Co to jest umowa B2B i dlaczego staje się popularna?

Co to jest umowa B2B i dlaczego staje się popularna?

Umowa B2B coraz częściej pojawia się jako proponowana forma zatrudnienia w ogłoszeniach o pracę. Jaki jest powód jej popularności? Jakie zalety, z punktu widzenia pracodawcy, ma umowa B2B? Co to jest i co należy wiedzieć przy jej zawieraniu?

Spis treści:

Umowa B2B – co to takiego?

W przeciwieństwie do najpopularniejszej formy zatrudnienia – umowy o pracę – umowa B2B (z ang. business to business) zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Podmiot będący w tym wypadku „pracodawcą” zleca innej działalności gospodarczej (zazwyczaj jednoosobowej, niezatrudniającej innych pracowników) konkretny zakres zadań, który ta wykonuje jako „pracownik”. W odróżnieniu od umowy o pracę zapłata w umowie B2B następuje na podstawie faktury wystawianej przez wykonawcę po upływie określonego czasu. Zwykle jest ona wystawiana na ostatni dzień danego miesiąca, w którym podejmowane były względem zlecającego wymienione w umowie zadania.

B2B a umowa o pracę

Zależność – B2B a umowa o pracę – można sprowadzić do tego, że tę pierwszą charakteryzuje większa elastyczność. Umowę o pracę należy zawrzeć zgodnie z brzmieniem Kodeksu Pracy i wynikającymi z niego przepisami. Oznacza to, że w przypadku standardowej pracy etatowej niezbędne jest m.in. zachowanie wymaganych prawem wymiarów godzin, urlopu czy też zwolnień lekarskich.

Zatrudnienie B2B nie wymaga takich zapisów. Jak więc powinna wyglądać umowa B2B i na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu? Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy B2B?

Jak powinna wyglądać umowa B2B?

Umowa B2B, podobnie jak każda inna umowa w Polsce, powinna zawierać cały zestaw obowiązkowych elementów. Chodzi o to, żeby na podstawie umowy B2B móc być w stanie jasno określić podmioty, które ją zawierają, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie należne za ich wykonanie. Poniżej przedstawiamy spis wszystkich kluczowych komponentów umowy B2B.

Określenie stron zobowiązania

W tym fragmencie umowy B2B określane jest, który podmiot gospodarczy staje się zleceniodawcą, a który wykonawcą. Miejsce to zawiera również wszelkie dane niezbędne do zidentyfikowania płatnika wystawionej następnie faktury.

Przedmiot umowy

W akapitach związanych z przedmiotem umowy wyszczególniony zostaje zakres obowiązków wykonawcy.

Wynagrodzenie

W sekcji wynagrodzenie umowy B2B podaje się szczegóły dotyczące zapłaty, tj. jej wysokość w skali miesiąca (lub jako stawkę godzinową), moment wystawienia faktury, okres płatności, czy choćby sposób jej dostarczenia zleceniodawcy.

Czas obowiązywania umowy

Ten fragment pozwala wskazać czas, na jaki jest ona podpisywana oraz informacje określające wypowiedzenie umowy B2B. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa taka została podpisana również na czas nieokreślony.

Podpisy stron

Ostatnim obowiązkowym elementem umowy B2B są podpisy składane na jej końcu przez zleceniodawcę oraz wykonawcę. Jest to ostateczne potwierdzenie zgodności warunków z ustaleniami i nadaje im oficjalny bieg.

To są właśnie podstawowe elementy, jakie powinna zawierać umowa B2B. Co należy wiedzieć o jej opcjonalnych zapisach? Z racji, że ta forma zatrudnienia pozwala na wspomnianą elastyczność, można dołączyć do dokumentu (po wcześniejszych ustaleniach między stronami) inne postanowienia, m.in.:

  • klauzulę o zakazie konkurencji, w której wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy nie świadczyć usług na rzecz konkurencyjnych dla zleceniodawcy podmiotów,
  • klauzulę o poufności, w ramach której wykonawca zobowiązuje się do zachowania informacji zdobytych u zleceniodawcy w tajemnicy,
  • kary umowne, czyli zapisy potwierdzające, że obie strony zgadzają się na określone kwotowo kary w razie złamania ustalonych w umowie zasad,
  • płatne nieobecności, które stanowią ekwiwalent urlopu.

Wiele osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze decyduje się na zatrudnienie B2B ze względu na możliwości, jakie daje ta forma współpracy. Dlaczego z ich perspektywy jest ono lepsze niż umowa o pracę?

Umowa B2B – korzyści

Decydując się na umowę B2B, wykonawca zyskuje wiele możliwości, których nie miałby, pracując na podstawie umowy o pracę.

Większa elastyczność warunków pracy

W przypadku zatrudnienia B2B wykonawca i zleceniodawca mogą w bardzo elastyczny sposób podchodzić m.in. do godzin pracy oraz miejsca jej wykonywania. Zapisy te nie są w żaden sposób ograniczone obowiązującymi w Kodeksie Pracy przepisami.

Możliwość dorobienia u innych zleceniodawców

Wykonawca bez problemów może podpisywać podobne dokumenty z innymi podmiotami, tym samym zwiększając swoje comiesięczne wpływy – pod warunkiem, że jest w stanie wykonywać wszystkie swoje obowiązki rzetelnie i nie łamie np. istniejących zapisów o zakazie konkurencji.

Różne formy opodatkowania

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wykonawca ma możliwość wyboru najlepszej dla niego formy opodatkowania, np. przy wysokich zarobkach może zdecydować się na podatek liniowy.

Zmniejszenie należności podatkowych

Samozatrudnienie pozwala rozliczać koszty działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszać należności podatkowe względem Urzędu Skarbowego. Współpracownik B2B może odliczyć od podatku m.in. wydatki ponoszone na narzędzia pracy czy dojazd do zleceniodawcy, co sprawia, że zostaje mu do dyspozycji więcej środków finansowych.

Możliwość korzystania z ulg, dotacji czy dofinansowań

Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej istnieje szereg programów, w których jednoosobowe działalności mogą liczyć na różnego rodzaju dofinansowania do podejmowanych aktywności, ulgi czy też dotacje na rozwój firmy.

Czytaj też: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zoptymalizowały procesy kadrowo-płacowe dzięki wdrożeniu enova365

Ewidencja umów B2B w przedsiębiorstwie

Coraz więcej pracowników decyduje się na podejmowanie zatrudnienia na podstawie dokumentu, jakim jest umowa B2B. Na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz je zawierać z pracownikami? Przede wszystkim uwzględnij ten typ dokumentu w wewnętrznej ewidencji firmy.

Systemy klasy ERP, jak np. enova365, posiadają w podstawowych modułach niezbędne funkcjonalności, które umożliwiają zarządzanie zarówno umowami pracowników zatrudnionych na etacie, jak i współpracowników działających w ramach B2B. 

W przypadku enova365 moduł odpowiadający za tego typu działania to Kadry, Płace i HR. Z jego pomocą:

  • zarejestrujesz umowę B2B,
  • zaewidencjonujesz wszystkie informacje istotne z punktu widzenia rozliczenia za wykonaną pracę, 
  • będziesz z łatwością zarządzać czasem pracy osób zatrudnionych na podstawie umów B2B,
  • naliczysz rozliczenia osób, zatrudnionych na podstawie umowy B2B. 

Jeżeli oprócz modułu Kadry Płace i HR posiadasz także moduł Księgowość – jako pracodawca będziesz mógł także powiązać dokument rozliczenia kontrahenta, wygenerowany w module Kadry i Płace z dokumentem zakupu, wygenerowanym w module Księgowość.

Czytaj także: Jak enova365 wspiera program kadrowo-płacowy w firmie dr Irena Eris

enova365 umożliwia rejestrację, ewidencję i rozliczenia pracowników, pracujących na podstawie umów zewnętrznych. Sprawdź, co jeszcze potrafi moduł Kadry Płace

Umowa B2B – co należy wiedzieć o sposobach jej rozliczania?

Jedną z funkcji modułu Kadry Płace i HR enova365 jest rozliczanie umów B2B. W tym systemie ERP można to zrobić zaledwie przy pomocy kilku kliknięć. Wystarczy na umowie lub – gdy chcesz wykonać tą operację dla kilku umów jednocześnie – liście umów kliknąć „Nalicz umowę zewnętrzną”. Można ją także rozliczyć z poziomu listy pracowników klikając na „Rozlicz pracownika”. Naliczenie umowy wygeneruje rozliczenie kontrahenta.

enova365 pozwala na rozliczanie umów B2B zaledwie przy pomocy kilku kliknięć

Podsumowując, system enova365 wesprze działanie Twojego działu HR, dostarczając mu narzędzia niezbędne do prowadzenia ewidencji pracowników, odnotowywania czasu ich pracy, wykorzystanych urlopów oraz zwolnień – niezależnie od tego, czy działasz z nimi na postawie umowy B2B czy umowy o pracę.

Jeśli interesują Cię inne możliwości modułu Kadry, Płace i HR, a także całego systemu enova365 – umów się na prezentację. W czasie jej trwania pokażemy Ci wszystkie najważniejsze funkcje, a także opowiemy o tym, w jaki sposób system przyspieszy wykonywanie obowiązków w Twojej firmie.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365