Okres wypowiedzenia umowy − ile trwa?

Okres wypowiedzenia umowy − ile trwa?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie różnił się w zależności od stażu pracy oraz od rodzaju zawartej umowy. Wypowiedzenie to co do zasady jednostronne oświadczenie woli strony umowy, która chce ją rozwiązać. Zobacz, jak liczyć okres wypowiedzenia, kiedy złożyć wypowiedzenie w ciągu miesiąca i jak skrócić okres wypowiedzenia.

Spis treści:

Okres wypowiedzenia umowy − co to jest?

Okres wypowiedzenia umowy to czas, w którym strony zobowiązane są do wykonywania określonych świadczeń (zwykle wzajemnych), po którego upływie następuje rozwiązanie wiążącej ich umowy. W przypadku umowy o pracę świadczeniami tymi są: praca w przypadku pracownika, wypłacanie wynagrodzenia (wraz z określonymi w umowie benefitami) w przypadku pracodawcy.

Mówiąc prościej, kiedy zdecydujesz się złożyć pracodawcy wypowiedzenie, musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał przepracować jeszcze pewien czas, zanim na dobre pożegnasz się z miejscem pracy. Od tej zasady istnieje oczywiście wyjątek − strony mogą zawrzeć porozumienie, że do rozwiązania umowy dochodzi ze skutkiem natychmiastowym i nie są zobowiązane do żadnych świadczeń względem siebie. 

Warto wiedzieć, że rozwiązać możesz każdą umowę o pracę. Nie musisz przy tym podawać pracodawcy żadnego powodu. Co więcej, możesz zrobić to w każdym momencie trwania umowy − nawet jeżeli chcesz to zrobić po przepracowanych 2 tygodniach w danej firmie. 

Zgodnie z art. 30 par. 1. ustawy Kodeks pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510,1700):

„Art. 30. 

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta”.

Jak widzisz, istnieje wiele rodzajów wypowiedzenia umowy o pracę. My jednak skupiamy się na typie określonym w art. 30 par. 1 pkt 2. Ściślej ten tryb zakończenia umowy o pracę określa art. 32. Kodeksu pracy. 

„Art. 32. 

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia”.

Okres wypowiedzenia umowy – ile trwa?

Jak liczyć okres wypowiedzenia o pracę? Ta kwestia jest właściwie określona w Kodeksie pracy. Przepisy, które warto zapamiętać to:

  • W przypadku zatrudnienia na umowę na okres próbny:

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony:

Art. 36.

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto tym samym zaznaczyć, że okresy te mogą zostać zmodyfikowane, jeżeli dojdzie do porozumienia stron. Porozumienie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Mówi o tym wyraźnie art. 36 par. 6. 

§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Warto dodać, że te same terminy obowiązują w przypadku umowy o pracę na zastępstwo. 

Kodeks pracy chroni także pracowników, którzy znajdują się w sytuacji, kiedy pracodawca likwiduje miejsca pracy, czy to z powodu upadłości, czy innych przyczyn, które nie dotyczą pracowników. W takim przypadku okres wypowiedzenia może być skrócony nawet z 3 do 1 miesiąca. Jednak za pozostały okres, który pracownik miałby przepracować należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za ten czas. 

Pamiętaj także o tym, że wszystkie okresy wypowiedzenia są skuteczne na koniec tygodnia (jeżeli ustawa mówi o tygodniach) lub miesiąca (jeżeli ustawa mówi o miesiącach). Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Zawsze w ostatnim dniu roboczym tygodnia lub w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

Załóżmy więc, że dotyczy Cię okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Przepracowałeś u danego pracodawcy 7 miesięcy. W jakim dniu złożyć wypowiedzenie, aby Twoim ostatnim dniem pracy był 31.12.2022 roku? 

Powinieneś złożyć wypowiedzenie na piśmie 30.11.2022 roku. 

A co, gdybyś pracował 5 miesięcy i chciałbyś zakończyć pracę z końcem roku? Wtedy wypowiedzenie powinieneś złożyć do 16.12.2022 roku, czyli do piątku, jeżeli obowiązuje Cię 5 dniowy tydzień roboczy od poniedziałku do piątku. Ustawa przewiduje bowiem, że za ostatni dzień tygodnia uznaje się sobotę. 

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Jak złożyć wypowiedzenie? Choć pracownicy bardzo często o tym zapominają, do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem potrzebne jest złożenie wypowiedzenia na piśmie! Pismo takie możesz wręczyć pracodawcy (przełożonemu) bezpośrednio lub też wysłać je na adres siedziby firmy przesyłką poleconą. Dlaczego umowę należy wypowiadać na piśmie? Bo dokument ten trafia do akt pracownika. 

Zakładka w kartotece pracownika w module Kadry Płace i HR enova365 dotycząca rozwiązania umowy o pracę

Jak napisać wypowiedzenie z pracy? W samym wypowiedzeniu najważniejsze będzie określenie dat. Dokument taki musi zawierać Twoje dane (co najmniej imię i nazwisko), dane pracodawcy (nazwa firmy i określenie siedziby), datę i miejsce, a przede wszystkim datę zawarcia umowy o pracę. Określ również obowiązujący okres wypowiedzenia (najlepiej powołaj się na przepis Kodeksu pracy). Na dokumencie umieść swój własnoręczny podpis oraz przedstaw dokument do podpisu pracodawcy. 

Jak dokładnie napisać wypowiedzenie? Wzór dokumentu znajdziesz bez problemu w Internecie. Możesz go także wydrukować z modułu Kadry Płace i HR enova365. Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa uzależniać tego, czy wypowiedzenie zostało złożone poprawnie od tego, czy użyłeś do tego firmowego wzoru. 

Wzory wypowiedzenia umowy o pracę można wydrukować z modułu Kadry Płace i HR enova365

Kiedy nie obowiązuje okres wypowiedzenia?

Sytuacji, kiedy nie obowiązuje okres wypowiedzenia, nie należy mylić ze zwolnieniem przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku pracodawca może powiedzieć pracownikowi, że nie musi on przychodzić do pracy czy też wykonywać pracy. Za ten jednak czas pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie. 

Jak skrócić okres wypowiedzenia? Najprościej po prostu porozumieć się w tej kwestii z pracodawcą. Jedną z możliwości rozwiązania umowy o pracę jest zawarcie ugody, a więc porozumienia stron, w którym strony zobowiązują się do rozwiązania umowy na określanych przez siebie warunkach.

Warunek jest jeden: zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą zgadzać się w zupełności do przestawianych warunków zakończenia współpracy. Z inicjatywą wypowiedzenia za porozumieniem strony może wyjść pracownik oraz pracodawca. Warunkiem rozwiązania stosunku pracy jest podpisanie odpowiedniego dokumentu zawierającego zgodne oświadczenia woli stron. 

Warto podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie kwalifikuje się jako rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. To ważne, ponieważ stosuje się do tego inne przepisy Kodeksu pracy. 

Co jeszcze musisz wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest ściśle określony przez ustawę. Z przytaczanych przepisów jednak jasno wynika, że istnieje sytuacja, w której okresu wypowiedzenia można nie zachowywać wcale. Kiedy następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Sytuacje takie określają art. 52-55 Kodeksu pracy. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę − lepiej to zapamiętaj!

Wiesz już, jak złożyć wypowiedzenie z pracy w przypadku, kiedy podpisałeś z pracodawcą umowę o pracę. Czas ten może wahać się od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy dla danego pracodawcy. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób poprawnie rozstać się z pracownikiem i jak prowadzić jego akta, skorzystaj z rozwiązania enova365 z modułu Kadry Płace i HR.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365