przeznaczyć dotacje unijne, poprzez wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dotacji. Skorzystaj z okazji i pozyskaj dofinansowanie unijne, które procentuje.


Poznaj inne sposoby na finansowanie zakupu ERP

Leasing oprogramowania i sprzętu IT

Leasing oprogramowania zyskuje coraz większą popularność jak instrument finansowania systemu ERP.  Leasing to forma finansowania inwestycji, która umożliwia przedsiębiorcy używanie enova365 i infrastruktury informatycznej bez konieczności ich kupna. Leasing oprogramowania oferuje niższą cenę niż kredyt, a same procedury są prostsze i szybsze. Co więcej, nie zawsze jest wymagana wpłata początkowa, a jeśli jest, to na bardzo niskim poziomie.  Okres leasingu wynosi 18-36 miesięcy. Cała inwestycja ma zmniejszone obciążenie podatkowe. W leasingu operacyjnym wpłata początkowa oraz całość rat leasingowych stanowią koszty uzyskania przychodu. VAT jest opłacany stopniowo, zgodnie z harmonogramem rat.

Leasing na system ERP enova365

Prezentujemy listę firm leasingowych, z którymi dla Klientów enova365 przygotowaliśmy specjalne warunki zakupu oprogramowania do zarządzania.

GRENKE Polska jest częścią GRENKE, która finansuje inwestycje IT już prawie 40 lat. Grupa działa w 31 krajach na 4 kontynentach.

Od 2003 roku GRENKE finansuje biznes polskich przedsiębiorców, stale zwiększając zakres usług, z których można skorzystać na terenie całego kraju. Od lat niezmiennie GRENKE zajmuje czołowe miejsce wśród firm leasingowych finansujących sprzęt IT.

leasing na oprogramowanie ERP - Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) rozpoczął swoją działalność w 1991 jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od początku swojej działalności jest leaderem w i aktywnie uczestniczy w rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. EFL to prężna instytucja finansowa z 29-letnim doświadczeniem, kadrą najwyższej klasy specjalistów i wyspecjalizowanym zapleczem infrastrukturalnym.

Warunki leasingu na system ERP dla Klientów enova365

GRENKE Leasing
EFL
Okres leasingu
18 - 36 miesięcy18 - 36 miesięcy
Minimalna wartość transakcji podlegającej leasingowi
od 3000 zł nettood 1000 zł netto
Czy koszt wdrożenia może być finansowany w ramach leasingu
taktak
Czy wpłata początkowa jest obligatoryjna
nieod 1% do 45% zależne od scoringu Klienta
Dodatkowe opłaty
tak,
300 zł za przygotowanie oferty
tak,
koszty przygotowania oferty

Jeśli nie dotacje unijne, leasing, to może enova365 w formie abonamentu (SaaS)?

Wynajem systemu ERP w chmurze, w formie abonamentu miesięcznego lub rocznego

Wynajem systemu ERP w formie usługi to niski koszt wejścia w inwestycje i przejrzyste zasady użytkowania. Korzystanie z ERP w chmurze wiąże się ze wszystkimi zaletami płynącymi z dostępności danych firmowych w każdym miejscu - wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu. Nie kupujesz oprogramowania na własność - nie ponosisz wysokich kosztów "z góry".

ikona system erp w chmurze

Dzięki wykorzystaniu technologii cloud computing, system ERP w chmurze zapewnia nie tylko wygodę w rozliczaniu, ale i wszystkie benefity płynące z możliwości zdalnego łączenia się z bazą danych Twojej firmy, umieszczoną na zewnętrznych serwerach. data center. Korzystaj z zalet pracy zdalnej i pracuj z dowolnego urządzenia - wystarczy jedynie dostęp do sieci Internet.

ikona zakup systemu ERP w modelu subskrypcyjnym

Wygodne opłaty abonamentowe uzależnione są od wielkości Twojej instalacji - płacisz tylko za te moduły i funkcje systemu ERP, które są Ci potrzebne. Wynajem oprogramowania w formie usługi to również przejrzyste zasady współpracy z dostawcą systemu - kiedy nie potrzebujesz juz systemu ERP w Twojej firmie, po prostu rezygnujesz z usługi.

system ERP w chmurze - urządzenia ze screenami z systemu enova365

Zamów rozmowę z konsultantem: dotacje unijne

  • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu wysyłania informacji handlowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365