Produkcja

Kontroluj procesy produkcyjne i nadzoruj koszty wytworzenia w zintegrowanym systemie.

enova365 Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne. Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty, produkty, a także zasoby produkcyjne i osoby zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Moduł zapewnia obsługę produkcji w systemie zintegrowanym – powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym. Umożliwia szybką kalkulację kosztu wytworzenia danego towaru oraz definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych. Daje również swobodę generowania dokumentów magazynowych na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe – w przypadku niepełnej realizacji zlecenia.

Proces produkcji zwizualizowany jest na wykresie Gantt’a, obrazując przepływ operacji i ich stany realizacji. Moduł umożliwia także planowanie produkcji z zachowaniem terminowości zleceń, uwzględniając przy tym optymalne wykorzystanie przypisanych zasobów ludzkich i produkcyjnych.

Funkcjonalność modułu enova365 Produkcja:

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Do operacji można przypisać:

  • listę surowców, które zostaną zużyte w wyniku jej wykonania,
  • listę produktów, które powstaną,
  • planowane czasy wykonania,
  • koszty,
  • listę zasobów produkcyjnych, czyli maszyn na których dana operacja będzie wykonywana
  • listę osób (wzorcowych i rzeczywistych) niezbędnych do realizacji operacji.

Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć na dwa sposoby:

  • poprzez wybór produktu – związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie,
  • poprzez wybór technologii – występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.

W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

Zobacz w jakich obszarach wykorzystasz funkcję enova365 Produkcja