Planowanie finansowe – kontroluj przepływy pieniężne z enova365!

Planowanie finansowe – kontroluj przepływy pieniężne z enova365!

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie to także zarządzanie przepływem środków pieniężnych, które jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Sprawdź, jak skutecznie zarządzać płynnością i dowiedz się, dlaczego warto to zrobić z enova365.

Spis treści:

Planowanie finansowe – co to jest?

Planowanie finansowe to nic innego jak wyznaczanie celów finansowych i opracowanie strategii ich osiągnięcia. W zależności od metody planowania finansowego firma może tworzyć plany finansowe krótko- i długoterminowe. Bez względu jednak na ich rodzaj planowanie finansowe w przedsiębiorstwie zawsze dotyczy przyszłości. 

W planie finansowym firma określa, w jaki sposób zamierza wygospodarować środki finansowe na osiągnięcie swoich celów biznesowych. Ocenia też skutki, jakie różne warianty działań mogą wywrzeć na realizację strategicznych celów działalności przedsiębiorstwa, co pozwala zdecydować, w co zainwestować zasoby ludzkie i finansowe. Alokacja zasobów i optymalizacja procesu decyzyjnego to jednak nie wszystkie cele planowania finansowego. Pozostałe są następujące.

 • Przewidywanie potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych – zaplanowanie, kiedy i ile gotówki wpłynie do firmy oraz ile z niej wypłynie jest istotne dla utrzymania płynności finansowej biznesu. Innymi słowy, adekwatne prognozowanie cash flow to inaczej przewidywanie oraz korygowanie wysokości wydatków i rozchodów w zależności od potrzeb.
 • Ograniczenie ryzyka finansowego działalności – planowanie finansowe w biznesie pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyka finansowe związane ze zmianami otoczenia biznesowego oraz zaplanować działania, które pomogą zneutralizować ich wpływ.
 • Przyciągnięcie inwestorów – plan finansowy, ukazujący jasną wizję rozwoju przedsiębiorstwa to must have dla każdego biznesu, który chce zdobyć finansowanie dla swoich planów rozwojowych.

Jak widzisz – istnieją liczne cele planowania finansowego i każdy z nich jest ważny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. W dalszej części artykułu, skupimy się jednak wyłącznie na tym, jak skutecznie zarządzać przepływem środków pieniężnych.

Przepływy pieniężne – dlaczego warto je prognozować?

Zacznijmy od tego, że cash flow – czyli rachunek przepływów pieniężnych – to jeden z aspektów, mających kluczowy wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Bo przepływy pieniężne to ilość gotówki, która wpływa do firmy – jako przychody ze sprzedaży, odsetek czy inwestycji – oraz jaka z niej wypływa. Skutecznie prognozowanie przepływów pieniężnych pozwala na czas regulować firmowe zobowiązania. 

Z drugiej strony, niezdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań, a więc tzw. brak płynności finansowej – to zgodnie z polskim prawem podstawa do ogłoszenia upadłości. Innymi słowy, gdy firma przestanie płacić swoje zobowiązania, jej zarząd ma obowiązek ogłosić upadłość. W przeciwnym razie, może podlegać sankcjom prawnym. W prognozowaniu płatności, które jest jednym z aspektów koniecznych, żeby kontrolować przepływ środków finansowych, pomaga Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych (EŚP) – jeden z modułów systemu ERP enova365.

Moduł Preliminarz EŚP, czyli jak skutecznie kontrolować przepływ środków finansowych z enova365?

Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych enova365 rozszerza funkcjonalność modułu Ewidencja Środków Pieniężnych. Pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu, a także wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym. Dzięki temu moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

 • prognozowania i kontroli płynności finansowej,
 • redukcji ryzyka utraty płynności,
 • szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności,
 • mniej pracochłonnego planowania płynności finansowej,
 • racjonalnego zarządzania środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.

Preliminarz może być obliczany z list: Dokumenty Preliminarza, Pozycje Preliminarza oraz z czynności na liście Rozrachunków wg dokumentów.

metody planowania finansowego
Preliminarz płatności w enova365

Dokumenty Preliminarza wraz z Pozycjami w swojej konstrukcji przypominają dokument Polecenia księgowania z płatnościami. Gromadzi on różnego rodzaju pozycje, które poddawane są końcowej analizie w obliczeniach. Może też posłużyć do grupowania pozycji preliminarza dotyczących jednej sprawy, np. wszystkie raty kredytu z terminami płatności w kolejnych miesiącach.

Bezpośrednio w obliczeniach Preliminarza biorą udział tylko Pozycje. Pozycje występują w dwóch wariantach – Pozycje szczegółowe i Pozycje okresowe. Podstawowymi różnicami między dwoma typami Pozycji jest sposób rozliczania i sposób prezentacji w obliczeniach preliminarza. 

Pozycje szczegółowe mogą być rozliczane ręcznie przez użytkownika z płatnościami lub zapłatami i prezentowane są w obliczeniach preliminarza w terminie, który mają na sobie naniesiony. 

Pozycje okresowe rozliczane są automatycznie przez program. Prezentowane są w preliminarzu na ostatni dzień z planowanego okresu.

cele planowania finansowego
Wszystkie dokumenty wskazanego typu możliwe do rozliczenia | enova365

Rozliczanie pozycji szczegółowych

Po wywołaniu, z poziomu pozycji preliminarza, dokumentu rozliczającego pojawia się look-up, w którym domyślnie prezentowane są tylko zgodne co do kierunku podmiotu oraz ewidencji płatności i zapłaty. Po wyłączeniu domyślnego ustawienia widoczne są wszystkie dokumenty wskazanego typu możliwe do rozliczenia.

Wszystkie dokumenty wskazanego typu możliwe do rozliczenia | enova365

Ze względu na to, że pozycje preliminarza są tylko pewnym planem, co do którego nie ma pewności czy zostanie zrealizowany – pozycje mogą być rozliczane z rzeczywistymi płatnościami i zapłatami w dowolny sposób – nawet bez zgodności żadnego z parametrów (kierunek, podmiot, ewidencja). Program w takiej sytuacji pokaże użytkownikowi ostrzeżenie o niezgodności, ale pozwoli sparować takie elementy. W przypadku jakiegokolwiek rozliczenia nadrzędne są dane z rzeczywistej płatności lub zapłaty. Co więcej, możliwość rozliczania z pozycjami preliminarza dostępna jest od strony płatności i zapłaty.

Rozliczanie pozycji okresowych

Pozycje okresowe są rozliczane z płatnościami przez preliminarz dynamicznie, podczas obliczania według poniższych warunków:

 • termin mieści się w okresie planowanym,
 • zgodny kierunek płatności z pozycją preliminarza,
 • zgodny symbol waluty z planem,
 • zgodny podmiot (jeśli określono na pozycji preliminarza),
 • zgodna ewidencja ŚP (jeśli określono na pozycji preliminarza),
 • płatność nie jest wykorzystana do rozliczenia pozycji szczegółowej preliminarza.

Pozycja okresowa preliminarza jest rozliczana według zgodnych parametrów z płatnościami, które nie są wykorzystywane do rozliczenia pozycji szczegółowej. W przypadku jeżeli występuje kilka pozycji okresowych nakładających się na siebie terminami, płatność rozlicza tylko jedną z nich – według priorytetu zgodności – tzn. jeżeli na jednej pozycji okresowej podany jest podmiot, a na drugiej nie, to płatność rozliczy pozycję mającą wyższy priorytet – tę z podmiotem.

Wskazanie planowanego terminu płatności

Na formularzu płatności w części preliminarz, oprócz opisanej już możliwości rozliczania, jest także możliwość wskazania planowanego terminu płatności, który może być inny od tego wynikającego bezpośrednio z ilości dni do daty zapłaty. W obliczeniach preliminarza płatności mogą być analizowane zarówno ze względu na termin płatności, jak i ze względu na planowany termin.

planowanie finansowe
W enova365 możesz wskazać planowany termin płatności

Zapłaty ujmowane są w obliczeniach preliminarza:

 • w saldzie rzeczywistej gotówki – wszystkie zapłaty (wpłaty i wypłaty) są w obliczeniach uwzględniane jako te, które mają rzeczywisty wpływ na saldo posiadanej gotówki.
 • w wartościach prognozowanych wpływów i wydatków – wpłaty podlegające rozliczaniu, a nierozliczone, traktowane są jako rzeczywiste zobowiązanie z natychmiastowym terminem płatności; wypłaty podlegające rozliczaniu, a nierozliczone, traktowane są jako należności z natychmiastowym terminem płatności.

Kontroluj przepływ środków finansowych z enova365

Choć istnieją różne metody planowania finansowego, każda firma, która chce mieć stabilne podstawy do rozwoju musi zadbać o płynność finansową. Narzędzie do prognozowania płatności enova365 pozwoli Ci to zrobić szybko i skutecznie także dzięki temu, że korzysta z tej samej bazy danych, co inne moduły enova365 – na przykład Księgowość czy Handel. 

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób usprawnić planowanie finansowe w biznesie, zapraszamy do wypełnienia formularza. Skontaktujemy się z Tobą, a nasz specjalista umówi prezentację, w czasie której pokażemy Ci, w jaki sposób enova365 jest w stanie zrewolucjonizować Twój biznes i zapewnić mu szybszy rozwój.

testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365