Niewypłacalność – co to jest? Definicje i procedury

Niewypłacalność – co to jest? Definicje i procedury

Niewypłacalność jest stanem zdecydowanie niepożądanym, ale nie każdy wie, jak jej zapobiegać. Czego dokładnie dotyczy, jakie są procedury z nią związane i w jaki sposób się przed nią ochronić?

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Niewypłacalność dotyczy sytuacji finansowej, w której firma lub osoba fizyczna nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 • Jest kilka rodzajów niewypłacalności: niewypłacalność płynnościowa, bilansowa, operacyjna, strukturalna, rynkowa, strategiczna i systemowa.
 • Prawo upadłościowe przewiduje podjęcie następujących kroków w związku z niewypłacalnością: podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości, zgłoszenie wniosku do sądu, postępowanie sądowe, powołanie syndyka, ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opcjonalnie postępowanie układowe.
 • Świadome zarządzanie finansami i regularne monitorowanie sytuacji finansowej minimalizuje ryzyko niewypłacalności w firmie.

Co to jest niewypłacalność?

Niewypłacalność ekonomiczna to stan, w którym trwale utraciliśmy płynność finansową, a nasz majątek nie wystarcza do pokrycia zobowiązań. Od 1 stycznia 2016 roku definicja niewypłacalności zawarta jest w art. 11 prawa upadłościowego i określa, że mamy z nią do czynienia w momencie, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten trwa minimum 3 miesiące.

Niewypłacalność może dotyczyć zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizycznej. Firma niewypłacalna nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów. Niewypłacalność osoby fizycznej występuje, gdy nie jesteśmy w stanie opłacać naszych rachunków i abonamentów.

Rodzaje niewypłacalności

Do rodzajów niewypłacalności należą:

 • niewypłacalność płynnościowa – gdy przedsiębiorstwo ma trudności w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań bieżących, mimo wystarczającej liczby aktywów. Może być spowodowana np. opóźnieniami w płatnościach od klientów i problemami z kredytami krótkoterminowymi,
 • niewypłacalność bilansowa – gdy firma ma problemy z utrzymaniem równowagi między aktywami a zobowiązaniami, a jej kapitał własny jest ujemny. Oznacza to, że wartość aktywów przedsiębiorstwa jest niższa niż jego zobowiązania. Może wynikać z trudności w generowaniu zysków lub nadmiernym obciążeniem długami,
 • niewypłacalność operacyjna – niemożność generowania dochodu operacyjnego o wysokości wystarczającej do pokrycia swoich kosztów operacyjnych. Może to wynikać z problemów z efektywnością operacyjną, obniżonym popytem na produkty lub usługi, wzrostem kosztów produkcji itp.,
 • niewypłacalność strukturalna – wynikająca z problemów w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa, czyli z niezdolności do zrównoważonego skonfigurowania swojego długu. Może to obejmować nadmierną ilość długu, niemożność obsługi odsetek lub zbyt dużą zależność od jednego rodzaju źródła finansowania,
 • niewypłacalność rynkowa – gdy wartość rynkowa aktywów przedsiębiorstwa jest niższa niż wartość jego zobowiązań. Może wynikać z nagłych zmian na rynku, spadku wartości aktywów lub innych czynników zewnętrznych,
 • niewypłacalność strategiczna – gdy firma ma trudności w dostosowaniu się do zmian w otoczeniu biznesowym, np. technologicznych,
 • niewypłacalność systemowa – związana z problemami w systemach zarządzania finansami i kontrolą, co może prowadzić do błędów w rachunkowości, oszustw finansowych i utraty zaufania ze strony inwestorów i klientów.

Niewypłacalność a prawo upadłościowe

Z jakimi procedurami wiąże się niewypłacalność? Prawo upadłościowe, a konkretnie ustawa z dnia 28 lutego 2003, opisuje kroki, jakie należy podjąć w związku z niewypłacalnością.

Krok 1: podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości

Gdy przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna mają trudności finansowe i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, mogą zdecydować się na ogłoszenie upadłości. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo (np. niewypłacalność spółki z o. o.) decyzję podejmuje zarząd, a w przypadku osoby fizycznej – ona sama bądź jej pełnomocnik.

Krok 2: zgłoszenie wniosku do sądu

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby dłużnika. Powinien zawierać m.in. informacje o majątku dłużnika, stanie jego zobowiązań oraz uzasadnienie ogłoszenia upadłości.

Krok 3: postępowanie sądowe

Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub jego odrzuceniu. W przypadku upadłości przedsiębiorcy może to także obejmować postępowanie sanacyjne, jeśli istnieje szansa na uratowanie przedsiębiorstwa.

Krok 4: powołanie syndyka

W razie ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka, który staje się zarządcą majątku dłużnika. Ma za zadanie zabezpieczenie majątku, zidentyfikowanie wierzycieli, przeprowadzenie aukcji oraz podział uzyskanych środków.

Krok 5: ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie upadłości jest publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co informuje wszystkich zainteresowanych o postępowaniu upadłościowym.

Krok 6: (opcjonalnie) postępowanie układowe

W przypadku postępowania upadłościowego przedsiębiorcy istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami. To działanie umożliwia przedsiębiorstwu restrukturyzację i dalsze funkcjonowanie.

Konsekwencje niewypłacalności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych

Niewypłacalność może mieć poważne konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne, co warto mieć na uwadze w momencie decydowania się na tego typu krok.

Firma niewypłacalna musi liczyć się między innymi z:

 • upadkiem biznesu, gdy nie uda się opracować i wdrożyć planu restrukturyzacji,
 • utratą zaufania partnerów biznesowych,
 • likwidacją majątku w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli,
 • zwolnieniami części lub nawet wszystkich pracowników,
 • odpowiedzialnością prawną członków zarządu, zwłaszcza w sytuacji, gdy to ich działania doprowadziły do tej sytuacji,

Niewypłacalność osoby fizycznej wiąże się natomiast między innymi ze:

 • zmniejszeniem zdolności kredytowej,
 • stratami finansowymi związanymi z koniecznością upłynnienia majątku w celu spłaty wierzycieli,
 • postępowaniem komorniczym, czyli blokadą na rachunkach bankowych, zajęciem części pensji lub majątku,
 • skutkami emocjonalnymi.

Niewypłacalność jest bez wątpienia trudnym doświadczeniem, dlatego warto już zawczasu zadbać o to, aby do niej nie doprowadzić. Jak to zrobić?

enova365 wspiera zarządzanie należnościami oraz monitorowanie sytuacji finansowej firmy. Poznaj możliwości Business Intelligence od enova365.

Jak uniknąć niewypłacalności?

Od odpowiedniego prowadzenia firmy zależy to, w jaki sposób będzie się rozwijała i jak już od samego początku może chronić się przed utratą płynności finansowej. Do ważnych zadań w tym zakresie należą:

 • dokładne planowanie finansowe, w ramach którego przygotujemy prognozy sprzedaży, inwestycje oraz określimy istotne aspekty działania firmy,
 • stały monitoring płynności finansowej pozwalający na bieżąco sprawdzać stan gotówkowy firmy, terminy płatności oraz prognozowane dni wpływów pieniężnych,
 • efektywne zarządzanie należnościami, które umożliwia regulację terminów płatności odpowiednio dla klientów i dostawców,
 • dywersyfikacja źródeł przychodu przez budowanie mechanizmów generujących wpływy finansowe,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwalające przewidzieć potencjalne scenariusze każdej z podejmowanych decyzji.

Powyższe działania można wykonać przy pomocy nowoczesnych systemów ERP. Przykładem jest enova365 – rozbudowane narzędzie biznesowe dające dostęp do szeregu rozwiązań wspomagających monitorowanie sytuacji finansowej. Odpowiadają za to dwa moduły: Finanse i Księgowość oraz Business Intelligence.

W pierwszym z nich jesteśmy w stanie prowadzić dokumentację wszelkich transakcji dokonywanych przez firmę oraz analizować płynność finansową na bieżąco. Moduł ma także funkcje, które ułatwiają zarządzanie należnościami i przyspieszają windykację należności (Czytaj także: Windykacja należności – czyli jak egzekwować spłatę zobowiązań).

Moduł BI odpowiada z kolei za zaawansowaną analitykę na podstawie danych z innych modułów, co pozwala skutecznie oceniać ryzyko finansowe oraz potencjalne szanse i zagrożenia.

Wnioskiem, który powinien przede wszystkim płynąć z tego tekstu jest to, żeby pamiętać o świadomym zarządzaniu finansami i regularnym monitorowaniu sytuacji finansowej, aby minimalizować ryzyko niewypłacalności. Nie da się tego zrobić bez skutecznych narzędzi analitycznych, dlatego jeszcze dziś zamów prezentację systemu enova365, w czasie której nasz ekspert przybliży Ci możliwości modułu Business Intelligence. Możesz także przetestować bezpłatnie demo systemu enova365.

Testuj enova365

Bibliografia:

Prawo upadłościowe reguluje następująca ustawa z 28 lutego 2003 roku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030600535

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365