Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Co to jest i jak ją przeprowadzić?

Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Co to jest i jak ją przeprowadzić?

Analiza ekonomiczno-finansowa to kompleksowy proces oceny danych finansowych i ekonomicznych, który ma na celu zrozumienie sytuacji finansowej, ocenę efektywności operacyjnej oraz identyfikację czynników wpływających na wyniki firmy. Zobacz, jak przeprowadzić analizę finansowo-ekonomiczną swojego biznesu!

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa to proces oceny i interpretacji danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, obejmujący badanie sprawozdań finansowych, wskaźników finansowych i innych danych związanych z funkcjonowaniem firmy.
 • Celami analizy są zrozumienie sytuacji finansowej, ocena efektywności operacyjnej oraz identyfikacja czynników wpływających na wyniki przedsiębiorstwa.
 • Analiza finansowa korzysta z różnorodnych wskaźników finansowych, takich jak rentowność, płynność, zadłużenie czy efektywność, aby uzyskać kompleksowy obraz sytuacji przedsiębiorstwa.
 • enova365 i jej moduł Business Intelligence stanowi efektywne narzędzie wspierające proces analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Co to jest analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa?

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa to proces oceny i interpretacji danych finansowych oraz ekonomicznych dotyczących działalności danego przedsiębiorstwa. Celem analizy jest zrozumienie sytuacji finansowej, ocena efektywności operacyjnej i identyfikacja czynników wpływających na wyniki przedsiębiorstwa. Z reguły obejmuje ona badanie sprawozdań finansowych, wskaźników finansowych oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem firmy.

Podstawowymi narzędziami analizy ekonomiczno-finansowej są różnego rodzaju wskaźniki finansowe, takie jak wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia czy efektywności. Wartość analizy tkwi w tym, że pozwala ona na uzyskanie holistycznego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa, co z kolei ułatwia podejmowanie skutecznych decyzji zarządczych. 

Cele analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

Dlaczego warto przeprowadzić analizę finansową firmy? To przede wszystkim narzędzie, które pomaga ocenić rentowność firmy. Umożliwia zarządzającym podejmowanie decyzji dotyczących strategii biznesowej, alokacji zasobów i planowania finansowego. 

W ramach analizy identyfikuje się ewentualne problemy finansowe, takie jak niska płynność, wysokie zadłużenie czy trudności w generowaniu zysków. Pozwala to na szybką reakcję i podejmowanie działań naprawczych. Na jej podstawie ocenia się również efektywność operacyjną, co pomaga zrozumieć, jak skutecznie przedsiębiorstwo zarządza zasobami, procesami produkcyjnymi czy handlowymi. Robi się to analizując wskaźniki efektywności, takie jak rotacja zapasów czy rotacja należności.

Analiza taka może być również stosowana przez zainteresowane strony zewnętrzne, takie jak inwestorzy, kredytodawcy czy dostawcy, aby ocenić stabilność i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.

Dzięki regularnym badaniom, można śledzić zmiany, dostosowywać strategie i skutecznie reagować na nowe wyzwania. Analiza ekonomiczno-finansowa staje się zatem nie tylko narzędziem oceny, lecz także skutecznym instrumentem zarządzania i planowania długofalowego rozwoju firmy.

Wskaźniki finansowe w analizie

W analizie ekonomiczno-finansowej wykorzystuje się różne wskaźniki, które pomagają ocenić kondycję firmy. Jakie? Oto kilka przykładów.

Wskaźniki rentowności

 • Rentowność netto pokazuje, jaki procent przychodów stanowi zysk netto. Oblicza się go jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.
 • Rentowność brutto określa, jaki procent przychodów stanowi zysk brutto. Oblicza się go jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży.
 • Rentowność kapitału własnego (ROE czyli return on equity) wskazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje kapitał własny do generowania zysku netto. Oblicza się go jako stosunek zysku netto do kapitału własnego.

Wskaźniki płynności

 • Płynność bieżąca mierzy zdolność firmy do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą bieżących aktywów. Oblicza się go jako stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań.
 • Płynność szybka (quick ratio albo acid test) jest to konserwatywna miara płynności, która wyklucza zapasy z bieżących aktywów. Oblicza się go jako stosunek aktywów płynnych (aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) i bieżących zobowiązań.
 • Płynność gotówkowa mierzy zdolność firmy do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą najbardziej płynnych aktywów, takich jak gotówka i równowartości gotówki. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek gotówki i równowartości gotówki do bieżących zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia

 • Wskaźnik zadłużenia ogółem mierzy stopień, w jakim firma jest finansowana przez dług. Oblicza się go jako stosunek całkowitego długu do całkowitego kapitału.
 • Wskaźnik pokrycia odsetek (ICR) mierzy zdolność firmy do pokrycia kosztów odsetek z dochodów operacyjnych. Oblicza się go jako stosunek zysku operacyjnego do kosztów odsetek.
 • Wskaźnik długu netto do EBITDA mierzy zdolność firmy do spłaty swojego długu netto z dochodów przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia (EBITDA). Oblicza się go jako stosunek długu netto do EBITDA.

Wskaźniki aktywności

 • Wskaźnik rotacji zapasów mierzy, jak często firma sprzedaje i zastępuje swoje zapasy w danym okresie. Oblicza się go jako stosunek kosztów sprzedanych towarów do średnich zapasów.
 • Wskaźnik rotacji należności mierzy, jak szybko firma pobiera płatności od swoich klientów. Oblicza się go jako stosunek przychodów ze sprzedaży do średnich należności.
 • Wskaźnik rotacji aktywów mierzy efektywność wykorzystania aktywów przez firmę do generowania przychodów ze sprzedaży. Oblicza się go jako stosunek przychodów ze sprzedaży do średnich aktywów.

Analiza tych wskaźników pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wzrost lub spadek tych wskaźników może wskazywać na trendy i potencjalne obszary do dalszych badań lub działań korygujących.

Jak przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa?

Oto jeden ze sposobów, jak można przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. 

1. Zbieranie i analiza danych finansowych

Konieczne jest pozyskanie sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, oraz dodatkowych informacji. Jeżeli dysponujesz odpowiednim programem finansowo-księgowym, takim jak enova365 te zestawienia wygenerujesz przy pomocy zaledwie kilku kliknięć.

2. Wykonanie analizy wskaźnikowej

Na tym etapie oblicza się i interpretuje różnorodne wskaźniki finansowe, odzwierciedlające płynność, zadłużenie, rentowność i aktywność przedsiębiorstwa. Żeby usprawnić ten proces, wystarczy skorzystać z modułu Business Intelligence, który zgromadzi informacje ze wszystkich obszarów systemu ERP oraz wykona potrzebne obliczenia. 

Uzyskane wartości wskaźników warto porównać z normami branżowymi, historycznymi lub planowanymi, co pozwoli na dokładniejsze zrozumienie kontekstu.

Rozwiązanie BI w enova365 pozwala na dowolne definiowanie wskaźników efektywności (KPI), a następnie zwizualizowanie ich w postaci Paneli BI.

Tak wygląda przykładowy panel BI w enova365, który umożliwia wizualizację wybranych danych

3. Ocena dotychczasowych wyników finansowych oraz przygotowywanie prognoz na przyszłość

Kolejny krok to uwzględnienie czynników ryzyka i możliwości rozwoju, co pozwoli na skonstruowanie realistycznego obrazu przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja mocnych i słabych stron firmy umożliwi skierowanie uwagi na obszary wymagające poprawy lub optymalizacji.

4. Sporządzenie raportu z analizy finansowej

Raport ten powinien zawierać podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, użytej metodologii, uzyskanych wynikach i wyciągniętych wnioskach. Kluczowe jest przedstawienie raportu w sposób zrozumiały i przekonujący dla różnych odbiorców, takich jak zarząd, inwestorzy, kredytodawcy czy inne zainteresowane strony.

Metody analizy ekonomiczno-finansowej

To, w jaki sposób przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową firmy, powinno wynikać głównie z wybranej metody analizy. Oto niektóre z tych metod.

1.  Metody analizy zasobów majątkowych i kapitałowych przedsiębiorstwa skupiają się na ocenie składu i struktury majątku oraz kapitału przedsiębiorstwa.

2.  Metody analizy kategorii strumieniowych koncentrują się na analizie przepływów finansowych, takich jak przychody, koszty i wynik finansowy.

3.  Metody analizy wskaźnikowej polegają na obliczaniu i interpretowaniu wskaźników finansowych, które odzwierciedlają różne aspekty działalności przedsiębiorstwa, takie jak rentowność, płynność, efektywność i zadłużenie.

4.  Metoda indukcyjna polega na analizie szczegółowych zjawisk ekonomicznych i przechodzeniu do uogólnień i wniosków.

5.  Metoda dedukcyjna polega na analizie ogólnych zjawisk ekonomicznych i przechodzeniu do szczegółowych zjawisk.

6.  Metoda redukcji polega na formułowaniu tez, weryfikowaniu ich, a następnie wyciąganiu wniosków i podsumowaniu poczynionych ustaleń.

7.  Syntetyczne podejście analizy finansowej polega na ocenie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju na podstawie wyników analizy.

Pamiętaj, że wybór metody zależy od specyfiki Twojego biznesu i potrzeb analitycznych. Zawsze warto zapoznać się z funkcjonalnościami i warunkami korzystania z danego narzędzia przed podjęciem decyzji.

Jak enova365 może pomóc w przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa?

Jak wspomnieliśmy wyżej enova365, dzięki modułom Business Intelligence (BI), Finanse i Księgowość czy innym (czytaj także: Kluczowe moduły ERP – poznaj 8 najważniejszych) stanowi narzędzie, które wesprze Cię na niemal każdym etapie przygotowywania analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. enova365 może pomóc w tym procesie na kilka sposobów.

1. Dostęp do zestawień księgowych

Użytkownicy mają łatwy dostęp do gotowych zestawień księgowych, takich jak bilans czy wskaźniki płynności finansowej. To umożliwia szybkie uzyskanie kluczowych informacji dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2. Tworzenie spersonalizowanych zestawień

enova365 pozwala na tworzenie własnych zestawień finansowych, co daje użytkownikom możliwość dostosowania analizy do indywidualnych potrzeb i kierunku zainteresowań.

3. Zaawansowane analizy czasowe

enova365 umożliwia analizowanie danych w dowolnych przedziałach czasowych. To pozwala na obserwację zmian w czasie, identyfikację trendów oraz analizę wpływu różnych okresów na wyniki finansowe.

4. Wizualizacje danych

enova365 pozwala na wizualizację danych przy pomocy tzw. paneli BI. Grafiki, wykresy i raporty wizualne ułatwiają zrozumienie złożonych danych finansowych oraz pomagają w szybszym podejmowaniu decyzji.

Czytaj także: Narzędzia BI, czyli jak zyskać mapę biznesu dzięki panelom BI

5. Szybkie reagowanie na zmiany

Korzystając z modułu BI w enova365, użytkownicy mogą błyskawicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe czy sytuację ekonomiczną, co jest istotne dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza ekonomiczno-finansowa wspiera podejmowanie decyzji zarządczych. Dzięki niej przedsiębiorstwo może skutecznie monitorować swoją kondycję finansową, identyfikować obszary do optymalizacji oraz planować strategię rozwoju.

Jeżeli interesuje Cię przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej z pomocą modułu BI enova365, wypróbuj bezpłatnie demo oprogramowania. Możesz także umówić się na prezentację z naszym przedstawicielem, który pokaże Ci, co jeszcze enova365 może zrobić dla Twojego biznesu!

Testuj enova365

Bibliografia:

W. Garbusiewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 2019

S. Zając, W. Izdebski, J. Skudlarski, Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji maszyn rolniczych, http://archiwum.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/stanislaw.zajac/publikacje/2016/analiza_ekonomiczno-finansowa_na_przykladzie_przedsiebiorstwa_z_branzy_produkcji_maszyn_rolniczych.pdf

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365