Magazyn konsygnacyjny – definicja, zastosowanie, korzyści

Magazyn konsygnacyjny – definicja, zastosowanie, korzyści

Magazyn konsygnacyjny i nowa procedura call-off stock stają się coraz ważniejszymi narzędziami dla firm, które działają na rynku unijnym. Magazyn konsygnacyjny w obrocie krajowym i zagranicznym pozwala na uproszczone opodatkowanie i zachowanie płynności finansowej. Sprawdź, czym jest ten mechanizm i jakie przynosi firmie korzyści.

Spis treści:

Magazyn konsygnacyjny – co to jest?

Magazyn konsygnacyjny (znany również pod nazwą magazyn depozytowy lub skład konsygnacyjny) to zarówno umowa handlowa, jak i regulacja prawna, która skupia się na aspektach podatkowych w kontekście handlu transgranicznego. 

Umowa polega na tym, że dostawca umieszcza swoje produkty w magazynie odbiorcy, ale nadal zachowuje własność tych produktów, dopóki nie zostaną one sprzedane lub użyte przez odbiorcę. Oznacza to, że odbiorca przechowuje i zarządza produktami w magazynie, ale nie staje się ich właścicielem, dopóki nie zostaną one faktycznie wykorzystane lub sprzedane.

Jednocześnie magazyn konsygnacyjny ma istotny wymiar prawny. Służy on jako instrument regulujący kwestie związane z opodatkowaniem w przypadku handlu międzynarodowego. Umowa ta pozwala uniknąć trudności związanych z opodatkowaniem przy przekraczaniu granic państwowych. Skład konsygnacyjny pozwala na przechowywanie towarów u lokalnych partnerów handlowych, co skraca czas dostaw i umożliwia lepsze dostosowanie się do zmieniającego się popytu na rynku.

Gdzie wykorzystywany jest magazyn konsygnacyjny?

Magazyny konsygnacyjne mogą być szeroko wykorzystywane w UE, aby zoptymalizować łańcuchy dostaw i umożliwić szybkie reagowanie na zmieniający się popyt. Skład konsygnacyjny znajduje zastosowanie m.in. w branżach takich jak:

1. Branża odzieżowa i tekstylna

Wielu producentów odzieży wykorzystuje magazyny konsygnacyjne, aby przechowywać swoje produkty w różnych krajach, z których są dostarczane. Dzięki temu mogą szybko reagować na zmieniający się popyt i sezonowe trendy.

2. Branża samochodowa

Magazyny konsygnacyjne są popularne w handlu samochodami, ponieważ producenci mogą przechowywać auta blisko rynków zbytu, minimalizując czas dostawy do klientów.

3. Elektronika i nowe technologie

Magazyn depozytowy jest także wykorzystywany przez producentów elektroniki, aby skrócić czas dostawy do klientów detalicznych i hurtowych.

4. Branża spożywcza

W sektorze spożywczym magazyny konsygnacyjne mogą pomóc w przechowywaniu świeżych produktów w pobliżu rynków docelowych, co pozwala na dostarczenie towaru w jak najlepszym stanie.

5. Branża medyczna

W sektorze medycznym magazyny konsygnacyjne są wykorzystywane do przechowywania sprzętu medycznego, leków i materiałów medycznych w celu ich szybkiej dostawy do placówek medycznych.

Procedura call of stock a magazyn konsygnacyjny

Pierwsze regulacje dotyczące magazynów konsygnacyjnych w Polsce pochodzą z 2008 roku i dotyczyły rynku wewnątrzunijnego. Ich celem było uproszczenie rozliczeń podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Procedura magazynu konsygnacyjnego musiała jednak zostać zmodyfikowana przez polskiego ustawodawcę z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do  dyrektywy unijnej 2018/1910. Przepisy dyrektywy zostały implementowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku tych zmian w prawie powstała instytucja magazynu call-off stock, która jest zmodyfikowaną wersją magazynu konsygnacyjnego. Nowa nazwa tej instytucji wynika z konieczności ujednolicenia nazewnictwa na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym przepisem ustawy, procedura magazynu typu „call-off stock” odnosi się do sytuacji, w której podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT w Unii Europejskiej lub osoba trzecia działająca na jego rzecz przemieszcza towary z obszaru jednego kraju (w tym przypadku Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego UE w celu późniejszej dostawy tych towarów. Przedsięwzięcie to ma być realizowane w ramach umowy wcześniej zawartej pomiędzy podatnikami.

Call-off stock – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc skorzystać z procedury call-off stock, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki:

  • podatnik, który wysyła lub transportuje towary, nie może mieć siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium tego państwa członkowskiego, do którego przemieszczane są towary z kraju wysyłającego;
  • podatnik odbierający towary na terenie innego państwa członkowskiego musi być zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w tym państwie, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą być znane podatnikowi wysyłającemu towar;
  • podatnik, który nie ma siedziby w państwie członkowskim, z którego wysyłane są towary, jest zobowiązany zarejestrować przemieszczenie tych towarów w odpowiedniej ewidencji oraz podać numer identyfikacyjny odbiorcy w informacji podsumowującej transakcję.
  • zgodnie z art. 109 ust. 11c ustawy o VAT, korzystający z magazynu konsygnacyjnego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji towarów wprowadzanych do tego magazynu, która musi spełniać wymagania z  Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

W zarządzaniu procesem ewidencji towarów może pomóc Ci system enova365, moduł Handel i Magazyn

Ustawa przewiduje również obowiązek złożenia zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towaru do tego magazynu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak zawiadomienia lub nieterminowe zawiadomienie stanowi wykroczenie na gruncie kodeksu karnego skarbowego, za które grozi kara grzywny.

W module Handel i magazyn enova365 znajdziesz gotowe dokumenty sprzedaży i zakupu dla różnych rodzajów transakcji. Sprawdź jego funkcje. 

Magazyn konsygnacyjny a VAT – zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o podatku VAT, która weszła w życie 1 lipca 2020 roku, wprowadziła inne zmiany dotyczące mechanizmu magazynu konsygnacyjnego. Przede wszystkim,  magazyn konsygnacyjny będzie może być prowadzony przez podmiot trzeci, co przed 2020 rokiem nie było możliwe.

Przed 1 lipca 2020 r. można było w magazynie konsygnacyjnym przechowywać towary przeznaczone tylko do działalności produkcyjnej lub usługowej. Nowelizacja dodała do tej listy także towary przeznaczone na działalność handlową.

Po drugie, dopuszczono możliwość przetransportowania towaru z powrotem do Polski w przypadku, gdy przedsiębiorcy nie uda się go sprzedać. Taka operacja będzie neutralna podatkowo. Istnieje też możliwość zastąpienia jednego odbiorcy innym podmiotem.

Zmniejszeniu uległ też czas, na jaki można było przechowywać towary w magazynie bez powstania obowiązku podatkowego. Okres 24 miesięcy skrócono do 12 miesięcy.

Magazyn konsygnacyjny a VAT

Przede wszystkim, Instytucja magazynu call-off stock pozwala uniknąć obowiązku rejestracji do VAT w innym państwie UE w związku z przemieszczeniem towarów. Ponadto magazyn call-off stock pozwala na przesunięcie terminu powstania obowiązku podatkowego (jakim jest wykazanie WDT i WNT) dopiero na moment pobrania towaru przez odbiorcę.

Magazyn konsygnacyjny pomiędzy podmiotami krajowymi

Magazyn konsygnacyjny pomiędzy podmiotami krajowymi może działać na takiej samej zasadzie jak w przypadku obrotu wewnątrzunijnego. Można powiedzieć, że od chwili nowelizacji prawa z 2020 roku, magazyn konsygnacyjny odnosi się do handlu krajowego, a magazyn call-off stock do transakcji między krajami unijnymi.

Magazyn konsygnacyjny w obrocie krajowym pozwala więc na optymalizację procesów magazynowych i efektywniejsze zarządzanie zapasami.

Przeczytaj także: System DMS – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Magazyn konsygnacyjny – korzyści dla przedsiębiorcy

Umowa konsygnacyjna jest korzystna dla obu stron. Dostawca utrzymuje swoje produkty w bliskości klienta, co ułatwia szybką dostawę i zaspokojenie popytu. Odbiorca może korzystać z asortymentu produktów bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu i przechowywania. Dopiero gdy odbiorca faktycznie sprzeda lub wykorzysta produkty, płaci dostawcy za towar i zazwyczaj zostawia sobie pewien odsetek jako wynagrodzenie za udostępnienie przestrzeni magazynowej i zarządzanie produktami.

Odpowiednie uregulowanie podatków w umowie magazynu konsygnacyjnego może pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych trudności i konfliktów związanych z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych.

Magazyn konsygnacyjny poprawia płynność finansową firmy poprzez opóźnienie kosztów związanych z zakupem towarów. Zamiast kupować i trzymać duże ilości towarów we własnym magazynie, co wiąże się z zaangażowaniem kapitału, firma może korzystać z dostaw z magazynu konsygnacyjnego na bieżąco, w miarę potrzeb.

Dodatkowo magazyn konsygnacyjny pomaga ograniczyć ryzyko utrzymywania nadmiernych zapasów, co również wpływa na płynność finansową.

Czytaj też: Magazynowy system informatyczny − jaki wybrać?

Efektywne zarządzanie zasobami dzięki magazynowi konsygnacyjnemu i procedurze call-off stock

Magazyn konsygnacyjny umożliwia firmom przechowywanie towarów u odbiorcy, zachowując własność do momentu sprzedaży. Procedura call-off stock, nowa wersja tego modelu, reguluje przemieszczanie towarów między podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT w UE. Zmiany prawne z 2020 roku wprowadziły instytucję magazynu call-off stock, wspierając płynność finansową i efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstw.

Magazyn konsygnacyjny jest nie tylko mechanizmem efektywnego zarządzania dostawami i zapasami, ale także narzędziem prawnym, które wpływa na płynność finansową firm i zgodność działań z prawem podatkowym państw unijnych.

Aby sprawnie zarządzać magazynem w swojej firmie, wprowadź do niej odpowiedni program magazynowy. Przetestuj moduł Handel i Magazyn enova365. Sprawdź nasze 14-dniowe darmowe demo lub umów się na prezentacje z naszym konsultantem. 

testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365