Nowe obowiązki JPK-CIT – co powinieneś wiedzieć?

Nowe obowiązki JPK-CIT – co powinieneś wiedzieć?

Obowiązkowe wdrożenie JPK-CIT zacznie się od największych podatników i grup kapitałowych. Sprawdź harmonogram wejścia w życie nowych przepisów. Dowiedz się, z czym będzie wiązał się obowiązek przesyłania JPK-CIT.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Od 1 stycznia 2025 roku pojawi się nowy obowiązek dla dużych podatników CIT
 • Organy podatkowe zyskają wgląd w księgi rachunkowe podatników CIT
 • Obowiązek wysyłki JPK CIT będzie wprowadzony w 3 etapach
 • Przedsiębiorcy będą musieli dostosować programy finansowo-księgowe do nowych wymagań.

Co to jest JPK-CIT?

Polski Ład wprowadził przepisy, które nakładają na podatników CIT dodatkowe obowiązki. JPK CIT jest nowym sposobem na przesyłanie danych z ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do organów podatkowych. Przy plikach JPK CIT struktura ich będzie się opierać na strukturze JPK_KR dostosowanej do specyfiki podatników CIT.

Zmiany w prawie oznaczają, że ograny skarbowe zyskają większe możliwości przy kontroli podatników CIT. Nie oznacza to jednak dyskryminacji płatników CIT, bo równolegle podobny obowiązek w postaci JPK_PIT zostanie nałożony na podatników PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Elementy JPK-CIT

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczącego dodatkowych danych, które muszą znaleźć się w księgach rachunkowych w związku z wprowadzeniem nowej struktury JPK-CIT, określono aż 7 grup podatników CIT, którzy muszą stosować znaczniki identyfikujące konta księgowe. Poszczególne znaczniki i odpowiadające im konta rachunkowe zostały określone w załącznikach do rozporządzenia.

Poszczególne załączniki do rozporządzenia MF odnoszą się do:

 1. banków,
 2. zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 3. jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości,
 4. funduszy inwestycyjnych,
 5. domów maklerskich,
 6. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 7. pozostałych jednostek.

W odniesieniu do danych identyfikacyjnych kontrahentów w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niezbędne będzie wskazanie nazwiska i pierwszego imienia takiego kontrahenta. Przy osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne będzie podanie również nazwy firmy takiego przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Natomiast w odniesieniu do pozostałych kontrahentów oprócz podania numeru NIP trzeba będzie wskazać również pełną nazwę takiego kontrahenta.

Takie dane będą konieczne przy sporządzaniu JPK CIT. Struktura tego pliku pozwala na wysyłkę dużej ilości danych nie tylko o kontrahentach, ale również o zawieranych transakcjach, a nawet zmianach w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych.

Nowe obowiązki dla podatników

Zgodnie z brzmieniem ustawy o CIT, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. co roku podatnicy CIT będą musieli złożyć JPK CIT. Termin na to wyznaczony jest taki sam, jak termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8. Oznacza to, że trzeba to zrobić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Czytaj także: Minimalny CIT na 2024 – jakie zmiany nas czekają?

Dla większości podatników rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a to oznacza, że takie podmioty opodatkowane podatkiem CIT będą miały czas na przesłanie pliku JPK CIT do 31 marca. Jeśli ten termin przypada na dzień wolny od pracy, to automatycznie przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Dla płatników CIT, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie CIT-8 nie przypada 31 marca. Takie podmioty mają wyznaczony inny termin na złożenie zarówno zeznania podatkowego, jak i przesłanie pliku JPK-CIT. Od kiedy należy liczyć czas na wypełnienie tych obowiązków? Przepisy wskazują, że od zakończenia roku podatkowego, czyli obrotowego.

W myśl ustawy o CIT nowe obowiązki dla podatników CIT wiążą się z koniecznością złożenia dodatkowych danych w ramach JPK CIT po raz pierwszy 31 marca 2026 r. Jednak nie każdego z podatników CIT będzie obowiązywał ten termin, bo nowy obowiązek stopniowo obejmie kolejne grupy podatników.

Terminy wprowadzenia JPK-CIT

Od kiedy przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany w raportowaniu? Ustawodawca przewidział trzy terminy zróżnicowane ze względu na wysokość przychodów i status czynnego podatnika VAT:

 • podatnicy CIT, których przychody przekraczają 50 mln euro – wysyłka danych za 2025 rok,
 • podatnicy CIT zobowiązani do wysyłki plików JPK_VAT – wysyłka danych za 2026 rok,
 • pozostali podatnicy CIT – wysyłka danych za 2027 rok.

U podatników CIT, których przychody przekraczają równowartość 50 mln euro wyrażoną w walucie krajowej pierwsza wysyłka pliku JPK_CIT będzie miała miejsce dopiero w 2026 roku. Nie znaczy to jednak, że można odłożyć na później wdrożenie rozwiązań umożliwiających wysyłkę danych. W pliku muszą znaleźć się dane z ksiąg rachunkowych za 2025 rok.

Jeśli u przedsiębiorcy, który przekracza 50 mln euro przychodu rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym to zgodnie z przepisami JPK-CIT będzie musiał złożyć za rok obrotowy, który zaczyna się po 31 grudnia 2024 roku.

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą zacząć raportowanie w kolejnych ustawowych terminach. Czynni podatnicy VAT, którzy są płatnikami CIT będą składać JPK-CIT za rok obrotowy zaczynający się po 31 grudnia 2025 roku, a pozostali podatnicy CIT za rok obrotowy zaczynający się po 31 grudnia 2026 roku.

Jak przygotować się do JPK-CIT?

W przypadku podatników CIT przekraczających 50 mln euro obrotu należy jak najszybciej pomyśleć o konieczności dostosowania używanych systemów księgowych do obowiązkowego raportowania JPK-CIT. Ilość przesyłanych danych będzie ogromna, dlatego warto już wcześniej upewnić się, że wszystko przebiegnie bez problemu.

Nie można patrzeć na to, że ostateczny termin na wysyłkę JPK-CIT jest powiązany z terminem złożenia CIT-8, który upływa 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego. Zamknięcie roku jest intensywnym okresem we wszystkich działach księgowości. A ponieważ JPK_CIT będzie w dużej mierze zmodyfikowaną wersją JPK_KR, to głównym jego założeniem jest obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych do organów skarbowych przez podatników CIT.

W związku z tym w dacie, w której przypadnie obowiązek przesłania JPK-CIT, w księgach rachunkowych trzeba już mieć wszystkie dane wymagane przez strukturę pliku CIT JPK. Konieczne jest więc podjęcie działań, które omawiamy poniżej.

Potencjalne wyzwania i jak sobie z nimi radzić

W porównaniu do danych obecnie gromadzonych w systemach finansowo-księgowych po wdrożeniu JPK-CIT konieczne będzie zapisywanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia JPK_CIT. Można wyróżnić 5 grup dodatkowych danych, które trzeba będzie raportować.

1. NIP kontrahenta, o ile kontrahent taki numer posiada. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych siłą rzeczy nie będzie można podać takiego identyfikatora. Podobnie będzie przy sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych, które nie posiadają siedziby lub oddziału w Polsce. Część programów księgowych posiada opcje dodania w kartotece kontrahenta numeru NIP, ale po wprowadzeniu nowych przepisów będzie to obowiązkowe.

2. Numer identyfikacyjny faktury z KSeF. Taki obowiązek powstanie z chwilą wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur przez podatników w Krajowym Systemie e-Faktur.

3. Urzędowe znaczniki wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które będą identyfikować poszczególne zapisy księgowe.

4. Wszystkie dane, które będą potwierdzać nabycie, wytworzenie oraz wykreślenie z ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych.

5. Wysokość różnicy pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym.

Dodatkowo w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, trzeba podawać wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Korzyści z wprowadzenia JPK-CIT

Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Finansów wysyłka CIT JPK ma przynieść korzyści zarówno dla organów skarbowych, jak i dla podatników zobowiązanych do wysyłki JPK CIT. Polski Ład 2.0 wprowadził przepisy, które wymuszają na podatnikach składanie nie tylko JPK_CIT, ale również JPK_PIT.

Z korzyści po stronie urzędów skarbowych można wymienić skuteczne typowanie przedsiębiorców do kontroli, co będzie przekładać się na lepsze zwalczanie nadużyć podatkowych. Powinno być to też dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców, bo pracownicy organów skarbowych będą mogli wyeliminować nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów unikających płacenia należnych podatków.

Inną korzyścią dla organów podatkowych będzie łatwiejszy i szybszy dostęp do danych z ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Co prawda już teraz organy skarbowe mają taką możliwość przez wezwanie podatnika do złożenia pliku JPK_KR. Jednak według nowych przepisów przekazanie danych z ksiąg rachunkowych będzie obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców.

Z kolei po stronie przedsiębiorców korzyścią ma być uproszczenie i przyśpieszenie procesu składania zeznań CIT, a także zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów w rozliczeniach podatkowych. Na uwadze warto też mieć lepszą komunikację z organami skarbowymi.

Podsumowanie

Wprowadzenie JPK CIT to dość rewolucyjna zmiana dla podatników CIT, nieco podobna do obowiązku składania JPK_VAT przez czynnych podatników VAT. Co prawda nowe przepisy nakładają szereg dodatkowych obowiązków, ale powinny też przynieść pewne korzyści dla podatników.

Chociaż termin pierwszej obowiązkowej wysyłki plików JPK-CIT może wydawać się dość odległy, to lepiej już teraz zainwestować w program księgowy, który umożliwi terminowe wywiązanie się z tego obowiązku. Warto zwrócić uwagę na system enova365, który jest zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Już dziś możesz pobrać bezpłatne demo tego programu lub umówić się na prezentację.

Testuj enova365

Bibliografia:

 • https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365