Logistyka magazynowa – co to jest i jak może wspomóc Twój e-commerce?

Logistyka magazynowa – co to jest i jak może wspomóc Twój e-commerce?

Logistyka magazynowa zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją procesów przyjmowania, składowania i wydawania towarów z magazynów. Jak wygląda logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej? W jaki sposób relacja magazyn – logistyka wspierają działania e-commerce?

Spis treści:

Logistyka magazynowa – co to jest?

Logistyka magazynowa to dziedzina logistyki, która obejmuje zarządzanie magazynami oraz procesami związanymi z przechowywaniem, przemieszczaniem i dystrybucją towarów. W ramach logistyki magazynowej planuje się, jakie towary i w jakiej ilości należy zamówić, gdzie i w jaki sposób przechowywać je w magazynie, jak je transportować oraz jak efektywnie zarządzać zapasami.

Celem logistyki magazynowej jest zapewnienie, aby towary były dostępne dla klientów w odpowiednim czasie i miejscu, jednocześnie minimalizując koszty związane z przechowywaniem i obsługą magazynu. Procesy te obejmują planowanie, organizację, kontrolę i koordynację wszystkich działań związanych z magazynowaniem, a także monitorowanie i analizowanie wydajności, jakości i kosztów.

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej zapewnia prawidłowy przepływ towarów przez magazyn oraz odpowiedni poziom zapasów towarów. 

Rola magazynu w logistyce e-commerce

Logistyka magazynowa odgrywa kluczową rolę w działaniach e-commerce. Odpowiednie zarządzanie magazynem w znaczący sposób wpływa na poprawę efektywności i jakości obsługi klienta. Kilka sposobów, w jakie logistyka magazynowa może wesprzeć e-commerce.

1. Szybka realizacja zamówień

Klienci oczekują szybkiej realizacji zamówień, a logistyka magazynowa może pomóc w tym, zapewniając szybką kompletację i wysyłkę produktów. Magazyny mogą być zlokalizowane w różnych regionach, aby umożliwić szybkie dostarczenie towarów w krótkim czasie. Ważne jest też samo składowanie towaru, które wpływa na szybką kompletację zamówienia.

2. Skuteczne zarządzanie zapasami

Właściwe zarządzanie zapasami jest kluczowe dla udanego e-commerce. Logistyka magazynowa może pomóc w zminimalizowaniu kosztów magazynowania poprzez utrzymanie optymalnej ilości zapasów, a także w zapobieganiu brakom produktów na składzie.

3. Śledzenie przesyłek

W e-commerce śledzenie przesyłek jest ważne dla klientów, którzy oczekują informacji o swoim zamówieniu na każdym etapie procesu dostawy. Dzięki logistyce magazynowej możliwe jest śledzenie przesyłek, a informacje te są dostępne dla klientów w czasie rzeczywistym. Największą przy tym rolę odgrywają zaawansowane technologie informatyczne, czyli systemy magazynowe. 

4. Wykorzystanie technologii

W dzisiejszych czasach wiele rozwiązań technologicznych może pomóc w zarządzaniu magazynem i procesami logistycznymi. Automatyzacja procesów, stosowanie systemów zarządzania magazynem (WMS), zintegrowanych platform e-commerce czy też wykorzystanie technologii RFID i IoT może pomóc w zoptymalizowaniu procesów magazynowych i poprawić efektywność. Moduł Magazyn systemu enova365 z łatwością zintegrujesz rozwiązaniami z zakresu obsługi e-sklepów, w tym z systemem obsługującym dostawy. 

Czytaj także: Integracja programu Baselinker i enova365 – jak to działa?

5. Elastyczność

E-commerce jest dynamicznym rynkiem, a logistyka magazynowa powinna być w stanie dostosować się do zmieniających się wymagań. Magazyny powinny być elastyczne, a systemy magazynowe powinny umożliwiać łatwe i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb e-commerce.

Procesy logistyki magazynowej

Procesy logistyki magazynowej to sekwencja działań i operacji związanych z przepływem towarów przez magazyn, w tym przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydaniem towarów. Obejmują one zarówno procesy fizyczne, jak i procesy informatyczne. Tworzą je następujące po sobie etapy pracy z asortymentem, który trafia na magazyn. Logistyka ma za zadanie zoptymalizowanie kosztów jego przechowywania oraz czasu pracy z towarem.

1. Przyjęcie

Jest to proces przyjmowania towarów do magazynu. W trakcie przyjęcia dokonuje się weryfikacji ilości, jakości oraz zgodności dostarczonych produktów z zamówieniem. Następnie towary są etykietowane, rejestrowane w systemie magazynowym i kierowane na odpowiednie miejsce na składowisku.

enova365 umożliwia pojedyncze, jak i hurtowe wprowadzanie kart towarów

2. Składowanie

Po przyjęciu następuje składowanie, czyli proces przechowywania towarów w magazynie. W trakcie składowania towarów wykorzystuje się różne systemy, np. regały, palety czy kontenery, w zależności od rodzaju i wielkości produktów. Towary są oznaczane i umieszczane na odpowiednich miejscach w magazynie w taki sposób, aby były łatwo dostępne i zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

3. Kompletacja

Gdy spływa zamówienie, czas na proces zbierania towarów z magazynu. W trakcie kompletacji pracownicy magazynu wybierają odpowiednie produkty z półek, palet czy kontenerów, następnie pakują je i oznaczają do wysyłki. Kompletacja może być realizowana w oparciu o różne metody, np. system FIFO lub LIFO, w zależności od priorytetów i wymagań klienta.

System FIFO (First In, First Out) to metoda zarządzania zapasami, w której towar, który został przyjęty do magazynu jako pierwszy, zostaje wydany jako pierwszy, czyli jest to zasada kolejności przepływu towarów. W magazynie z zastosowaniem systemu FIFO towary są umieszczane w magazynie według daty przyjęcia lub produkcji. W momencie kompletacji zamówienia, magazynierzy wybierają najstarsze towary z magazynu i wydają je jako pierwsze. Dzięki temu systemowi, towary są wydawane na bieżąco, a ich ilości na stanie magazynowym są stale aktualizowane.  System FIFO jest szczególnie przydatny w przypadku magazynowania produktów spożywczych, farmaceutycznych lub innych produktów, które mają ograniczony okres przydatności do spożycia lub użytkowania. Wprowadzenie systemu FIFO w magazynie pozwala również na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadmiernego, przestarzałego zapasu, co redukuje koszty magazynowania oraz zwiększa efektywność całego łańcucha dostaw.

LIFO (Last In, First Out) działa w sposób przeciwny do metody FIFO. Jak wygląda tu logistyka? Magazyn wydaje jako pierwszy towar, który był przyjęty jako ostatni. W systemie LIFO towary są umieszczane w magazynie według daty przyjęcia lub produkcji, ale przy wydawaniu produktów magazynierzy wybierają najnowsze towary, czyli te, które zostały przyjęte jako ostatnie. Dzięki temu, towary, które były magazynowane przez dłuższy czas, pozostają na stanie magazynowym i są wydawane jako ostatnie. System LIFO może być przydatny w sytuacjach, gdy ceny produktów stale rosną, ponieważ dzięki temu, że najdroższe towary są wydawane jako pierwsze, pozwala to na obniżenie kosztów magazynowania. Jednakże ta metoda może prowadzić do sytuacji, w której starsze towary pozostają na stanie magazynowym i tracą na wartości, co z kolei może powodować straty finansowe. W praktyce system LIFO jest stosowany rzadziej niż FIFO, ponieważ jest mniej precyzyjny i może prowadzić do nieścisłości w rachunkowości oraz kłopotów związanych z kontrolą zapasów.

enova365 umożliwia łatwe wygenerowanie dokumentów magazynowych oraz listów przewozowych

4. Wydanie

To proces przygotowania towarów do wysyłki do klienta. W trakcie wydania pracownicy magazynu weryfikują zamówienie, pakują towary w odpowiednie opakowania, etykietują je i organizują transport. Po dokonaniu kontroli jakości i ilości, towar jest wydawany kurierowi lub transportowany na miejsce przeznaczenia.

Możesz zintegrować enova365 z platformami kurierskimi i zamawiać kuriera bezpośrednio z enova365, bez konieczności logowania się do witryn internetowych kuriera

Warto dodać jeszcze 2 inne procesy, które często usprawniają systemy magazynowe.  Logistyka magazynowa uwzględnia również:

5. Zarządzanie zapasami

To proces planowania, kontrolowania i uzupełniania zapasów w magazynie, aby zawsze mieć odpowiednią ilość towarów na składzie. W ramach zarządzania zapasami określa się minimalne i maksymalne poziomy zapasów, ustala się strategie zamawiania oraz monitoruje się rotację towarów. W zarządzaniu tymi procesami bardzo pomagają informatyczne systemy magazynowe, takie jak enova365. 

6. Obsługa klienta

W trakcie obsługi klienta pracownicy magazynu odpowiadają na pytania klientów lub osób pośredniczących między magazynem a klientem, dotyczące dostępności produktów, statusu zamówienia, terminów dostaw itp. Jeżeli magazyn jest właściwie zsynchronizowany z systemem informatycznym, odpowiedzi te generują się niemalże automatyczne, a obsługa klienta jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi, bez konieczności angażowania pracowników magazynu. 

Jaki system do wspierania logistyki magazynowej wybrać?

Wybór systemu do wspierania logistyki magazynowej zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar magazynu, rodzaj przechowywanych towarów, intensywność ruchu magazynowego, specyfika procesów, potrzeby użytkowników i wiele innych. 

Jakie wybrać systemy magazynowe? Logistyka magazynowa może być właściwie wspierana przez narzędzia informatyczne typu:

  • Systemy WMS (Warehouse Management System) – to systemy zarządzania magazynem, które pozwalają na skuteczne zarządzanie towarem, informacjami oraz zasobami ludzkimi w magazynie. WMS oferują wiele funkcjonalności, takich jak zarządzanie przyjęciami i wydaniami, składowaniem, kompletacją, obsługą transportu, zarządzanie zapasami, raportowanie i analizowanie danych.
  • Systemy TMS (Transport Management System) – to systemy zarządzania transportem, które pozwalają na planowanie, koordynowanie i monitorowanie transportu towarów. TMS oferują funkcjonalności, takie jak zarządzanie zleceniami transportowymi, śledzenie ładunków, zarządzanie flotą, optymalizacja trasy, raportowanie i analizowanie danych.
  • Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) – to kompleksowe systemy informatyczne, które integrują procesy biznesowe w firmie, w tym logistykę magazynową. ERP oferują wiele funkcjonalności, takich jak zarządzanie zamówieniami, fakturami, finansami, zasobami ludzkimi, a także procesami logistycznymi, takimi jak przyjęcia, składowanie, kompletacja i wydania. Do tej kategorii produktów informatycznych należy enova365 i moduł Magazyn
  • Systemy SCM (Supply Chain Management) – to systemy zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwalają na zarządzanie procesami logistycznymi w całym łańcuchu dostaw. SCM oferują wiele funkcjonalności, takich jak planowanie zapotrzebowania, zarządzanie zamówieniami, śledzenie ładunków, optymalizacja transportu, a także analizowanie danych związanych z procesami logistycznymi.

Warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i cele biznesowe oraz przetestować różne rozwiązania, aby wybrać system, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy.

Dzięki integracji systemu ERP enova365 i ExpertWMS powstało gotowe do wdrożenia oprogramowanie do zaawansowanej obsługi magazynu

Komu zlecić zarządzanie logistyką magazynową?

Zarządzanie logistyką magazynową może być zlecone zarówno wewnętrznym zasobom firmy, jak i zewnętrznym firmom logistycznym. 

Jeśli firma posiada odpowiednie zasoby wewnętrzne, może zdecydować się na magazyn z obsługą logistyczną. Wówczas zatrudniony powinien zostać logistyk magazynowy, który zna specyfikę danej branży. 


Kim jest logistyk magazynowy?
To osoba odpowiedzialna za organizację i zarządzanie magazynem, w tym za przepływ towarów i materiałów przez magazyn oraz za koordynację prac związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydaniem towarów.

Do głównych obowiązków logistyka magazynowego należy planowanie i optymalizacja procesów magazynowych w celu zwiększenia efektywności i rentowności. Logistyk magazynowy dba również o odpowiednie wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz nadzoruje pracowników magazynowych, dbając o ich właściwe przeszkolenie oraz przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa. Ponadto logistyk magazynowy jest odpowiedzialny za ścisłą kontrolę nad stanami magazynowymi oraz za koordynowanie dostaw i wydań towarów w sposób zapewniający odpowiedni poziom zapasu i zaspokojenie potrzeb klientów. Współpraca z dostawcami i odbiorcami towarów, a także dbanie o relacje z klientami są również częścią pracy logistyka magazynowego. 

Z kolei przedsiębiorstwa, które nie posiadają wystarczających zasobów lub chcą zredukować koszty, mogą zdecydować się na zewnętrzne firmy logistyczne. To dobre rozwiązanie dla prowadzących działalność e-commerce, którzy opierają swój model biznesowy na outsourcingu. Współpraca z taką firmą pozwala na profesjonalne zarządzanie magazynem, optymalizację procesów i redukcję kosztów.

Sprawna logistyka – magazyn skrojony na miarę!

Logistyka magazynowa ma przede wszystkim być dostosowana do specyfiki branży oraz indywidualnych zapotrzebowań danego przedsiębiorstwa. Odgrywa ona kluczową rolę we wspieraniu rozwoju nowoczesnych, zautomatyzowanych działalności e-commerce. Aby usprawnić logistykę magazynową, warto rozważyć najlepszy dobór systemu do zarządzania magazynem. Przetestuj moduł Magazyn enova365. Zamów bezpłatne demo lub umów się na konsultację z naszym specjalistą, który pomoże dobrać Ci rozwiązania do Twojego biznesu.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365