Zdolności produkcyjne − co to jest i jak je obliczyć?

Zdolności produkcyjne − co to jest i jak je obliczyć?

Zdolność produkcyjna to jeden z najważniejszych czynników dla każdej firmy produkcyjnej. Określa on maksymalną ilość wyrobów, które mogą zostać wytworzone w danym czasie przy zachowaniu ustalonych norm jakości. Sprawdź czym dokładnie jest zdolność produkcyjna, jak się ją oblicza oraz jakie czynniki na nią wpływają. 

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • Zdolność produkcyjna oznacza możliwość wytworzenia maksymalnej liczby wyrobów, spełniających ustalone normy jakościowe w określonym czasie. 
  • Rozróżnia się zdolność teoretyczną, czyli maksymalną produkcję przy optymalnych warunkach, oraz zdolność nominalną, która uwzględnia realne ograniczenia i przestoje.
  • Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (IoT) oraz technologie cyfrowe, takie jak cyfrowe bliźniaki, AR i VR, będą kształtować przyszłość zdolności produkcyjnych, zwiększając wydajność i precyzję produkcji.

Co to jest zdolność produkcyjna?

Zdolność produkcyjna oznacza możliwość wytworzenia maksymalnej ilości wyrobów spełniających ustalone normy jakościowe w określonym czasie. Dotyczy to zdolności przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy do realizacji produkcji zgodnie z określonymi standardami. 

Sposób wyliczania zdolności produkcyjnej może się różnić w zależności od branży, w jakiej działa firma. Głównym celem obliczania zdolności produkcyjnej jest określenie możliwości produkcyjnych firmy oraz identyfikacja potencjalnych rezerw i przyczyn niewykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej. 

Przy ustalaniu zdolności produkcyjnej bierze się pod uwagę m.in. 

  • wydajność procesów produkcyjnych, 
  • stopień wykorzystania maszyn i urządzeń, 
  • efektywność pracy, 
  • inne czynniki wpływające na możliwości produkcyjne firmy. 

Zdolność produkcyjna teoretyczna i nominalna

Zdolność produkcyjna teoretyczna to maksymalna produkcja,  którą można osiągnąć przy optymalnych warunkach technicznych i organizacyjnych, zgodnie z potencjałem maszyn i urządzeń dostępnych w firmie.

Definicja zdolności produkcyjnej nominalnej nie jest jednoznaczna. Termin „nominalny” odnosi się zazwyczaj do planowanej lub deklarowanej przez firmę zdolności produkcyjnej, mogącej jednak nie uwzględniać realnych ograniczeń, takich jak przestoje czy konserwacja maszyn.

Zdolność teoretyczna to maksymalny poziom produkcji możliwy do osiągnięcia w idealnych warunkach, podczas gdy zdolność nominalna może uwzględniać rzeczywiste ograniczenia i zakłócenia występujące w praktyce. W efekcie zdolność nominalna jest przeważnie niższa od zdolności teoretycznej.

Mierniki zdolności produkcyjnej

Obliczanie zdolności produkcyjnej oraz stosowane mierniki mogą się różnić w zależności od branży i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Niemniej jednak istnieją ogólne metody i mierniki, które są powszechnie stosowane.

Wskaźnik wykorzystania czasu pracy

Określa, jaki procent czasu pracy jest wykorzystywany do bezpośredniej produkcji. Może być używany do monitorowania efektywności wykorzystania czasu pracy w zakładzie produkcyjnym.

Przykład:

Firma monitoruje, ile godzin pracy jest poświęcanych na bezpośrednią produkcję w porównaniu do czasu przestoju czy przestoju planowanego, aby zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność produkcji.

Wskaźnik efektywności maszyn

Określa, jak duża część czasu pracy maszyn jest wykorzystywana do produkcji w porównaniu do całkowitego czasu pracy. Jest używany do oceny wydajności maszyn w zakładzie produkcyjnym.

Przykład:

Przedsiębiorstwo analizuje, ile czasu maszyny są w ruchu w porównaniu do czasu przestoju, aby zidentyfikować potencjalne problemy związane z wydajnością maszyn i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Wskaźnik wydajności pracy człowieka

Określa ilość produktu wytworzonego na jednego pracownika w określonym czasie. Używany jest do oceny wydajności pracy i efektywności zespołów produkcyjnych.

Przykład:

Firma porównuje ilość produktu wyprodukowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu dnia pracy, aby identyfikować najlepszych pracowników i udzielać wsparcia tym, którzy mają niższą wydajność.

Wskaźnik zużycia surowców na jednostkę produktu

Określa, ile surowców jest zużywanych na jedną wyprodukowaną jednostkę produktu. Jest używany do monitorowania efektywności wykorzystania surowców w procesie produkcyjnym.

Przykład:

Przedsiębiorstwo analizuje, ile surowców jest zużywane do produkcji jednostki produktu, aby zidentyfikować możliwości redukcji kosztów poprzez optymalizację zużycia surowców.

Mocne strony enova365

Czynniki wpływające na zdolność produkcyjną

Czynniki wpływające na zdolność produkcyjną są zróżnicowane i obejmują jakość maszyn i urządzeń, efektywność procesów i technologii oraz zarządzanie personelem i organizację pracy. 

Po pierwsze, kluczowy wpływ na zdolności produkcyjne ma  jakość maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji. Wyższa jakość maszyn oznacza większą niezawodność, co przekłada się na mniejszą liczbę awarii i przestojów. Niezawodne maszyny pracują efektywnie przez dłuższy czas, maksymalizując wykorzystanie dostępnego czasu pracy. Dodatkowo, maszyny o wyższej precyzji zmniejszają ilość wadliwych produktów, co redukuje odpady i zwiększa efektywność produkcji. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zdolności produkcyjne jest efektywność procesów i wdrażanie nowych technologii, pozwalających na optymalizację produkcji, takich jak Lean Manufacturing czy Six Sigma. 

Czytaj także: Lean manufacturing – co to jest i jak wspomoże Twój biznes?

Wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja czy IoT (Internet of Things), pozwala na bardziej efektywne zarządzanie produkcją, co może zwiększyć zdolność produkcyjną poprzez optymalizację wykorzystania zasobów. Skuteczna integracja systemów informatycznych, takich jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy MES (Manufacturing Execution System), umożliwia z kolei lepsze zarządzanie produkcją, planowanie i kontrolę jakości.

Czytaj także: Czym jest system MES?

Zarządzanie personelem i organizacja pracy to kolejny istotny element wpływający na zdolność produkcyjną. Dobrze wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy są bardziej efektywni i mniej podatni na popełnianie błędów. Regularne szkolenia i rozwijanie umiejętności pracowników z pewnością przekładają się na wyższą zdolność produkcyjną. Skuteczne planowanie pracy, w tym harmonogramowanie zadań i optymalne rozłożenie obciążenia pracą, może zminimalizować przestoje i zwiększyć wydajność produkcji. Dobra komunikacja między zespołami oraz skuteczna koordynacja działań produkcyjnych zapewniają płynność procesów produkcyjnych i redukują ryzyko opóźnień oraz błędów. 

Czytaj także: Planowanie a harmonogramowanie produkcji – na czym polega różnica?

Zastosowanie zdolności produkcyjnej w planowaniu produkcji

Zdolność produkcyjna jest podstawą dla planowania produkcji. Planowanie produkcji polega na strategicznym ustalaniu, kiedy, jakie i w jakich ilościach produkty powinny być wytwarzane, aby spełnić wymagania klientów. W skrócie, to próba optymalnego dostosowania zdolności produkcyjnych do zmieniającego się zapotrzebowania na produkty. 

W jaki sposób zdolność produkcyjna może wpływać na planowanie produkcji w Twojej firmie?

Określenie realnych celów produkcyjnych

Zdolność produkcyjna pomaga w ustaleniu realistycznych celów produkcyjnych. Zrozumienie, ile produktów można wytworzyć w określonym czasie przy pełnym wykorzystaniu zasobów pozwoli Ci na unikanie nadmiernych zobowiązań wobec klientów lub produkcji niepotrzebnych nadwyżek towarów.

Optymalne wykorzystanie zasobów

Znajomość zdolności produkcyjnej pozwala na efektywne alokowanie zasobów, takich jak pracownicy, maszyny i materiały. Planowanie produkcji opiera się na danych dotyczących dostępnych zasobów, co pomaga w minimalizowaniu przestojów i maksymalizowaniu wydajności.

Zarządzanie popytem i podażą

Zdolność produkcyjna wpływa na zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego reagowania na zmiany w popycie. Dokładne planowanie i harmonogramowanie produkcji umożliwia dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb rynku, co pozwala uniknąć nadprodukcji lub niedoborów.

Planowanie długoterminowe

Zdolność produkcyjna jest kluczowym elementem w strategicznym planowaniu długoterminowym. Przedsiębiorstwa mogą planować inwestycje w nowe technologie, rozbudowę zakładów produkcyjnych lub zatrudnianie dodatkowego personelu na podstawie prognoz dotyczących zdolności produkcyjnej.

Spełnianie terminów dostaw

Realistyczne harmonogramowanie produkcji, oparte na zdolności produkcyjnej, pozwala na lepsze zarządzanie terminowością dostaw. Firmy mogą lepiej przewidywać czas realizacji zamówień, co zwiększa zadowolenie klientów i poprawia reputację firmy.

Kontrola kosztów

Zdolność produkcyjna wpływa również na kontrolę kosztów produkcji. Efektywne planowanie produkcji umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, co pomaga w redukcji kosztów operacyjnych.

Przyszłość zdolności produkcyjnych – trendy i wyzwania

Jak zmieni się zdolność produkcyjna w przyszłości? Z pewnością będzie na nią wpływać wiele trendów i innowacji technologicznych. Automatyzacja i robotyzacja staną się powszechniejsze – zwiększy się więc wydajność produkcji. Roboty mogą działać bez przerw, podnosząc zdolność produkcyjną i redukując zależność od pracy ludzkiej. 

AI i uczenie maszynowe pozwolą na przewidywanie zapotrzebowania, optymalizację procesów oraz lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw. AI będzie analizować ogromne ilości danych, identyfikując wzorce i sugerując optymalne decyzje.

IoT umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu maszyn i zużycia surowców, co pozwoli na szybsze reagowanie na problemy. Technologie cyfrowe, takie jak cyfrowe bliźniaki, AR i VR wspomogą planowanie i symulacje procesów. Przemysł 4.0 dąży do pełnej cyfryzacji produkcji, co zwiększy elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmian rynkowych.

Globalne zmiany gospodarcze niosą wyzwania i możliwości. Zmieniające się łańcuchy dostaw i niepewność gospodarcza wymagają elastyczności w zarządzaniu zdolnością produkcyjną. Firmy muszą być gotowe na szybkie dostosowywanie się do zmian w dostawach surowców. Wraz z cyfryzacją produkcji, coraz bardziej istotne staje się inwestowanie w cyberbezpieczeństwo. 

Zmiany demograficzne, takie jak starzenie się populacji, wpływają na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Firmy muszą inwestować w automatyzację i szkolenia, aby zrekompensować niedobory pracowników. Polityka handlowa i regulacje prawne mogą wpływać na koszty produkcji i dostępność surowców, wymagając od firm adaptacji do nowych warunków.

Jak skuteczne zarządzanie zdolnością produkcyjną wpływa na zyski firm?

Przykłady firm, które skutecznie zastosowały strategie zarządzania zdolnością produkcyjną, pokazują, jak można wykorzystać nowoczesne technologie do zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy.

Tesla jest przykładem firmy, która skutecznie zarządza swoją zdolnością produkcyjną poprzez intensywną automatyzację i zaawansowane technologie. Gigafabryki Tesli wykorzystują roboty i systemy AI do optymalizacji produkcji baterii i samochodów elektrycznych, co pozwala na szybkie skalowanie produkcji. Dzięki temu Tesla jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi na swoje produkty i utrzymać wysoką jakość produkcji.

Toyota od lat jest liderem w stosowaniu metod Lean Manufacturing, które maksymalizują zdolność produkcyjną poprzez eliminację marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie procesów. System produkcyjny Toyoty (Toyota Production System) jest wzorem dla wielu innych firm na całym świecie. Toyota nie tylko optymalizuje swoje procesy produkcyjne, ale także inwestuje w szkolenie pracowników, co zapewnia wysoką wydajność i jakość produkcji. 

Siemens wdraża Przemysł 4.0 w swoich zakładach produkcyjnych, integrując IoT, AI i cyfrowe bliźniaki. Dzięki temu firma może monitorować i optymalizować każdy etap produkcji w czasie rzeczywistym, co znacząco zwiększa zdolność produkcyjną i elastyczność. Siemens wykorzystuje zaawansowane analizy danych, aby przewidywać i reagować na potencjalne problemy produkcyjne. Pozwala to na utrzymanie ciągłości produkcji i minimalizację przestojów. 

Czytaj także: Co to jest przemysł 4.0? Zobacz jak wykorzystać go w swoim biznesie

Podsumowanie

Dzięki oszacowaniu zdolności produkcyjnej możesz precyzyjnie planować procesy produkcyjne, efektywnie wykorzystywać zasoby, zminimalizować przestoje oraz optymalnie dostosować produkcję do popytu. 

W sprawnym planowaniu i harmonogramowaniu produkcji pomoże ci moduł Produkcja systemu enova365. Sprawdź, jakie inne możliwości daje Ci ERP. Zachęcamy do skorzystania z darmowego 14-dniowego demo. Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak nasz system może wspierać zarządzanie zdolnością produkcyjną w Twojej firmie.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365