Na czym polega polityka bezpieczeństwa informacji w firmie

Na czym polega polityka bezpieczeństwa informacji w firmie

Dane generowane i przetwarzane przez firmę są dziś jednym z najcenniejszych zasobów. Polityka bezpieczeństwa informacji powinna więc odgrywać szczególną rolę w Twojej firmie. Jak w odpowiedni sposób chronić dane? W czym pomaga dobrze opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa?

Spis treści:

Czym jest polityka bezpieczeństwa informacji?

Polityka bezpieczeństwa informacji (PBI) to zbiór spójnych, precyzyjnych oraz zgodnych z obecnym stanem prawnym reguł i procedur, zgodnie z którymi przedsiębiorstwo zarządza informacjami oraz udostępnia je swoim pracownikom oraz osobom trzecim.

Dane biznesowe, dane o pracownikach i klientach, informacje produktowe – te i wiele innych informacji każdego dnia przetwarzanych jest w organizacjach działających w różnorakich branżach. Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym jesteś w stanie zbierać je z różnych źródeł, porządkować, a następnie analizować w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Nic dziwnego, że zasoby te są niezwykle cenne i muszą być w odpowiedni sposób chronione.

Polityka bezpieczeństwa firmy stanowi wewnętrzny dokument, gdzie spisane są wszystkie rozwiązania i procesy mające wpływ na ochronę danych, a także regulujące dostęp do nich poszczególnym pracownikom. Aby można było powiedzieć, że polityka bezpieczeństwa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, warto wiedzieć, że podstawą prawną do jej stworzenia są m.in. ustawy:

 • ochrony informacji niejawnych,
 • podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony praw autorskich,
 • standardów krajowych oraz unijnych,
 • normy ISO 27001.

Dobrze przygotowana oraz wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji powinna spełniać trzy podstawowe funkcje. Należą do nich:

 • funkcja informacyjna – daje pracownikom firmy jasny komunikat, że organizacja, w której pracują, dba o bezpieczeństwo informacji oraz posiada odpowiednie procedury, do których należy się bezwzględnie zastosować,
 • funkcja prewencyjna – chroni przedsiębiorstwo zarówno przed przypadkowymi, jak i intencjonalnymi działaniami mającymi na celu wykorzystanie danych firmowych w innym celu niż przeznaczony,
 • funkcja dostosowawcza – zapewnia zgodność brzmienia polityki bezpieczeństwa firmy z obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.

Kogo obowiązuje polityka bezpieczeństwa informacji?

Przedsiębiorstwa na całym świecie przetwarzają dziesiątki rodzajów danych. Niektóre z nich to informacje kluczowe z punktu widzenia organizacji – np. informacje finansowe, analizy predykcyjne, specyfikacje produktów i strategie rozwoju – ich ochrona jest swego rodzaju dobrą wolą przedsiębiorstwa. Firma, która chce się rozwijać i skutecznie wyprzedzać konkurencję będzie inwestować w rozwiązania zabezpieczające, bo zdaje sobie sprawę z konsekwencji płynących z ich upublicznienia. W takim przypadku konieczność stworzenia polityki bezpieczeństwa w firmie jest działaniem oddolnym.

Z kolei przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe klientów, współpracowników oraz pracowników firmy), regulują już nie wewnętrzne przepisy, co konkretne ustawy i dyrektywy np. dyrektywa RODO (w Polsce egzekwowana na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych i samej firmy jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście istniejących dziś zagrożeń. Ryzyko powstania wyłomu w zabezpieczeniach można podzielić na dwa rodzaje:

 • zewnętrzne zagrożenia – wszystkie te, które pochodzą spoza struktury organizacyjnej firmy. Zaliczyć do nich możemy m.in. ataki z wykorzystaniem wirusów i koni trojańskich lub ataki wykorzystujące luki w oprogramowaniu;
 • wewnętrzne zagrożenia – te, w których przyczyną problemu staje się pracownik lub współpracownik. Tutaj z kolei wyróżniamy celowy sabotaż lub przypadkowe upublicznienie danych będące efektem np. ataku opartego na tzw. inżynierii społecznej.

Jak zadbać o politykę bezpieczeństwa informacji w swojej firmie?

Jeśli w Twojej organizacji przetwarzane są dane kluczowe z biznesowego punktu widzenia, polityka bezpieczeństwa informacji jest obowiązkowym elementem do wdrożenia i stosowania na co dzień. Jej poprawna implementacja zapewnia szereg korzyści, wśród których wymienić możemy m.in.:

 • minimalizację strat z powodu naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
 • minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z nielegalnym udostępnianiem danych,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów RODO,
 • lepsze przygotowanie firmy na możliwe scenariusze incydentów związanych z zaburzeniem bezpieczeństwa informacji,
 • stworzenie gotowych procedur na wypadek zaistnienia naruszeń bezpieczeństwa,
 • podniesienie wiarygodności wśród klientów i kontrahentów jako firmy dbającej w sposób szczególny o przekazywane jej informacje,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez kreowanie wizerunku firmy dbającej o interesy współpracowników oraz partnerów biznesowych.

Polityka bezpieczeństwa w firmie – jak ją wdrożyć? 

Taka procedura najczęściej ma trzy etapy:

 1. Audyt wstępny – w czasie którego określony zostaje m.in. rodzaj informacji przetwarzanych w firmie, poziomy dostępu pracowników, wykorzystywane narzędzia informatyczne i technologie fizyczne zabezpieczające dane przed osobami niepowołanymi.
 2. Wdrożenie ewentualnych zmian w procesach przetwarzania i zabezpieczania informacji, stworzenie jasnych procedur na wypadek działań niepożądanych, zakup odpowiednich technologii informatycznych oraz technologii chroniących dane fizycznie (np. czytniki kart dostępu, zabezpieczone szafy na dokumenty).
 3. Szkolenie pracowników swoim zakresem obejmujące nową politykę bezpieczeństwa, które dostarczy im niezbędnej wiedzy (np. dotyczącej najczęstszych scenariuszy ataków/wycieków) oraz przedstawi jasne procedury działania i określi poziom dostępu do informacji niezbędnych w codziennej pracy.

Działania budujące bezpieczeństwo informacji w firmie

Ochrona najcenniejszych informacji przetwarzanych w firmie możliwa jest na wielu różnych poziomach. Wszystkie powinna uwzględniać polityka bezpieczeństwa. Spośród najważniejszych wymienić możemy m.in.:

 • poziom społeczny, na którym znajdują się pracownicy, współpracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwem – znajomość zagrożeń i procedur ochronnych jest w tym przypadku kluczowa dla zminimalizowania ryzyk, w których głównym elementem jest „czynnik ludzki” (np. wyciek danych z komputera po tym, jak pracownik kliknie podejrzany link otrzymany w wiadomości e-mail);
 • poziom fizyczny, czyli poziom fizycznych zabezpieczeń chroniących dane przed upublicznieniem. W tym przypadku wyróżnić możemy m.in. zapewnienie zbiorom dokumentów osobnych pomieszczeń, do których wstęp mają tylko wybrani pracownicy, system kart wstępu, systemy alarmowe, drzwi antywłamaniowe, szafy pancerne etc.;
 • poziom technologiczny, czyli tak naprawdę polityka bezpieczeństwa samych systemów informatycznych – kluczowe jest w tym wypadku zastosowanie technologii informatycznych służących bezpieczeństwu danych. Wymienić możemy takie działania jak np. regularny backup informacji, szyfrowanie połączeń między komputerami pracowników a serwerem firmowym, systemy antywirusowe, uwierzytelnianie dwuskładnikowe etc.

Wiele współczesnych aplikacji i narzędzi wykorzystywanych w firmach na całym świecie ma wbudowane rozwiązania, które wspomagają politykę bezpieczeństwa. Przykładem może być system ERP enova365, który dzięki zastosowaniu najlepszych możliwych narzędzi zabezpieczających chroni wewnętrzną bazę firmy przed próbami włamania i pozyskania w nielegalny sposób danych. Jest to niezwykle ważne choćby dla informacji przechowywanych w module Kadry Płace, który zbiera dane osobowe pracowników, informacje o ich wypłatach i inną pożądaną przez cyberprzestępców wiedzę.

System enova365 poddawany jest regularnym testom bezpieczeństwa prowadzonym przez zewnętrzne podmioty specjalizujące się w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa. Potwierdzeniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu jest certyfikat z przeprowadzonych testów penetracyjnych

System enova365 nie tylko chroni wewnętrzne bazy w odpowiedni sposób, ale może być również świetnym narzędziem do wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji. Za tego typu działanie odpowiada moduł Workflow, który pozwala zdefiniować procesy przepływu poszczególnych informacji pomiędzy działami i pojedynczymi pracownikami Twojej organizacji. 

Jednym z elementów modułu Workflow jest DMS (Document Management System), czyli zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym, usprawniający obieg dokumentów w firmie. Z jego pomocą możesz w łatwy sposób kontrolować kto i w jakim zakresie ma dostęp do tworzonych i przesyłanych w firmie dokumentów, co znacznie podnosi poziom ich bezpieczeństwa.

System enova365, dzięki swoim możliwościom technicznym oraz wielopoziomowym dostępom do określonych danych, może skutecznie wspierać nawet najbardziej dopracowaną politykę bezpieczeństwa informacji. Jeśli planujesz zabezpieczyć informacje przechowywane i przetwarzane w swoim biznesie, skontaktuj się z nami już dziś i umów na prezentację, w czasie której pokażemy Ci możliwości enova365 w zakresie ochrony Twoje najcenniejszego zasobu firmowego – danych wewnętrznych.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365