Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownika – poznaj swoje obowiązki!

Odpoczynek dobowy i tygodniowy pracownika – poznaj swoje obowiązki!

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin odpoczynku tygodniowego. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy. Sprawdź, jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo!

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • Zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce, każdy pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
  • Pracodawca musi zapewnić pracownikowi równoważny okres odpoczynku, jeśli nie otrzymał on pełnych 11 godzin odpoczynku dobowego.
  • Odpoczynek tygodniowy powinien wynosić minimum 35 godzin, wliczając w to 11 godzin odpoczynku dobowego.
  • Istnieją wyjątki od reguły odpoczynku dobowego i tygodniowego dla pracowników zarządzających i uczestniczących w akcjach ratowniczych.
  • Brak zapewnienia pracownikowi odpowiedniego odpoczynku może skutkować grzywną do 30 000 zł, a także  odpowiedzialnością cywilnoprawną pracodawcy.

Odpoczynek pracownika – jak reguluje go prawo?

Zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce, pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Naruszenie przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego przez pracodawcę, grozi konsekwencjami prawnymi, w tym nałożeniem grzywny.

Odpoczynek dobowy – co to jest?

Odpoczynek dobowy pracownika to czas, kiedy pracownik ma prawo do odpoczynku i nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych. Zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce, każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby.

Pojęcie odpoczynku dobowego jest związane z pojęciem doby pracowniczej, która wynosi 24 godziny. Doba pracownicza rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia pracy przez danego pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Udzielenie pracownikowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku oznacza, że dobowy czas pracy pracownika, wraz z godzinami nadliczbowymi, nie może przekroczyć 13 godzin.

Przykład 1:

Załóżmy, że pracownik zaczyna pracę o godzinie 8:00 rano i kończy o godzinie 16:00. Oznacza to, że jego czas pracy wynosi 8 godzin. Po zakończeniu pracy pracownik ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Oznacza to, że następnego dnia może zacząć pracę najwcześniej o godzinie 3:00 nad ranem.

Przykład 2:

Jeśli pracownik pracuje na nocną zmianę od 22:00 do 6:00, to ma prawo do 11 godzin odpoczynku po zakończeniu zmiany. Oznacza to, że następnego dnia może zacząć pracę najwcześniej o godzinie 17:00.

enova365 umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień czasu pracy poszczególnych pracowników
enova365 umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień czasu pracy poszczególnych pracowników

Wyjątki związane z odpoczynkiem dobowym

Warto zaznaczyć, że zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce, istnieją pewne wyjątki od reguły 11-godzinnego odpoczynku dobowego. Czas odpoczynku można przerwać lub skrócić pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy (tacy jak dyrektorzy, menedżerowie czy główni księgowi). Reguła 11-godzinnego odpoczynku nie obowiązuje także w przypadku, gdy  konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

Pamiętaj jednak, że jeżeli pracownik nie otrzymał pełnych 11 godzin odpoczynku dobowego, pracodawca musi zapewnić mu równoważny okres odpoczynku w innym czasie w danym okresie rozliczeniowym.

Przykład 1:

Załóżmy, że pracownik zarządzający zakładem pracy musiał pracować 14 godzin jednego dnia z powodu ważnego projektu. Jeżeli jego normalny czas pracy wynosi 8 godzin, oznacza to, że nie otrzymał pełnych 11 godzin odpoczynku dobowego. W takim przypadku pracodawca musi zapewnić mu 3 dodatkowe godziny odpoczynku w kolejnym dniu.

Przykład 2:

Jeżeli pracownik biorący udział w akcji ratowniczej musiał pracować 16 godzin w ciągu jednej doby, to pracodawca musi zapewnić mu 5 dodatkowych godzin odpoczynku w innym dniu, aby zrównoważyć brakujące godziny odpoczynku.

Przepisy prawa pracy nie precyzują, jak należy udzielać równoważnego okresu odpoczynku. Ministerstwo Pracy uważa, że powinno to nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pracy, czyli pracownik może rozpocząć pracę w kolejnym dniu dopiero po 11 godzinach odpoczynku. Z kolei Główny Inspektorat Pracy twierdzi, że niewykorzystane godziny odpoczynku należy dodać do kolejnego dnia pracy, przedłużając w ten sposób odpoczynek w innej dobie pracowniczej.

Czytaj także: Na czym polega ruchomy czas pracy?

Odpoczynek tygodniowy – co to jest?

Odpoczynek tygodniowy – podobnie jak odpoczynek dobowy – to okres, podczas którego pracownik ma prawo do odpoczynku i nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych. Zgodnie z Kodeksem Pracy, okres odpoczynku tygodniowego powinien wynosić minimum 35 godzin. Do okresu 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego wlicza się 11 godzin odpoczynku dobowego.

Przykład 1:

Jeżeli pracownik kończy pracę o godzinie 16:00 w piątek i zaczyna pracę o godzinie 3:00 w poniedziałek, to ma 35 godzin odpoczynku tygodniowego, w tym 11 godzin odpoczynku dobowego od 16:00 w niedzielę do 3:00 w poniedziałek.

Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Istnieją wyjątki dla pracy na zmianę, gdzie odpoczynek może być krótszy niż 35 godzin, ale nie krótszy niż 24 godziny. 

Wyjątki w zakresie odpoczynku tygodniowego pracownika

Praca jest dozwolona w niedzielę w niektórych sektorach, takich jak ochrona zdrowia,  transport czy kultura.

Warto zwrócić uwagę, że odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony maksymalnie do 24 godzin w przypadkach:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,  
  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub  zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez  pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym  rozkładem czasu pracy.

Przykład 1:

Jeśli pracownik przechodzi z późniejszej na wcześniejszą zmianę pracy (np. z II na I), taka zmiana nie może nastąpić z dnia na dzień. Wprowadzenie takiej zmiany bezpośrednio prowadziłoby do naruszenia przepisów dotyczących doby pracowniczej oraz nieprzerwanych odpoczynków dobowych. Dlatego konieczne jest zapewnienie pracownikowi co najmniej jednego dnia wolnego między dniami pracy na różnych zmianach.

Czytaj także: Rejestracja czasu pracy – jak to działa w enova365

Konsekwencje prawne niezapewnienia odpoczynku

Brak zapewnienia pracownikowi odpoczynku dobowego i tygodniowego jest naruszeniem przepisów dotyczących czasu pracy, za co pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł.

Dodatkowo, naruszenie przez pracodawcę prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną pracodawcy na podstawie art. 300 Kodeksu pracy. Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci zdrowia lub odszkodowania wynikającego z konieczności naprawienia szkody na podstawie art. 471 Kodeksu Cywilnego.

Prawa pracownika w przypadku naruszenia przepisów o odpoczynku

Jeśli pracodawca narusza prawa pracownika do odpoczynku, pracownik ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń. Oto kilka kroków, które pracownik może podjąć.

1. Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Pracownik może złożyć skargę do PIP, jeżeli pracodawca narusza przepisy prawa pracy, w tym przepisy o czasie pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym.

2. Dochodzenie roszczeń przed sądem

Pracownik może dochodzić swoich roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

3. Zadośćuczynienie

Jeżeli naruszenie prawa do odpoczynku jest złośliwe lub uporczywe, pracownik może dochodzić na drodze sądowej zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci zdrowia.

Dobre praktyki w planowaniu czasu pracy – zrób to z enova365!

enova365 pomaga w organizacji czasu pracy pracowników, zapewniając zgodność z przepisami prawa pracy. Nasz system posiada opcję harmonogramowania, planowania czasu pracy oraz tworzenia zestawień czasu pracy poszczególnych pracowników. 

Co ważne, enova365 wyróżnia się na rynku programów ERP tym, że system jest szybko dostosowywany do zmian i aktualizacji przepisów prawa. To pozwala na ciągłe dostosowanie do obowiązującego prawa pracy.

Podsumowanie

Przestrzeganie praw pracowniczych to nie tylko kwestia działania zgodnie z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim zapewnienie pracownikom komfortowych warunków pracy. Dbanie o dobowy i tygodniowy odpoczynek załogi to budowanie kultury zaufania i szacunku. 

Jeśli chcesz wdrożyć w swojej firmie zaawansowane narzędzie pomagające w odpowiednim ustawieniu harmonogramów pracowników, skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci enova365. Poznaj zalety modułu Kadry, Płace i HR, Procesy czy Produkcja, które pomogą Ci ułożyć pracę w przedsiębiorstwie w zależności od branży, którą się zajmujesz. 

Skontaktuj się z nami i umów na prezentację, w czasie której przedstawimy Ci możliwości systemu i pokażemy, w jaki sposób przy jego pomocy skutecznie wyskalujesz swój biznes. Zachęcamy także do przetestowania 14-dniowego, darmowego demo.

Testuj enova365

Bibliografia

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365