Kompletacja — definicja i etapy procesu

Kompletacja — definicja i etapy procesu

Kompletacja zamówienia to niezwykle ważny aspekt zarządzania w magazynie. To nic innego jak kompletowanie zamówień złożonych przez klienta i przygotowanie ich do wysyłki. Zobacz, jakie wyróżniamy metody kompletacji i jak przebiega ten proces. 

Spis treści:

Kompletacja — co to jest?

Kompletacja zamówienia to proces zbierania określonych produktów z magazynu w odpowiednich ilościach, aby wypełnić konkretne zamówienie złożone przez klienta, np. w sklepie internetowym. 

Innymi słowy, jest to etap, podczas którego pracownicy magazynu lokalizują, zbierają i przygotowują produkty do wysyłki lub odbioru zgodnie z żądaniami klienta zawartymi w zamówieniu. Kompletacja jest kluczową częścią logistyki magazynowej, mającą wpływ na terminowość i dokładność dostaw.

Uznaje się ją za 3 z 4 etapów magazynowania towarów. Fazy te to przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie. W procesie tym towar pobierany jest z regałów lub innych miejsc składowania i przekazywany do pakowania, a następnie do nadania do klienta. 

Aby proces kompletacji przebiegał efektywnie, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie magazynu i rozmieszczenie towaru. Magazyn powinien być odpowiednio zmapowany, a towary powinny znajdować się w wyznaczonych do tego miejscach. W sprawnym zarządzaniu kompletacją zamówień pomoże Ci dobrze dostosowany system magazynowy. Przetestuj moduł Handel i Magazyn enova365 – nasz system to otwarte oprogramowanie, które można zintegrować z zewnętrznymi systemami WMS. Dodatkowo, jeżeli działasz w branży e-commerce i korzystasz z modułu e-Sklepy enova365 zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony www, przepływają bezpośrednio do magazynu, który szybko i sprawnie może przeprowadzić kompletację zamówienia i przygotować go do wysyłki.

Dzięki integracji systemu ERP enova365 i ExpertWMS powstało gotowe do wdrożenia oprogramowanie do zaawansowanej obsługi magazynu

3 etapy kompletacji: kontrola, pakowanie i formowanie, przemieszczanie

Proces kompletacji w magazynie zwykle dokonywany jest w specjalnej strefie kompletacji, która najczęściej wydzielona jest od strefy składowania. W strefie kompletacji przebiega kontrola, pakowanie oraz wydawanie zamówienia w dalszą drogę. 

Kompletacja zamówień przebiega zwykle według pewnego schematu złożonego z etapów takich jak kontrola, pakowanie i formowanie oraz przemieszczanie.  W skomplikowanych systemach logistycznych etapy te mogą być bardziej zaawansowane i zawierać dodatkowe podetapy.

Proces kompletacji rozpoczyna zbieranie zamówień na towary. Dokonuje się tego za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS), który odbiera zamówienie od systemu sprzedaży lub e-commerce. Następnie system analizuje zamówienie pod kątem dostępności produktu, lokalizacji w magazynie i innych kryteriów, takich jak priorytet wysyłki.

System WMS ustala optymalną ścieżkę kompletacji, biorąc pod uwagę lokalizację produktów i ich liczbę. W przypadku zaawansowanych systemów może to także obejmować konsolidację zamówień, jeśli kilka zamówień wymaga tych samych produktów.

Kontrola

W czasie kontroli dochodzi do weryfikacji produktów, które mają zostać skompletowane, pod kątem zgodności z zamówieniem klienta oraz jakości i ilości produktów.

Magazynier przegląda listę zamówień, by zidentyfikować produkty potrzebne do skompletowania zamówienia. Po lokalizacji produktu w magazynie dokonywana jest kontrola jego stanu oraz sprawdzenie, czy jest zgodny z wymaganiami zamówienia.

Na tym etapie potwierdza się, że zamawiający otrzyma dokładnie to, czego oczekuje, a ewentualne błędy — takie jak np. brak produktu w danym magazynie, braki na stanie magazynu — są identyfikowane i korygowane.   

Towary zostają więc pobrane z oznaczonych w magazynie miejsc i przeniesione do strefy pakowania zamówień. 

Pakowanie i formowanie

Kiedy kompletacje zamówień przechodzą przez etap weryfikacji podczas kontroli, dochodzi do odpowiedniego zapakowania produktów. Powinny one zostać odpowiednio uformowane i zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. 

W tym etapie może nastąpić również etykietowanie w celu ułatwienia identyfikacji i obsługi przez firmę kurierską lub klienta.

Przemieszczanie

Proces kompletacji w magazynie zostanie zakończony przez przemieszczenie zapakowanego zamówienia do strefy wysyłki lub obszaru odbioru. Może to odbywać się ręcznie, za pomocą wózków paletowych, wózków jezdniowych lub innych systemów automatycznych. Skuteczne i zorganizowane przemieszczanie towarów zapewnia szybsze czasy wysyłki i zwiększa wydajność magazynową.

W dużych magazynach skompletowane zamówienia mogą być przechowywane w strefie buforowej do momentu wysyłki. Zaawansowane systemy sortują zamówienia według różnych kryteriów, takich jak sposób wysyłki, miejsce docelowe czy priorytet.

Zamówienia są ładowane na pojazdy dostawcze według planu wysyłki. System WMS aktualizuje status zamówienia jako „wysłane” i może automatycznie powiadomić klienta o wysyłce oraz przekazać informacje do śledzenia.

Zobacz też: Rola i zastosowanie chmury obliczeniowej w systemie ERP

Metody kompletacji

Kompletacja może być:

  • wykonywana całkowicie przez człowieka — to dzieje się zwykle w mniejszych magazynach, 
  • półautomatyczna, gdzie towar jest pobierany za pomocą wózków systemowych,
  • automatyczna, gdzie zamówienie kompletowane jest w całości przez maszyny, a człowiek jedynie zarządza procesem. 

W logistyce wyróżnia się przede wszystkim 2 metody kompletacji. Są to:

Metoda człowiek do towaru (Man-to-goods)

W tej metodzie pracownik magazynu przemieszcza się do lokalizacji produktu w magazynie w celu zebrania potrzebnych towarów. Oznacza to, że kompletujący przechodzi lub jeździ przez magazyn od jednej lokalizacji produktu do drugiej, zbierając potrzebne przedmioty w miarę postępów.

Jest to tradycyjna metoda kompletacji stosowana w wielu magazynach, zwłaszcza w tych o mniejszej skali i mniejszej automatyzacji.

Do jej głównych zalet zalicza się to, że jest stosunkowo prosta do wdrożenia bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu. Pozostawia dość dużą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w potrzebach kompletacji.

Niestety metoda ta nie sprawdza się w magazynach o dużych rozmiarach — może być czasochłonna, jeśli towary są rozproszone w dużej przestrzeni magazynowej. Czynnik ludzki to także narażenie na błędy związane z etapem kontroli zamówienia. 

Metoda towar do człowieka (Goods-to-man)

W tej metodzie towar jest automatycznie lub półautomatycznie przesyłany do stacji kompletacyjnej, gdzie pracownik kompletuje zamówienie. Systemy magazynowe, takie jak automatyczne magazyny wysokiego składowania (AS/RS) lub karuzele magazynowe, mogą być używane do przemieszczania towarów do stacji kompletacyjnej.

Ta metoda jest idealna dla magazynów o wysokim stopniu automatyzacji, dużej skali działania lub specjalistycznych potrzeb, takich jak kompletacja drobnych przedmiotów.

Dzięki temu zwiększa się wydajność procesu kompletacji, ponieważ pracownik pozostaje w jednym miejscu. Automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów, ponieważ systemy mogą być zaprogramowane do dostarczania dokładnie określonych produktów. Kompletowanie zamówień za pomocą wyspecjalizowanych maszyn i oprogramowania daje także możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej, zwłaszcza w pionie — maszyny ściągają towar do zamówienia z regałów umieszczonych na znacznej wysokości. Co więcej, maszyny oszczędzają także siły fizyczne pracowników. 

Automatyzacja procesu kompletacji może wiązać się z wysokimi kosztami początkowymi związanymi z zakupem i instalacją specjalistycznego sprzętu, a także koniecznością przeszkolenia pracowników w obsłudze zaawansowanych systemów. W całkowitym koszcie procesu kompletacji należy uwzględnić także koszty utrzymania i serwisu maszyn. 

Przeczytaj też: Błędy biura rachunkowego – kto za nie odpowiada i jak się przed nimi ustrzec?

Kompletacja zamówień jako ważny element realizacji zamówień

Sprawna i dokładna kompletacja zamówień ma ogromne znaczenie dla klienta czy osoby zamawiającej wydanie towaru z magazynu. Właściwy układ magazynu, planowanie rozmieszczenia towaru i automatyzacja procesu kompletacji pomogą Ci sprawnie realizować zamówienia. Aby kompletacja była jeszcze prostsza, wykorzystaj do tego system magazynowy, taki jak moduł Handel i Magazyn enova365. Możesz go także łatwo zintegrować z zewnętrznymi WMS. 

Przetestuj enova365 przez 14 dni za darmo i umów się na prezentację, podczas której nasz konsultant opowie Ci, jakie jeszcze rozwiązania dla Twojego biznesu zapewnia enova365. 

testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365