Kontrakt B2B a umowa o pracę – co się bardziej opłaca? Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Kontrakt B2B a umowa o pracę – co się bardziej opłaca? Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Współczesny rynek pracy stawia przed pracodawcami i pracownikami różnorodne wybory związane z formami zatrudnienia. Umowa o pracę, znana ze swojej stabilności, rywalizuje z elastycznym kontraktem B2B. Obydwie opcje posiadają swoje zalety i ograniczenia. Tak więc zatrudnić pracownika na umowę o pracę, czy też podpisać z usługodawcą umowę B2B? 

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • Umowa o pracę oferuje stabilność i świadczenia socjalne, w przeciwieństwie do elastycznego kontraktu B2B.
  • Kontrakt B2B pozwala na dostosowanie warunków współpracy do projektów, co jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
  • Pracodawcy cenią sobie umowę o pracę za możliwość kontroli nad pracownikami i inwestycji w ich rozwój.
  • Samozatrudnienie na umowie B2B przy współpracy tylko z jednym pracodawcą może być niezgodne z prawem.

Kontrakt B2B a umowa o pracę – podstawowe różnice

Współczesny rynek pracy oferuje różnorodne formy zatrudnienia, w tym zarówno tradycyjne umowy o pracę, jak i elastyczne kontrakty typu B2B. Wybór między nimi stanowi istotną decyzję zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Umowa o pracę zapewnia stabilność i pewność zatrudnienia, oferując pracownikowi szereg świadczeń socjalnych (urlop wypoczynkowy, zasiłek chorobowy, itd.) oraz ubezpieczenia zdrowotne. 

Z drugiej strony, kontrakt B2B daje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi większą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych stosunków, umożliwiając dostosowanie warunków współpracy do konkretnych projektów czy sezonowych potrzeb firmy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować charakterystykę obu form zatrudnienia, zwracając uwagę na korzyści i ograniczenia, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Korzyści kontraktu B2B dla pracodawcy i pracownika

Na początku warto zaznaczyć, że przy umowach B2B nie mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą, a dwoma firmami związanymi kontraktem, z których jedna strona jest usługodawcą, a druga – usługobiorcą.

Jakie korzyści ma zleceniodawca przy B2B?

Kontrakt B2B, niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.  Co może zyskać pracodawca, który współpracuje z kimś w ramach umowy B2B, zamiast umowy o pracę?

Po pierwsze, przedsiębiorca zlecający pracę na zewnątrz zyskuje możliwość elastycznego dostosowywania zasobów ludzkich do bieżących potrzeb firmy. Wynajmowanie specjalistów na określony czas lub projekt pozwala unikać stałych kosztów zatrudnienia na etat. Dzięki temu, pracodawca nie musi się obawiać, że w przypadku braku zleceń lub projektów będzie zmuszony szukać zajęcia dla etatowego pracownika, a co za tym idzie, również środków na jego utrzymanie.

Optymalizacja kosztów to kolejny atut kontraktu B2B. Pracodawca unika stałych wydatków związanych z zatrudnieniem na etat, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia zdrowotne czy płatny urlop. W przypadku kontraktu B2B, koszty są powiązane jedynie z faktyczną pracą wykonaną przez kontrahenta. 

Kontrakt B2B eliminuje również pewne zobowiązania prawne związane z tradycyjnym zatrudnieniem na etat, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków BHP czy narzędzi do pracy.

Jakie korzyści ma pracownik z umowy B2B?

Z perspektywy pracownika, korzyścią jest większa niezależność w organizacji pracy. Umowa B2B umożliwia pracownikowi dostosowanie pracy do własnych preferencji. Elastyczne godziny pracy sprzyjają lepszemu zrównoważeniu życia zawodowego i prywatnego. Pozwalają także na podjęcie dodatkowych zleceń

Co wydaje się szczególnie istotne, w przypadku kontraktu B2B, pracodawca nie ma aż takich możliwość kontroli pracownika. Jest to rezultat charakterystyki kontraktów B2B, które zakładają współpracę dwóch podmiotów na zasadzie równości i wspólnego osiągania celów biznesowych. Realizując kontrakt B2B, pracodawca powinien skupiać się głównie na efekcie końcowym, pozostawiając wykonawcy swobodę w wyborze narzędzi, metod pracy i organizacji zadań.

W rezultacie, umowy B2B sprzyjają bardziej partnerskiemu podejściu, umożliwiając pracownikowi większą swobodę w organizacji pracy, jednocześnie zachęcając do efektywnej współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów biznesowych.

Wybierając kontrakt B2B, pracownicy najczęściej kierują się jednak możliwością optymalizacji podatkowej, która może zminimalizować obciążenia podatkowe w porównaniu do tradycyjnego zatrudnienia na umowę o pracę. W przypadku kontraktu B2B pracownik jest w stanie wynegocjować u pracodawcy większe stawki, gdyż pracodawca nie musi opłacać dodatkowych kosztów, które miałby w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę.  `

Przykładowo, pracodawca na etacie musi uwzględniać składki na ubezpieczenia społeczne, co może sięgać około 20-30% wynagrodzenia pracownika. W przypadku kontraktu B2B, pracownik sam odpowiada za swoje ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ostateczne korzyści z kontraktu B2B zależą od warunków umowy i specyfiki danej branży.

System enova365, w ramach modułu Kadry Płace umożliwia obsługę pracowników oraz pracowników zewnętrznych, na przykład zatrudnionych w ramach współpracy B2B

Korzyści umowy o pracę dla pracodawcy i pracownika

Przeanalizujmy teraz sytuację, w której pracodawca decyduje się na zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę, regulowaną przez Prawo Pracy. 

Korzyści umowy o pracę dla pracodawcy

Umowa o pracę przynosi pracodawcy różnorodne korzyści. Przede wszystkim umożliwia lepszą kontrolę nad pracą pracownika, co ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy z umową o pracę zazwyczaj odczuwają większe poczucie stabilności zatrudnienia, co może się przekładać na lojalność i zaangażowanie. Ponadto tworzą silniejsze więzi zespołowe, co wpływa na lepszą atmosferę pracy i efektywną współpracę.

Umowa o pracę daje pracodawcy możliwość inwestowania w rozwój pracowników – pracodawca może (a wręcz powinien) oferować pracownikom szkolenia i programy rozwoju zawodowego. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę, umożliwia kształtowanie korporacyjnej kultury poprzez promowanie określonych wartości. Pracownicy z dłuższym stażem w firmie posiadają większe doświadczenie, co ułatwia przekazywanie wiedzy nowym pracownikom.

Korzyści wynikające z umowy o pracę to także mniejsze ryzyko konfliktów prawnych. Umowa o pracę oparta jest na solidnych ramach prawnych dla relacji pracodawca-pracownik. Co jest istotne, zgodnie z przepisami Prawa pracy, prawa autorskie do utworów, które pracownik stworzy w wyniku wykonywania swoich obowiązków, przysługują pracodawcy. Oznacza to, że prace, projekty czy inne dzieła stworzone w ramach zajęć zawodowych automatycznie stają się własnością pracodawcy. To zapewnia pracodawcy klarowną sytuację prawno-autorską, eliminując ewentualne spory dotyczące praw do twórczości pracownika. Dzięki temu, unika się potencjalnych konfliktów prawnych związanych z własnością intelektualną.  

Umowa o pracę stanowi korzystne porozumienie dla pracownika, gwarantujące szereg benefitów, które wpływają pozytywnie na jego warunki życia i pracy. Przede wszystkim, daje ona pewność zatrudnienia (poprzez m.in okres wypowiedzenia), co przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, które, obejmują zakres świadczeń zdrowotnych, emerytalnych i rentowych. To z kolei zabezpiecza pracownika w razie różnych sytuacji życiowych, takich jak choroba, wypadek przy pracy, czy urodzenie dziecka. Umowa o pracę reguluje także kwestie związane z urlopami płatnymi i innymi formami czasu wolnego, takimi jak dni wolne z okazji świąt czy istotnych wydarzeń osobistych.

Sprawdź, jak działa rejestracja czasu pracy w enova365?

Ograniczenia kontraktu B2B – kiedy współpraca B2B może być nielegalna?

Umowa B2B zakłada współpracę dwóch niezależnych podmiotów na zasadzie równości, co oznacza, że pracownik na takiej umowie nie jest związany tradycyjnym stosunkiem pracy. Jednakże, samozatrudnienie na umowie B2B tylko u jednego pracodawcy może być potencjalnie niezgodne z obowiązującym prawem pracy, a Inspekcja Pracy może uznać taką sytuację za fikcję umowy o pracę.

Przepisy prawne nakładają pewne ograniczenia na zawieranie umów B2B w sytuacjach, gdzie faktyczne warunki pracy i zależność podmiotu wykonującego pracę są zbliżone do tradycyjnego stosunku pracy. Oznacza to, że jeśli usługodawca na umowie B2B wykonuje pracę wyłącznie dla jednego usługobiorcy, a jego praca, godziny pracy, oraz inne aspekty związane z wykonywaną pracą są kontrolowane przez tego jednego pracodawcę, to taka umowa może zostać uznana za fikcję umowy o pracę.

W praktyce, Inspekcja Pracy analizuje indywidualne przypadki, oceniając rzeczywiste warunki i charakter pracy wykonywanej na podstawie umowy B2B. Jeśli stwierdzi, że umowa ta jest jedynie formą obejścia przepisów dotyczących umów o pracę, może uznać ją za nieważną i skonstatować istnienie stosunku pracy.

Aspekty finansowe i podatkowe – umowa o pracę a umowa B2B

Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy B2B łączy się z różnymi aspektami finansowymi i podatkowymi dla przedsiębiorcy. 

Koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę obejmują:

  • wynagrodzenie netto,
  • składki ZUS finansowane przez pracownika,
  • zaliczka na podatek dochodowy (12% lub 32% wynagrodzenia),
  • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
  • wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) uiszczane przez pracodawcę – 2%, o ile pracownik z tego nie zrezygnuje.

Przykładowo, jeżeli pracownik zarabia najniższą krajową (w styczniu 2024 roku) 4300 zł brutto. Koszt dla pracodawcy wyniesie 5 245,14 zł. Pracownik, po tym, jak pracodawca odprowadzi za niego obowiązkowe składki i zaliczkę na podatek dochodowy, otrzyma „na rękę” 3 221,98 zł.

Warto jednak pamiętać, że oprócz opisanych elementów, koszty zatrudnienia obejmują także inne aspekty. Są to np. badania lekarskie, szkolenia BHP, rozwój kwalifikacji pracownika, stanowisko pracy, narzędzia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, obowiązki związane z nieobecnościami pracownika, a także ewentualne dodatkowe korzyści dla pracownika, takie jak benefity czy programy motywacyjne.

Dla pracownika, zwłaszcza tego, który zbliża się do wyższego progu podatkowego wynoszącego 32%, umowa B2B może być bardziej opłacalna. Wynika to z faktu, że na umowie o pracę pracownik podlega składkom ZUS oraz opodatkowaniu według skali podatkowej, która może przekroczyć 32%. W przypadku umowy B2B pracownik samodzielnie zarządza swoimi składkami i podatkami, co może skutkować korzystniejszymi warunkami podatkowymi.

W ramach umowy B2B pracownik może skorzystać z różnych ulg podatkowych, odliczeń oraz elastycznie zarządzać swoimi dochodami. Dodatkowo, w przypadku umowy B2B, pracownik może mieć możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uwzględnianie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawdź: Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika? Prognozy na 2024 r.

Kardy i płace enova365

Umowa o pracę a kontrakt B2B – co wybrać?

Wybór między kontraktem B2B a umową o pracę stawia przed pracodawcami i pracownikami strategiczne wybory związane z formami zatrudnienia. Obie opcje mają swoje zalety i ograniczenia. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować, która forma najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom obu stron.

Aby sprawnie zarządzać kwestiami kadrowymi w firmie i obliczać wynagrodzenia pracowników, wprowadź w firmie system ERP. Przetestuj przez 14 dni darmowe demo enova365. Sprawdź, jak działa moduł Kadry, Płace i HR! Zachęcamy także do umówienia się na prezentację, dzięki której dowiesz się, jakie korzyści przyniesie Ci wprowadzenie enova365 do swojej firmy. 

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365