Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jak zapewnić firmie dobry CSR?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jak zapewnić firmie dobry CSR?

CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu. Ale co to właściwie oznacza? Działania CSR przede wszystkim wpływają na budowanie wizerunku firmy, nawiązywanie trwałych relacji z interesariuszami oraz osiąganie korzyści finansowych. Zobacz, dlaczego warto zainwestować w tego typu działania.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) to dobrowolne podejmowanie przez firmy odpowiedzialności za wpływ swojej działalności na społeczeństwo i środowisko, realizowane poprzez etyczne i transparentne praktyki.
 • Działania CSR przynoszą firmom korzyści takie jak lepszy wizerunek, silniejsze relacje z interesariuszami oraz korzyści finansowe, w tym lepszą pozycję w zamówieniach publicznych i łatwiejszą rekrutację pracowników.
 • Główne wyzwania to brak zaangażowania pracowników i niezrozumienie idei CSR przez zarządzających, co może prowadzić do oporu w realizacji strategii i negatywnej percepcji firmy.

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dlaczego jest ważne?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja, według której przedsiębiorstwa biorą na siebie odpowiedzialność za społeczne, środowiskowe i ekonomiczne konsekwencje swoich działań.

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 26000, CSR oznacza, że organizacje ponoszą odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jest to zapewniane poprzez prowadzenie transparentnej i etycznej działalności, która:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, dbając o zdrowie i dobrobyt jego członków,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy, czyli osób lub grup zainteresowanych działaniami organizacji,
 • jest zgodna z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi normami postępowania,
 • stanowi integralną część działań organizacji i jest praktykowane we wszystkich jej relacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, obejmując wszystkie obszary oddziaływań organizacji.

W skrócie, CSR to podejmowanie aktywności, które wykraczają  poza podstawową działalność biznesową firmy. Mają one przynosić korzyści społeczeństwu, pracownikom, środowisku naturalnemu, ale także samemu przedsiębiorstwu.

Czytaj także: Obowiązek raportowania ESG – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Korzyści płynące z zaangażowania w CSR dla firmy

Dlaczego jeszcze firmy i marki decydują się na prowadzenie działalności, która z pozoru jest głównie kosztem? Oto kilka powodów.

CSR a budowanie wizerunku

Działania CSR mają ogromny wpływ na wizerunek marki. Przedsiębiorstwa angażujące się w społeczną odpowiedzialność biznesu, budują reputację jako firm, które dbają nie tylko o zyski, ale również o dobro społeczne i środowisko naturalne.

Budowanie relacji z interesariuszami przez CSR

CSR umożliwia budowanie trwałych relacji z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy oraz społeczność lokalna. Działania społeczne i środowiskowe wzmacniają zaangażowanie i lojalność tych grup, co przekłada się na długofalowy sukces firmy.

Korzyści finansowe z CSR

Praktyki CSR mogą przynieść korzyści finansowe. Jak? Np. przez zdobycie lepszej pozycji przy zamówieniach publicznych oraz inwestycjach zewnętrznych. Firmy, które aktywnie dbają o środowisko i społeczeństwo często są preferowane jako partnerzy biznesowi. To przekłada się na stabilność finansową i wzrost.

Łatwiejsza rekrutacja pracowników dzięki CSR

Firmy prowadzące działania CSR często odbierane są jako lepsze miejsca pracy. Przyciągają więc nie tylko klientów, ale i pracowników! I często kandydatów o wysokich kwalifikacjach, którzy mogą pozwolić sobie na przebieranie w ofertach. Kandydaci często wybierają firmy, które angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Tak więc CSR ułatwia pracę zespołowi HR oraz employer branding.  

Obszary działalności CSR

Norma ISO 26000, dotycząca CSR, identyfikuje 7 obszarów działalności.

 1. Ład organizacyjny – obejmuje zarządzanie i strukturę organizacji, w tym jej kulturę, etykę i przejrzystość.
 2. Prawa człowieka – obejmuje należytą staranność, sytuacje zagrożenia praw człowieka, unikanie współudziału/udzielania pomocy w działaniach niezgodnych z prawem, rozpatrywanie skarg, dyskryminację i grupy szczególnie wrażliwe, prawa obywatelskie, gospodarcze, społeczne i kulturalne.
 3. Praktyki z zakresu pracy – dotyczą zatrudnienia i stosunków pracy, warunków pracy i ochrony socjalnej, dialogu społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwoju człowieka i szkoleń w miejscu pracy.
 4. Środowisko – obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków oraz adaptację do zmian klimatu, ochronę środowiska, różnorodność biologiczną i przywracanie siedlisk przyrodniczych.
 5. Uczciwe praktyki operacyjne – odnoszą się do sprawiedliwości, uczciwości i etyki w działaniach biznesowych.
 6. Kwestie konsumenckie – dotyczą praw konsumentów, bezpieczeństwa produktów, informacji dla konsumentów, reklamacji i rozstrzygania sporów, ochrony prywatności i edukacji konsumentów.
 7. Zaangażowanie i rozwój społeczności – odnosi się do zaangażowania społeczności, edukacji i kultury, tworzenia miejsc pracy, rozwoju umiejętności, zdrowia, technologii i dostępu do nich.

Przykłady udanych strategii CSR w różnych branżach

Oto kilka przykładów firm, które skutecznie wdrożyły strategie CSR:

Podczas pandemii COVID-19

Wiele firm z różnych sektorów przystosowało swoje działania do nowych wyzwań. Na przykład, firmy takie jak PKN Orlen i KGHM rozpoczęły produkcję płynu do dezynfekcji. Inne firmy, takie jak McDonald’s, MaczFit, AmRest, Colian, Maspex, dostarczały posiłki dla pracowników służby zdrowia.

Hot16Challenge

Właściciel wytwórni muzycznej SBM Label, Karol Poziemski, zorganizował akcję, w której raperzy nagrywali zwrotki i udostępniali je na YouTube, wpłacając jednocześnie dowolną kwotę na zbiórkę na portalu Siepomaga. Akcja ta przyniosła prawie 3,7 mln zł, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu ochronnego i karetek pogotowia.

Wojna w Ukrainie

W ramach akcji #SolidarniZUkrainą, wiele firm zrezygnowało z obrotu rosyjskimi produktami. Na przykład, sieć T-Mobile udostępniła darmowe połączenia międzynarodowe na Ukrainę, a Biedronka przekazała 10 mln zł dla ukraińskich uchodźców.

Microsoft

W 2022 roku firma przeszkoliła wiele osób w zakresie umiejętności cyfrowych, co jest kluczowe dla przyszłości pracy.

Te przykłady pokazują, jak społeczna odpowiedzialność biznesu może przynieść korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także samym firmom, poprawiając ich reputację i relacje z interesariuszami.

Jak skutecznie komunikować działania CSR?

Działania CSR to jedno. Bardzo istotne jest także ich odpowiednie komunikowanie, aby dowiedział się o nich świat. Pamiętaj, że skuteczna komunikacja CSR to nie tylko działania public relations, ale także marketing czy komunikacja wewnętrzna. Jak komunikować działania CSR? Oto 7 kroków udanej komunikacji.

1. Zrozumieć odbiorców

Zidentyfikuj główne grupy interesariuszy, do których kierowana jest komunikacja. Mogą to być pracownicy, klienci, dostawcy, społeczność lokalna, media, itp.

2. Dostosować kanały komunikacji

Wybierz odpowiednie kanały komunikacji, które są najbardziej skuteczne dla docelowych grup interesariuszy. Mogą to być media społecznościowe, strona internetowa firmy, newslettery, spotkania czy ulotki.

3. Dbałość o jasność i przejrzystość przekazu

Komunikuj działania CSR w sposób jasny i zrozumiały. Unikaj języka technicznego i skomplikowanych terminów.

4. Pokazywać, nie tylko mówić

Przedstawiaj konkretne przykłady działań CSR, które firma podjęła. Staraj się pokazać rezultaty tych działań, a nie tylko mów o swoich zamiarach.

5. Być wiarygodnym

Buduj zaufanie poprzez bycie konsekwentnym i autentycznym w komunikacji. Unikaj „greenwashingu”, czyli nadmiernego chwalenia się działaniami proekologicznymi, które nie są poparte rzeczywistymi działaniami.

6. Włączać interesariuszy

Zacznij angażować interesariuszy w działania CSR. Może to obejmować wspólne projekty, wolontariat pracowników czy konsultacje z lokalną społecznością.

7. Monitorować i oceniać

Regularnie monitorować i oceniać skuteczność komunikacji CSR. Zbierać informacje zwrotne od interesariuszy i dostosowywać strategię komunikacji w odpowiedzi na te informacje.

Wyzwania związane z implementacją CSR w firmie

Brak zaangażowania pracowników może stanowić poważne wyzwanie dla firm w implementacji strategii CSR. Jeśli pracownicy nie są zaangażowani lub nie rozumieją celów CSR, może to utrudnić skuteczne wdrożenie strategii. Brak zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji może prowadzić do oporu, braku aktywnego wsparcia oraz niskiej motywacji do realizacji celów związanych z odpowiedzialnym biznesem.

„Działania na pozór” stanowią kolejne wyzwanie dla firm, które podejmują działania CSR jedynie dla wizerunku. Takie podejście może być postrzegane jako działanie pozorowane, co może skutkować krytyką ze strony społeczności, klientów, czy innych interesariuszy. Ponadto brak autentycznego zaangażowania może prowadzić do negatywnych reakcji oraz utraty zaufania ze strony interesariuszy.

Rozumienie CSR jako jedynie działań sponsoringowych stanowi kolejne wyzwanie. Niektóre firmy mogą błędnie interpretować CSR jako formę sponsoringu czy charytatywności. W ten sposób ograniczają pełny potencjał i korzyści płynące z odpowiedzialnego prowadzenia działalności. CSR obejmuje szeroki zakres działań, takich jak dbanie o środowisko naturalne, sprawiedliwe warunki pracy czy społeczne zaangażowanie, które wykraczają poza aspekty czysto sponsoringowe.

Brak zrozumienia idei CSR przez kadrę zarządzającą stanowi istotne wyzwanie. Jeżeli kadra zarządzająca nie rozumie lub nie docenia wartości CSR, może to prowadzić do braku wsparcia, alokacji odpowiednich zasobów oraz nieprawidłowego podejścia do kwestii odpowiedzialności społecznej. Brak zrozumienia idei CSR przez decydentów może skutkować brakiem konsekwentnego podejścia oraz niemożnością wypracowania skutecznych strategii i działań związanych z odpowiedzialnym biznesem.

Podsumowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecnie ważnym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy mówimy o dużych firmach czy międzynarodowych korporacjach. CSR nie tylko buduje pozytywny wizerunek marki i wspiera rozwój społeczności oraz ochronę środowiska, ale także zapewnia lojalność klientów oraz przewagę konkurencyjną. 

CSR pomaga także w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy dla pracowników. Żeby wesprzeć swoje działania CSR, skorzystaj ze wsparcia elastycznego systemu ERP, który dopasowuje się do potrzeb firmy. Umów się na prezentację z naszym doradcą, aby poznać wszystkie możliwości enova365.