Nadpłata składki zdrowotnej a koszty podatkowe

Nadpłata składki zdrowotnej a koszty podatkowe

Składki zdrowotne, które jako przedsiębiorcy opłacamy każdego miesiąca, podlegają ujęciu w deklaracji podatkowej za pełen rok rozliczeniowy – te przelane na konto ZUS w 2022 roku można rozliczyć w 2023 roku. Suma zapłaconych składek w porównaniu z sumą należnych może jednak wykazać nadpłatę. Co wówczas zrobić?

Spis treści:

Nadpłata składki zdrowotnej – kiedy jest możliwa?

Po zakończeniu roku rozliczeniowego każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania rozliczenia składek zdrowotnych. Musi w związku z tym wypełnić zbiorczą deklarację ZUS DRA, którą złożyć należy do 22 maja roku następującego po zakończonym roku obliczeniowym. W tym również terminie niezbędne jest nadpłacenie ewentualnej niedopłaty, która mogłaby wynikać np. ze źle obliczonej wysokości samej składki.

Przy rozliczeniu deklaracji ZUS DRA wystąpić może jednak również sytuacja odwrotna, w której okaże się, że kwota składek spłaconych przekracza wysokość składek należnych. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 81 ust. 2i do 2n ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku, należy do ZUS złożyć odpowiedni wniosek (w formie elektronicznej) w terminie nie później niż do 31 maja. Wówczas, gdy jako przedsiębiorca nie zalegamy ze składkami, ZUS dokona zwrotu na wskazane konto.

W przypadku, gdy posiadamy jakiekolwiek zaległości w tej materii, ewentualna nadpłata zostanie wykorzystana do pokrycia ich w całości lub części stanowiącej równowartość owej nadpłaty.

Jeśli jednak nie mamy zaległości oraz nie wystąpimy o zwrot nadprogramowo wpłaconych środków, zostaną one rozliczone na poczet bieżących, bądź też kolejnych składek zdrowotnych.

Nadpłata składki zdrowotnej a korekta kosztów

W kwestii korekty kosztów związanej z nadpłaceniem składki zdrowotnej w ZUS warto wskazać na treść art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT. Mówi on, że jeśli składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w danym roku podatkowym nie pochodziły z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z art. 30c oraz nie zostały opłacone za osoby współpracujące z przedsiębiorcą w sposób określony w art. 30c, nie mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Oznacza to, że zwrot nadpłaty składki zdrowotnej traktować możemy jako koszty uzyskania przychodu tylko w sytuacji, w której rozliczamy się przy pomocy podatku liniowego (i to wyłącznie do maksymalnej kwoty 10 200 zł). W takim przypadku należy dokonać korekty kosztów zgodnie z zasadami opisanymi w art. 22 ust. 7c do 7f ustawy o PIT. Jeśli rozliczamy się przy pomocy skali, zwrot nadpłaty stanowi zdarzenie w pełni neutralne podatkowo.

Bardzo ważne jest dokładne sprecyzowanie powodu korekty kosztów uzyskania przychodu, gdyż zależy od tego moment jej rozliczenia. Gdy dotyczy to błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki, korektę należy wykonać dla okresu rozliczeniowego, w którym ujęty został pierwotny koszt. Jeśli jednak nie jest ona wywołana błędem lub pomyłką, korekta dokonana może zostać na bieżąco w obecnie trwającym okresie rozliczeniowym.

Czytaj także: Jakie korzyści daje integracja programu Płatnik z enova365?

Nadpłata składki zdrowotnej pozostawiona na koncie ZUS

Oczywiście nie ma obowiązku wnioskowania o zwrot nadpłaty, nawet gdy mamy do tego pełne prawo. Jeśli zdecydujemy się pozostawić jej wartość na koncie ZUS na początek bieżących składek, nie jest wymagane generowanie w tym celu żadnej korekty. Cała kwota wówczas stanowi koszt podatkowy zaliczony do roku podatkowego, w którym nastąpiła jej zapłata.

Chcesz się łatwo wywiązywać z obowiązków wobec ZUS? Sprawdź jak może Ci w tym pomóc enova365. Jeszcze dziś przetestuj bezpłatnie demo.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365