Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) pozwala na wspólne rozliczanie podatku CIT przez kilka spółek powiązanych kapitałowo. Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą jej utworzenie i jakie warunki, trzeba spełnić, aby stworzyć PGK.

Spis treści:

Najważniejsze informacje

  • Podatkową grupę kapitałową (PGK) tworzy co najmniej dwie spółki kapitałowe w Polsce, powiązane kapitałowo.
  • PGK umożliwia konsolidację wyników podatkowych w grupie. To szczególnie korzystna sytuacja, gdy niektóre spółki generują zyski, a inne notują straty podatkowe.
  • Utworzenie PGK wymaga spełnienia warunków, takich jak utrzymanie określonych relacji kapitałowych między spółkami i unikanie zwolnień podatkowych.
  • Przepisy pozwalają na rozliczanie strat spółek powstałych przed utworzeniem PGK, co może zoptymalizować obecne obciążenie podatkowe.

Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) to grupa spółek powiązanych kapitałowo. Mają one możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. 

PGK może być utworzona przez co najmniej dwie spółki kapitałowe, operujące na terenie Polski i posiadające między sobą kapitałowe powiązania. W skład tej grupy wchodzi spółka dominująca, określana również jako spółka matka, oraz spółki zależne, nazywane potocznie spółkami córkami.

Założenie podatkowej grupy kapitałowej wymaga spełnienia określonych warunków. Do najważniejszych zalicza się utrzymanie pewnych relacji kapitałowych między spółkami czy niekorzystanie ze zwolnień podatkowych. 

Grupa kapitałowa umożliwia skonsolidowanie podatkowe, co oznacza, że kilka spółek tworzących grupę traktowane jest jak jedna jednostka podatkowa. W ramach podatkowej grupy kapitałowej dochody oraz koszty wszystkich spółek wchodzących w jej skład są agregowane. To pozwala na zredukowanie obciążenia podatkowego. Oznacza to, że grupa kapitałowa może skompensować straty jednej spółki z zyskami innej. A to może prowadzić do zmniejszenia podatku na poziomie całej grupy.

Czytaj także: Grupy kapitałowe a roczne sprawozdania finansowe – jak enova365 pomaga przy konsolidacji sprawozdań finansowych spółek

Warunki tworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Aby utworzyć podatkową grupę kapitałową w Polsce, należy spełnić określone warunki. Ujęte zostały w art. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oto główne wymagania wymienione w ustawie:

1. Podmioty tworzące grupę

Podatkową grupę kapitałową mogą stanowić co najmniej dwie spółki prawa handlowego (wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne). Muszą one posiadać osobowość prawną i mające siedzibę na terytorium Polski. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej muszą być podatnikami CIT.

Każda ze spółek, która zamierza wejść w skład grupy kapitałowej, musi wyrazić na to zgodę na odpowiednich zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach, zgodnie z obowiązującym prawem spółek.

2. Powiązania kapitałowe

Przeciętny kapitał zakładowy na każdą ze spółek musi wynosić co najmniej 250 000 zł.

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej muszą być powiązane kapitałowo. Oznacza to posiadanie przez jedną spółkę co najmniej 75% udziałów w kapitale zakładowym lub co najmniej 75% głosów na zgromadzeniach wspólników drugiej spółki.

W przypadku nowo powstałej grupy kapitałowej, powiązania kapitałowe muszą być utrzymane przez okres 3 lat od momentu spełnienia warunków powiązań.

3. Umowa grupowa

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi być zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Musi być także zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego.

4. Dodatkowe warunki

Po utworzeniu grupy, spółki tworzące grupę muszą spełnić jeszcze dodatkowe warunki. W skład podatkowej grupy kapitałowej mogą wejść jedynie spółki, które:

   a) nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w ustawie;

   b) przy transakcjach kontrolowanych z podmiotami spoza grupy, nie ustalają warunków różniących się od warunków stosowanych między niepowiązanymi podmiotami;

   c) nie mają zaległości podatkowych.

Korzyści z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (PGK) niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno w kontekście konsolidacji podatkowej, jak i ułatwień administracyjnych. Jakich?

  • Konsolidacja wyniku podatkowego w CIT – PGK umożliwia konsolidację wyników podatkowych na poziomie grupy, co jest atrakcyjne, szczególnie gdy niektóre spółki osiągają zyski, a inne notują straty podatkowe.
  • Rozliczanie strat spółek z przeszłości – przepisy pozwalają na rozliczanie strat spółek powstałych przed utworzeniem PGK, co może zoptymalizować obecne obciążenie podatkowe.
  • Ograniczenie obowiązków formalnych – jedna spółka dominująca reprezentuje wszystkie spółki w PGK, co skutkuje ograniczeniem obowiązków formalnych dotyczących rozliczania podatków.
  • Zwolnienie z dokumentacji cen transferowych – transakcje wewnątrz PGK są zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  • Łatwiejsza reorganizacja wewnątrz spółek – PGK umożliwia przeprowadzanie niektórych czynności reorganizacyjnych, takich jak podział spółki zależnej, przy zachowaniu statusu podatnika przez PGK.

Obowiązki i regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych

W ramach podatkowej grupy kapitałowej istnieją określone obowiązki i regulacje prawne, których spółki tworzące grupę muszą przestrzegać. Jednym z istotnych aspektów jest solidarna odpowiedzialność spółek za zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy.

Spółka dominująca, czyli ta, która odgrywa rolę reprezentacyjną dla grupy, ma kluczowe zadania związane z rozliczaniem podatku dochodowego. To ona jest odpowiedzialna za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku do urzędu. Warto zaznaczyć, że spółce dominującej nie przysługuje wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób prawnych, który przynależy podatkowej grupie kapitałowej.

Czytaj także: Grupy VAT – korzyści z grup VAT, o których musisz wiedzieć

Dodatkowo spółka dominująca ma obowiązek zgłaszania wszelkich istotnych zmian w umowie, kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz zmian w stanie faktycznym lub prawnym, które mogą naruszyć warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego. Te zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego powinny być dokonywane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia odpowiednich okoliczności.

Warto dodać, że przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez spółki, które wcześniej należały do innej grupy, jest możliwe po upływie 3 lat podatkowych od momentu utraty statusu podatnika przez poprzednią grupę.

W prowadzeniu podatkowej grupy kapitałowej pomoże Ci system enova365. Dzięki oprogramowaniu sprawnie przejdziesz przez proces rozliczeń grupy z fiskusem. 

Wielofirmowość w grupie kapitałowej
Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie, dostępna w enova365, jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, ale formalnie podzielone są na wiele firm (głównie spółki w ramach grup kapitałowych)

Czy warto utworzyć podatkową grupę kapitałową?

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej stanowi korzystne rozwiązanie dla powiązanych kapitałowo spółek, zwłaszcza działających na różnych rynkach lub w różnych branżach. To umożliwia optymalizację podatkową, łatwiejszą restrukturyzację oraz zwiększa konkurencyjność na rynku. Dodatkowo grupa może pomóc w dywersyfikacji ryzyka. W przypadku spółek z dużymi kosztami stałymi, umożliwia odliczenie tych kosztów w zależnych spółkach. W trudnych sytuacjach finansowych jednej ze spółek, dochody innej zależnej spółki można wykorzystać do pokrycia strat.

Decyzja o utworzeniu PGK powinna być dobrze przemyślana, biorąc pod uwagę korzyści podatkowe oraz obowiązki prawne ciążące na takim podmiocie. 

W rozliczeniu podatków podatkowej grupy kapitałowej pomoże Ci moduł Księgowość i Finanse enova365. enova365 najszybciej na rynku wprowadza wszelkie aktualizacje prawne, także prawa podatkowego. Żeby dowiedzieć się, jakie korzyści zyska Twoja organizacja dzięki korzystaniu z programu enova365, już dziś umów się na prezentację. Możesz także bezpłatnie przetestować demo systemu przez 14 dni.

Testuj enova365

Bibliografia:

Ustawa „Podatek dochodowy od osób prawnych”  Dz.U.2023.2805 t.j.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365