Wsparcie księgowe a doradztwo podatkowe – gdzie jest granica?

Wsparcie księgowe a doradztwo podatkowe – gdzie jest granica?

Doradztwo podatkowe jest uregulowane przez specjalną ustawę. Sprawdź, czym różni się ono od wsparcia księgowego oraz kiedy warto zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Wsparcie księgowych jest potrzebne przy ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych.
 • Doradcy podatkowi pomagają zoptymalizować obciążenia podatkowe.
 • Każdy doradca podatkowy musi zdać egzamin państwowy.
 • Doradca podatkowy jest związany tajemnicą zawodową.
 • Zawód księgowego został zderegulowany w 2014 roku.

Definicja wsparcia księgowego

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia księgowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to osoba zatrudniona w danej organizacji, czy takie zadania zostaną wydelegowane do zewnętrznej firmy. W przypadku małych biznesów czasami zdarza się, że to właściciel firmy zajmuje się sprawami księgowymi.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości spółki handlowe (zarówno osobowe, jak i kapitałowe) oraz spółki cywilne z osobą prawną jako wspólnikiem muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. Wymaga to specjalistycznej wiedzy z zakresu księgowości.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro przewidziano możliwość skorzystania z uproszczonej formy księgowości. Taką samą możliwość mają spółki jawne osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, jeśli spełniają warunek dotyczący przychodów netto.

Uproszczona forma księgowości to Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Jednak prowadzenie księgowości nawet w takiej formie wymaga wiedzy dotyczącej zgodności wprowadzanych tam dokumentów z przepisami rachunkowymi. W tym wypadku również przydaje się wsparcie księgowe.

Czytaj także: Czym różni się pełna księgowość od uproszczonej?

Bez względu na wybraną formę dokumentowania zdarzeń gospodarczych, czy to w KPiR, czy w pełnych księgach rachunkowych, wsparcie księgowe odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu firmy. Obejmuje to codzienne zarządzanie operacjami finansowymi firmy, a także prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych. Wsparcie ze strony księgowości może też dotyczyć kontroli kosztów pod kątem zgodności z przepisami rachunkowymi.

Przy pełnych księgach rachunkowych księgowi są w stanie wychwycić nieopłacone faktury i to zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. W tym wypadku może być to wsparciem w obszarze zarządzania fakturami i płatnościami.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych przepisy wymagają sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, które wchodzą w skład sprawozdania finansowego. Przygotowanie tych dokumentów to również rola księgowych.

Mocne strony

Definicja doradztwa podatkowego

Zawód doradcy podatkowego w Polsce został zdefiniowany w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Jest to zawód zaufania publicznego. Osoby, które chcą wykonywać ten zawód, muszą posiadać wysokie kwalifikacje. Niezbędne jest wyższe wykształcenie, a także specjalistyczna wiedza z zakresu przepisów podatkowych, a także innych dziedzin prawa.

Zgodnie z przepisami do udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami uprawnione są 4 grupy osób:

 • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych,
 • radcowie prawni,
 • biegli rewidenci,
 • adwokaci.

Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Powinno się to odbywać przez udział w szkoleniach, konferencjach czy seminariach. Dodatkowo ustawa narzuca wymóg nieskazitelnego charakteru osoby, która jest doradcą podatkowym. Musi on też swoim postępowaniem udzielać rękojmi prawidłowego wykonywania swojego zawodu.

W zakres pracy doradcy podatkowego wchodzi reprezentacja przedsiębiorców przed organami podatkowymi. Takie uprawnienia posiadają również adwokaci oraz radcowie prawni. Doradca podatkowy może też wykonywać niezależne audyty funkcji podatkowej zgodnie z art. 20zo Ordynacji podatkowej. Taki audyt może być również przeprowadzony przez biegłego rewidenta, spółkę doradztwa podatkowego lub firmę audytorską.

Zakres usług księgowych

Przepisy prawa nie definiują zakresu usług księgowych. Jednak pewną wskazówką jest art. 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości, który podaje zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tą normą prawną takie usługi obejmują:

 • okresowe ustalanie lub sprawdzenie przez inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • systematyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • wycenę aktywów i pasywów.

Dokładny zakres usług księgowych zależy od umowy pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. W grę może wchodzić obsługa kadrowa, naliczanie wynagrodzeń, pomoc przy zarządzaniu zobowiązaniami i należnościami, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia audytów finansowych.

Podstawowym obowiązkiem każdego księgowego jest prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej w sposób zgodny z przepisami. Do tego dochodzą wszelkie rozliczenia podatkowe w postaci obliczania należnych podatków i składek oraz wysyłki deklaracji podatkowych, a także deklaracji ZUS. Są to czynności techniczne, a nie prawne lub obejmujące zakres doradztwa podatkowego.

Niektóre podmioty na rynku oprócz usług księgowych oferują możliwość sporządzania dokładnych raportów finansowych. W tym wypadku analizowane są dane z systemów księgowych, a do klienta trafiają konkretne rekomendacje finansowe. W większych organizacjach takie zadania pełni CFO (Chief Financial Officer), ale równie dobrze może być to zlecone zewnętrznej firmie.

Zakres usług doradztwa podatkowego

Głównym zakresem działań doradców podatkowych jest wyjaśnianie przedsiębiorcom przepisów podatkowych oraz optymalizacja podatkowa. Dzięki wsparciu doradców właściciele firm mogą wybrać taką formę opodatkowania, która będzie dla nich korzystna, a zarazem zgodna z obowiązującym prawem.

Doradca podatkowy może reprezentować przedsiębiorców w sporach podatkowych. Jednak doradcę podatkowego warto zatrudnić zanim jeszcze dojdzie do sporu z organami podatkowymi. Zadaniem takich osób jest analiza skutków podatkowych podejmowanych decyzji biznesowych. W wielu przypadkach stawka opodatkowania może mieć ogromny wpływ na rentowność całego przedsięwzięcia.

Doradcy podatkowi mogą udzielać porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych dotyczących zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Na wniosek klienta mogą przygotowywać wnioski o udzielenie przez ograny skarbowe interpretacji indywidualnych, jak również wiążących informacji stawkowych (WIS).

W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi też strategiczne planowanie podatkowe, sprawdzanie zgodności działań przedsiębiorcy z prawem podatkowym, a także identyfikacja przysługujących ulg podatkowych. Wiele z tych czynności można wykonywać zdalnie. Z tego względu prężnie rozwija się doradztwo podatkowe online.

Doradcy podatkowi mogą sporządzać rozliczenia podatkowe, a nawet prowadzić księgi rachunkowe. Jednak najczęściej skupiają się na zadaniach, które ustawowo zostały zarezerwowane wyłącznie dla doradców podatkowych.

Czytaj także: Case study automatyzacji księgowości w UHY ECA Outsourcing

Główne różnice między wsparciem księgowym a doradztwem podatkowym

Sporo przedsiębiorców nie do końca wie, co różni biuro rachunkowe a doradztwo podatkowe, a także jakie czynności są zarezerwowane wyłącznie dla doradców. Podstawowa różnica pomiędzy wsparciem księgowym a doradztwem podatkowym polega na tym, że usługi księgowe polegają na zgodnym z prawem rozliczaniem należnych podatków i składek. Natomiast w centrum zainteresowania doradców podatkowych dominują aspekty prawne. Takie osoby zajmują się wyjaśnianiem wątpliwości związanych z interpretacją przepisów podatkowych.

Praca księgowego to w większości czynności czysto techniczne polegające na ujmowaniu w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym. Zdarzenia te są ewidencjonowane na podstawie dowodów księgowych, takich jak faktury, rachunki czy listy płac. W okresach przewidzianych przez przepisy, na podstawie zapisów księgowych sporządzane są deklaracje podatkowe.

Natomiast doradca podatkowy koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem podatkowym. Obejmuje to udzielanie porad podatkowych, planowanie strategiczne oraz optymalizację podatkową. Co ważne, w odróżnieniu od księgowego, doradca podatkowy jest związany tajemnicą zawodową.

Kolejną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest fakt, że po 9 sierpnia 2014 roku zawód księgowego został deregulowany. Usługi księgowe może świadczyć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie był karany między innymi za przestępstwo skarbowe czy przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. W przypadku usługowego prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych konieczne jest również wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W przypadku doradcy podatkowego niezbędne jest zdanie państwowego egzaminu. Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna to 100 pytań testowych oraz jedno zadanie egzaminacyjne. Natomiast część ustna obejmuje 10 pytań zawartych w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym. Po zdanym egzaminie konieczne jest odbycie sześciomiesięcznej praktyki.

Kiedy potrzebne jest wsparcie księgowe, a kiedy doradztwo podatkowe?

W codziennym działaniu przedsiębiorców przydatne jest wsparcie księgowe. Dzięki temu zyskuje się porządek w dokumentacji finansowej oraz można liczyć na historyczne dane, które pomogą podejmować decyzje biznesowe. Z uwagi na to, że księgowi sporządzają również rozliczenia podatkowe, a także deklaracje ZUS, pomoc takich osób jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania firmy.

W przeciwieństwie do księgowych, doradcy podatkowi zazwyczaj nie są potrzebni przez cały czas funkcjonowania firmy. Mogą pracować zadaniowo, skupiając się na przyszłych zdarzeniach gospodarczych i ich skutkach podatkowych. Pomoc takich osób jest bardzo przydatna przy wszelkiego rodzaju przekształceniach i fuzjach, a także w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W przypadku działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne doradca podatkowy może pomóc wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania zarówno przy zakładaniu działalności, jak i w momencie, kiedy zgodnie z przepisami można zmienić sposób opodatkowania firmowych przychodów.

Zastanawiając się nad wyborem biuro rachunkowe a doradztwo podatkowe, warto wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności związane z prowadzeniem biznesu.

Podsumowanie

Doradztwo podatkowe, w tym doradztwo podatkowe online, może być cennym wsparciem dla Twojego biznesu. Jednak nie można zapominać o codziennych obowiązkach przedsiębiorców związanych z prowadzeniem księgowości. W tym obszarze świetnym wsparciem jest enova365. Jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników, to już dzisiaj możesz pobrać bezpłatne demo. A w razie dodatkowych pytań zachęcamy do umówienia się na prezentację.

Testuj enova365

Bibliografia:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365