Chmura obliczeniowa – jak rozwinie Twój biznes?

Pandemia covid-19 pokazała, że przedsiębiorstwa muszą być gotowe na trudne do przewidzenia okoliczności i dynamiczne dostosowywanie się do kolejnych zmian. Tym, co ułatwia szybką adaptację, jest chmura obliczeniowa, która umożliwia między innymi przejście na pracę zdalną. Jest ona istotna nie tylko w tym kontekście.

Chmura obliczeniowa – jak rozwinie Twój biznes?

Rozpowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej przyspieszyło transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw. Już co czwarta firma deklaruje korzystanie z rozwiązań chmurowych. Eliminują one konieczność inwestowania w infrastrukturę IT i ponoszenia z góry kosztu licencji na oprogramowanie uruchomione w chmurze. Dlaczego warto zdecydować się na inwestycję w cloud computing? Jaka chmura obliczeniowa będzie najlepsza oraz jaki system ERP wybrać, żeby był gotowy do pracy w takim środowisku?

Chmura obliczeniowa może przynieść przedsiębiorstwom wiele korzyści, pozwalając m.in. na szybszy rozwój i optymalizację kosztów. Implementacja chmury powinna być jednak przemyślanym procesem biznesowym – to długofalowe działania, z którymi należy zaznajomić także zespół. Wraz z partnerem wdrożeniowym warto przeprowadzić szczegółową analizę przedwdrożeniową i stworzyć strategię przejścia do chmury, która będzie obejmować również rozwój kompetencji cyfrowych pracowników.

Chmura obliczeniowa – przyszłość w Polsce

Technologia chmurowa rozwija się w polskich przedsiębiorstwach bardzo intensywnie. Jak podaje PMR, obecnie co czwarta firma deklaruje korzystanie z chmury, a jeszcze dwa lata temu była to zaledwie co dziesiąta. Wartość rynku chmurowego w 2019 roku wynosiła 1,34 mld, a w 2021 r. już 2,24 mld zł. Postęp w tym zakresie jest jednym z rekordowych w całej UE i wynosi 23% rocznie. Eksperci widzą wiele możliwości rozwoju w upowszechnianiu technologii chmurowych. W 2030 roku mają one przynieść zyski o równowartości 4% PKB, które miałyby pochodzić z dwóch źródeł – innowacji i nowopowstałych przedsiębiorstw cyfrowych oraz bardziej tradycyjnego biznesu. Zyska on na modernizacji poprzez obniżenie kosztów IT czy automatyzacji procesów.

Jak wynika z raportu McKinsey & Company, branże, które będą czerpać najwięcej korzyści z wykorzystywania technologii chmurowych, to: handel detaliczny, FMCG oraz transport i logistyka. Udział tych sektorów w generowanej wartości ma wynieść 28%. Prognozy potwierdza również PMR. Według ich analiz rynek usług chmurowych w 2022 roku powiększy się o ponad ⅓ i osiągnie wartość ok. 3 mld złotych, natomiast udział wydatków na cloud computing w całkowitych wydatkach na IT ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa przekroczy 7,5%. Zwiększenie nakładów przedsiębiorstw na cloud computing potwierdzają również badania Synergy Research Group. W II kwartale 2021 roku globalne wydatki firm na usługi chmurowe wyniosły 42 mld dolarów. To o 2,7% więcej niż w poprzednim kwartale i aż 39% więcej niż w rok wcześniej.

Chmura obliczeniowa — dlaczego nie?

Tym, co według raportu „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce”, powstrzymuje firmy przed wdrażaniem rozwiązań chmurowych, jest przede wszystkim brak świadomości i wystarczającej wiedzy przedsiębiorców. Aż 42% badanych nie zna potencjału chmury, ale uważa, że najważniejszym powodem, by przenieść do niej dane, jest oszczędność kosztów. ⅓ respondentów wskazała z kolei na niepewność związaną z fizyczną lokalizacją centrów danych oraz regulacjami prawnymi. Tyle samo ma obawy związane z bezpieczeństwem. Kolejną przeszkodą ma być deficyt kompetencji – aż 44% badanych miało problemy związane z zatrudnianiem specjalistów IT. Jak wskazują eksperci, ta luka może się powiększać, jeśli pracodawcy nie podejmą odpowiednich działań, np. organizacji szkoleń w miejscu pracy. Według raportu McKinsey & Company w transformacji chmurowej kluczową rolę powinien odegrać sektor publiczny. Potrzebne jest nie tylko wsparcie finansowe, ale także nowe regulacje prawne.

Praca zdalna i telepraca

Zgodnie z tzw. specustawą o covid-19 pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Taki sposób działania wiąże się jednak dla niego z dodatkowym ryzykiem, związanym m.in. z bezpieczeństwem danych. Ministerstwo Cyfryzacji zauważyło ten problem i opracowało rekomendację „Razem, ale osobno – to powinniście wiedzieć o pracy zdalnej”. Zaleca w niej m.in. niekorzystanie z prywatnych skrzynek mailowych czy komunikatorów w mediach społecznościowych do przekazywania informacji i dokumentów dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Problemem bezpieczeństwa danych zajął się także Urząd Ochrony Danych Osobowych. Firmom korzystającym z chmury obliczeniowej radzi współpracę wyłącznie z zaufanymi dostawcami oraz przestrzeganie procedur dotyczących logowania i udostępniania danych.

Specustawa covidowa wprowadziła również zmiany w zakresie zamówień publicznych, zgodnie z którymi „do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”. Wyłączenie to dotyczy również zamówień publicznych, których przedmiotem są sprzęt i usługi IT. Udogodnienia przewidziane dla administracji publicznej mają ponadto ułatwić wdrożenie usług chmurowych tym podmiotom. Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia z wymogu spełnienia kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych i skrócenia terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych.

Rozwiązania zaproponowane w specustawie covidowej, a także inne udogodnienia wprowadzane w okresie pandemii, mają jednak charakter tymczasowy. Potrzebne są stałe zmiany w Kodeksie Pracy – w 2022 roku praca zdalna ma w nim zastąpić pojęcie telepracy.

Chmura obliczeniowa — czy rodzaj ma znaczenie

Podział chmury na prywatną, hybrydową i publiczną jest zwyczajowy – zaznacza Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w enova365. – Chmurą prywatną określana jest zwirtualizowana infrastruktura, którą przedsiębiorstwo posiada na własność: sprzęt (serwery, urządzenia UPS), oprogramowanie systemowe, zabezpieczone i klimatyzowane pomieszczenie oraz specjaliści, którzy je obsługują – dodaje ekspertka enova365. A co z chmurą hybrydową? – To połączenie własnej infrastruktury, którą posiada firma, z wykorzystywaniem chmury publicznej wynajmowanej od dostawcy zewnętrznego. Może być to stadium przejściowe lub efekt docelowy w transformacji do chmury publicznej. Jest ona definiowana jako usługi obliczeniowe oferowane przez dostawców z innych firm za pośrednictwem publicznego Internetu. To ona tak naprawdę jest chmurą sensu stricto – wyjaśnia Sabina Jurek.

Jak wynika z badania Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce”, co trzecia firma w Polsce (30%) korzysta już z chmury publicznej, głównie od jednego dostawcy. Porównywalna liczba rodzimych przedsiębiorców (35%) wykorzystuje chmurę prywatną, a 4% wybiera rozwiązania hybrydowe. Wśród pozostałych badanych co piąty (22%) twierdzi, że jego firma zamierza wdrożyć chmurę. Do 2023 roku duże firmy planują przenosić do chmury systemy klasy ERP (64%) i CRM (54%) oraz finansowo-księgowe (59%).

Najczęściej wskazywane powody do wejścia w chmurę po raz pierwszy, określane jako decydujące, to: zwiększenie elastyczności, skalowalności, wydajności, optymalizacja kosztowa, wzrost innowacyjności oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Czy skala działalności firmy na wpływ na to, na jaką chmurę powinna się ona zdecydować? – Wielkość przedsiębiorstwa nie determinuje rodzaju chmury, którą warto wybrać. To kwestia bardzo indywidualna. Zależy od wielu czynników, takich jak organizacja pracy w danym przedsiębiorstwie, poziom jego digitalizacji, kompetencje cyfrowe pracowników, aktualne i przyszłe potrzeby organizacji, jej cele biznesowe, oprogramowanie i sprzęt, z jakich firma korzysta obecnie. Najczęściej jednak moment „zużycia” chmury prywatnej jest bodźcem do migracji do chmury publicznej – wyjaśnia Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w enova365.

Potencjał rozwiązań chmurowych

Implementacja infrastruktury chmurowej może dać przedsiębiorstwu wiele korzyści. To przede wszystkim elastyczność w wykorzystaniu zasobów informatycznych. Decydując się na model subskrypcyjny, płacimy miesięczny abonament za faktycznie wykorzystane zasoby (takie jak: moc obliczeniowa czy pamięć). Możemy je skalować zgodnie z aktualnymi potrzebami. Ma to ogromne znaczenie np. w przypadku sklepów internetowych, których sprzedaż cechuje się dużą sezonowością. Możliwości skalowania są niemal nieograniczone. Opłata abonamentowa pozwala także rozłożyć koszty inwestycji w czasie. Dzięki temu nie jest ona tak wymagająca dla przedsiębiorstwa jak zakup własnej infrastruktury. Umożliwia również zmianę modelu kosztowego z CAPEX na OPEX. Dzięki temu firma osiąga znaczne oszczędności finansowe. 

Korzystanie z usług chmurowych od wyspecjalizowanych w tym zakresie dostawców zwiększa bezpieczeństwo technologiczne. Liderzy branży mają wręcz nieograniczone środki finansowe. Inwestują je w najlepszych specjalistów, których zadaniem jest stały monitoring infrastruktury i testowanie zabezpieczeń. Najwięksi dostawcy rozwiązań chmurowych zatrudniają zespoły testujące bezpieczeństwo ich produktów.

W Microsoft Azure ponad 3,5 tys. specjalistów codziennie sprawdza bezpieczeństwo systemu. Połowa tej grupy próbuje złamać zabezpieczenia, druga część stara się odeprzeć te ataki, zespoły cyklicznie zamieniają się rolami. W ten sposób powstają rozwiązania zapewniające maksymalny standard bezpieczeństwa – zauważa Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w enova365.

Chmura obliczeniowa i jej korzyści

Dostawcy rozwiązań chmurowych zapewniają zgodność z przepisami prawa, standardami oraz kodeksami branżowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak chmura może rozwinąc Twój biznes obejrzyj nagranie webinaru.

Webinar: Biznes w chmurze – strategia czy nagła potrzeba?

W każdym przedsiębiorstwie codziennie wytwarzane są ogromne ilości danych, które powinny się wzajemnie przenikać i pomagać w rozwoju firmy. System ERP w chmurze zapewnia uprawnionym pracownikom dostęp do danych niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Eliminuje to ryzyko utraty części danych przy przenoszeniu ich z jednego urządzenia na drugie. Wygoda korzystania, dostępność, skalowalność oraz elastyczność to zalety, na które szczególnie zwracają uwagę klienci, decydujący się na wdrożenie chmury. Firma świadcząca usługi hostingu (wynajmu chmury) zapewnia dodatkowo znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa. Główną rolę odgrywa tu efekt skali. Rozwiązania są tworzone i implementowane w celu ochrony nie pojedynczej instalacji, a wszystkich klientów. Zatem większe budżety środków zainwestowanych w narzędzia zabezpieczeń finalnie pozwalają zaproponować zaawansowane narzędzia ochrony z relatywnie niskim kosztem jednostkowym dla klienta końcowego.

System dostosowany do każdej chmury

Wykorzystanie technologii chmurowej w zarządzaniu firmą pozwala dynamicznie reagować na bieżące zmiany na rynku oraz nadążać za trendami. Oferuje także nowe możliwości dla biznesu – jak np. wykorzystywanie pracy zdalnej i zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa. System ERP powinien być dostosowany do działania w każdym typie chmury. Oprogramowanie enova365 odpowiada na te potrzeby dzięki podejściu tzw. cloud native. Dzięki temu domyślnie potrafi korzystać ze skalowania, storage’u obiektowego czy wielu regionów geograficznych w ramach chmury publicznej. Oprogramowanie to jest systemem wdrożeniowym, a nie pudełkowym.

Autoryzowany Partner, posiadający odpowiednie kompetencje w zakresie chmury, doradza rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Na tym etapie kluczowa jest komunikacja i przepływ informacji. Firma wdrożeniowa może zaproponować kompleksowe rozwiązanie, które spełni oczekiwania przedsiębiorstwa i pomoże mu się rozwijać. Wszystko to dzięki zebraniu szczegółowych danych na temat stanu firmy, jej potrzeb i celów biznesowych. Co więcej, twórcy enova365 prowadzą stałe prace implementacyjne, mające na celu optymalizację i ograniczenie zużycia zasobów. Śledzą także trendy na rynku chmurowym, dopasowując do nich oprogramowanie. Dodatkowo system został zaadaptowany do pracy z klastrami technologicznymi.

Oprogramowanie jest dostosowywane pod kątem działania na zwirtualizowanych środowiskach. Idea chmury to płacenie i korzystanie z tego, co niezbędne, bez nadwymiarowości. Zatem stale śledzimy trendy i implementujemy rozwiązania pozwalające optymalizować wykorzystanie zasobów sprzętowych. Przykładowo: w prywatnych serwerowniach zazwyczaj kupuje się na zapas (rdzenie, pamięć RAM). Założeniem chmury jest wykorzystywanie dokładnie tego, co w danej chwili jest potrzebne – wyjaśnia Sabina Jurek, ekspertka w enova365.

ERP w chmurze w praktyce

Jedna z firm, specjalizujących się w realizacji projektów magazynowych i hodowlanych dla branży rolniczej, zdecydowała się na wdrożenie systemu enova365 w chmurze obliczeniowej. Dzięki elastyczności, skalowalności i mobilności enova365 w chmurze Microsoft Azure, przedsiębiorstwo może obecnie szybko reagować na zmieniające się otoczenie. Podąża za trendami i stale zwiększa swoją konkurencyjność. enova365 umożliwiła pracownikom pracę zdalną. Zautomatyzowała także przebieg procesów wewnętrznych, zmniejszając tym samym nakład pracy. Firma zyskała oprogramowanie zawsze zgodne z bieżącą literą prawa. System ERP w chmurze to rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na charakter jego działalności. Klient z branży hotelarskiej, zajmujący się krótkoterminowym wynajmem apartamentów, dzięki wdrożeniu enova365 w wersji multi w chmurze Microsoft Azure, uprościł i zautomatyzował proces rozliczania poszczególnych obiektów. Pracownicy zyskali szybki i bezpieczny dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia.

enova365 multi

Rozwój rozwiązań chmurowych jest przyszłością polskich przedsiębiorstw. Dzięki umieszczeniu oprogramowania ERP, które stanowi rdzeń firmy, w chmurze, użytkownicy otrzymują spersonalizowany system. Daje to szansę na korzystanie ze wszystkich zalet technologii cloud computing. Zintegrowana dla wszystkich obszarów funkcjonalnych programu enova365 baza danych i oprogramowanie znajduje się na zewnętrznym serwerze. Ty i Twoi pracownicy zyskujecie dostęp do zasobów przedsiębiorstwa  z dowolnego urządzenia o każdej porze! Tak właśnie działa chmura obliczeniowa. Jedyny warunek to Internet.

Best in Cloud 2020

W 2011 roku Soneta, producent oprogramowania enova365, stworzyła pierwszy system ERP w chmurze. W 2020 roku zdobyła nagrodę Best in Cloud 2020.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365