Zmiany w CIT 2022/2023 – nowelizacja Polskiego Ładu

Kiedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy o CIT, która jest zapowiadaną korektą Polskiego Ładu? Jakie nowe obowiązki zyskają firmy, a jakie przepisy zostaną uchylone w 2022 i 2023 roku? Przeczytaj informacje istotne dla przedsiębiorców.

Zmiany w CIT 2022/2023 – nowelizacja Polskiego Ładu

Polski Ład to, według założeń polskiego rządu, program, który ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii. Te dwa wyrazy są odmieniane przez wszystkie przypadki przez pracowników kadr, płac, księgowości i doradców podatkowych. Jest tak dlatego, że Polski Ład ma ogromny wpływ na działania przedsiębiorców. W tym artykule szczegółowo opiszemy, jak nowelizacja Polskiego Ładu wpłynie na podatników CIT.

Czym jest podatek CIT?

CIT to skrót od angielskich słów Corporate Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. W Polsce został wprowadzony w 1989 r. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która była już wielokrotnie nowelizowana.

Kto musi płacić CIT?

CIT to podatek bezpośredni, a więc obciąża zyski osób prawnych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym. Oprócz osób prawnych płatnikami tego podatku są też spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zaliczają się one do spółek osobowych, wobec czego określa się je, jako ułomne osoby prawne. Co prawda, Kodeks spółek handlowych przyznaje im zdolność prawną, ale nie są to spółki kapitałowe, tak jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne.

WAŻNE: Ustawa wymienia grupy osób prawnych, które są zwolnione z płacenia podatku CIT, ale raczej nie dotyczy to przedsiębiorców. Jedyną grupą powiązaną z biznesem wymienioną w ustawie, a zwolnioną z tego podatku są fundusze emerytalne i inwestycyjne.

Dlaczego przepisy o CIT zostaną znowelizowane?

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie ominęły też ustawy o CIT. Regulacje, które zaczęły obowiązywać w 2022 r. sporo zmieniły w zakresie opodatkowania spółek komandytowych. W efekcie, ta forma prowadzenia biznesu straciła część swych zalet. Być może nie to było zamiarem ustawodawcy, dlatego teraz pojawił się projekt nowelizacji ustawy, który wprowadza kolejne zmiany w przepisach o CIT, poprawiając to, co zmienił Polski Ład.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jak podaje uzasadnienie, proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian pochodzące od podatników. Ponieważ przewiduje się, że skutkiem zmian w ustawie o CIT będzie zmniejszenie wpływów sektora finansów, między innymi z tytułu podatków dochodowych, to jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców.

WAŻNE: W ogólnym rozrachunku przedsiębiorcy powinni odprowadzić mniej danin do budżetu państwa w porównaniu ze stanem prawnym poprzedzającym nowelizację ustawy o CIT.

Od kiedy zaczną obowiązywać kolejne zmiany w CIT i innych ustawach?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544) wpłynął do Sejmu 25 sierpnia 2022 r. i przeszedł całą ścieżkę legislacyjną. Ustawa ta 10 października 2022 r. została przekazana do Pałacu Prezydenckiego i teraz czeka jedynie na podpis Prezydenta. A kiedy wejdzie w życie?

WAŻNE: Co do zasady większość przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r., ale jak to często bywa, są pewne wyjątki.

Lista dat, od których będą obowiązywać nowe przepisy

Niektóre przepisy z tej ustawy zaczną obowiązywać z dniem:

 • ogłoszenia, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.,
 • następującym po dniu ogłoszenia,
 • 30 października 2022 r.,
 • 31 października 2022 r.,
 • 15 grudnia 2022 r.,
 • 1 marca 2023 r.,
 • 1 lipca 2023 r.

Jak widać, część przepisów będzie obowiązywać od dnia ogłoszenia ustawy, ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. Dotyczy to, między innymi, przepisów o innych podatnikach, zobowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji o cenach transferowych.

ZMIANY W ZASADACH SPORZĄDZANIA LOKALNEJ DOKUMENTACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

Ustawodawca podwyższył limit transakcji – ze 100 000 zł na 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż finansowa oraz do 2 500 000 zł w przypadku transakcji finansowej. Ten obowiązek obejmuje transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe. Według ustawy chodzi o transakcje inne niż kontrolowane z podmiotami, które mają siedzibę w państwach, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia będą obowiązywać też inne przepisy dotyczące rajów podatkowych. Ten sam termin dotyczy też:

 • drobnych poprawek w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie wzorów dokumentów elektronicznych
 • zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – w zakresie ustalania przez ZUS podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy ubezpieczony prowadzący działalność gospodarczą nie poda tych danych.

Od 30 października 2022 r. będą obowiązywać pewne zmiany w ustawie o VAT, a także uprawnienia pozwalające ministrowi finansów ogłosić, w drodze rozporządzenia, obniżenie stawek VAT dla wybranych produktów i usług w 2023 r. Natomiast dzień później wchodzą w życie przepisy związane z przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej. Dzięki temu, będzie ona obowiązywać do końca 2022 r. Są już też przygotowane przepisy, na mocy których okres ten może być wydłużony na 2023 r.

15 grudnia 2022 r. zaczną obowiązywać  drobne zmiany redakcyjne w ordynacji podatkowej i w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Następnie, od 1 marca 2023 r. wprowadza się m.in. zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. natomiast obowiązywać będą m.in. nowe przepisy dla notariuszy, związane z obowiązkiem przekazywania do szefa KAS elektronicznych wypisów aktów notarialnych.

Najistotniejsze zmiany w CIT

Sama ustawa o zmianach w CIT nie jest długa, bo liczy tylko 38 stron, ale przez to, że odnosi się do różnych przepisów, na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić, co dokładnie zmienia. Dlatego przygotowaliśmy listę najważniejszych zmian w CIT, jakie wprowadzi ta nowelizacja:

 • obowiązywanie minimalnego podatku dochodowego – dopiero od 2024 r.,
 • zmiany w przepisach o podatku od przerzuconych dochodów,
 • wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego,
 • zmiany w przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych, czyli CFC,
 • podniesienie limitów dla progów istotności przy transakcjach rajowych,
 • zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiany w podatku u źródła,
 • całkowite uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie,
 • zmiany w estońskim CIT,
 • modyfikacja zasad rozliczania w kosztach podatkowych kosztów finansowania dłużnego,
 • zmiany w przepisach o polskiej spółce holdingowej.

Czy jakieś obowiązki przedsiębiorców zostaną zlikwidowane?

Najważniejsze zmiany dotyczące wymogów stawianych przedsiębiorcom są następujące.

1. Likwidacja obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych

2. Rezygnacja z załącznika do CIT-8, co jest związane z uproszczeniem przepisów dotyczących ulgi na złe długi

3. Uproszczona ścieżka dla zwrotu podatku od przychodów z budynków dla wniosków złożonych od 1 stycznia 2023 r. Stanie się tak dlatego, że ustawodawca nie będzie już nakładał obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeśli nie będzie wątpliwości dotyczących wartości takiego zwrotu.Pewnym ułatwieniem jest też doprecyzowanie terminu, w jakim do urzędu skarbowego podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek przesyłają księgi rachunkowe.

Pozostałe spodziewane zmiany wymieniamy poniżej.

Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie pozwoli na większą swobodę w zawieraniu umów, w których jedną stroną jest spółka, a drugą wspólnik tej spółki. Dzięki temu, nie trzeba będzie się zastanawiać czy taka umowa nie zostanie potraktowana jako ukryta wypłata dywidendy. Do tej pory wiązało się to z wyłączeniem takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów w spółce.

Odroczenie obowiązku stosowania minimalnego podatku dochodowego

Dobrą wiadomością jest odroczenie obowiązku stosowania minimalnego podatku dochodowego w przypadku spółek, które osiągają niską rentowność. Tutaj ustawodawca nieco ograniczył liczbę podmiotów, które od 2024 r. będą objęte tym podatkiem. Unikną go mali podatnicy, którzy w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych mieli rentowność powyżej 2%. Z katalogu osób prawnych zobowiązanych do zapłaty tego podatku zostały wyłączone również spółki komunalne oraz podatnicy postawieni w stan upadłości czy też likwidacji.

Zmiany w podatku CIT dla spółek komandytowych

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

Od 2021 r.  spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT. Była to niekorzystna zmiana z punktu widzenia wspólników takich spółek, bo prowadziła do podwójnego opodatkowania takich podmiotów. Na czym to podwójne opodatkowanie polega? Najpierw taka spółka płaci podatek od wypracowanych zysków. Po raz drugi podatek jest pobierany w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę.

Dlaczego więc podmioty działają jako spółki komandytowe? Jednym z plusów takiej formy działalności w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że zyski wypracowane przez spółkę i wypłacone przez nią dywidendy nie są objęte daniną solidarnościową.

Składka zdrowotna dla spółek komandytowych

To nie koniec zmian, które spotkały wspólników spółek komandytowych. Polski Ład wprowadził znaczące zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej. Polegały one na uzależnieniu jej w większości przypadków od dochodu oraz braku możliwości odliczenia tej składki od podatku od 1 stycznia 2022 r. Inaczej niż dla pozostałych podmiotów dla wspólników spółek komandytowych przewidziano ryczałtową składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł płaconą od każdej ze spółek, w której dana osoba jest udziałowcem.

Możliwość korzystania z estońskiego CIT

Sporą zmianą jest to, że spółka komandytowa może skorzystać z rozwiązań znanych jako estoński CIT. Jest tu jednak pewien warunek. W tym wypadku komplementariuszem takiej spółki nie może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co do tej pory było dość często spotykaną praktyką. Tymczasem zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu powodują, że wspólnikami spółki komandytowej, która chce skorzystać z estońskiego CIT, mogą być tylko osoby fizyczne, które wezmą na siebie odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki.

Czy zmiany w CIT są korzystne dla przedsiębiorców?

Polski Ład 2.0 nieco poprawił przepisy związane z PIT, natomiast proponowane zmiany w ustawie o CIT przyniosą nieco wytchnienia przedsiębiorcom, którzy działają jako osoby prawne. Choć proponowanych ułatwień nie ma zbyt wiele, jest to krok w dobrym kierunku. Każda zmiana prawa, która nie nakłada dodatkowych obowiązków na przedsiębiorców, jest zmianą korzystną.

Mimo wszystko, prowadzenie różnych spraw spółki, w tym księgowości, nie jest rzeczą łatwą w obliczu ciągle zmieniających się przepisów. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, takich jak system ERP enova365, który jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu zyskasz pewność, że nie umknie Ci żadna nowelizacja przepisów – czy to dotyczących CIT, czy też innych przepisów księgowo-podatkowych lub kadrowych i płacowych.

Chcesz być gotowy na zmiany w prawie?

Zaplanuj wdrożenie enova365 – systemu ERP, który zawsze jest zgodny z przepisami.

Testuj bezpłatnie

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365