Benchmarking – co to jest i na czym polega?

Benchmarking – co to jest i na czym polega?

Aby stać się najlepszym, porównuj się do najlepszych! Prowadzenie analizy porównawczej dla różnych aspektów działalności gospodarczej to benchmarking. Poznaj rodzaje benchmarkingu i dowiedz się, jak przeprowadzić analizę porównawczą w swojej organizacji, wykorzystując ERP.

Spis treści:

Benchmarking – co to jest? Definicja

Co to jest benchmarking? Definicja tego pojęcia mówi, że to proces stosowany w zarządzaniu firmą, który opiera się na analizie porównawczej wydajności, strategii, praktyk lub produktów organizacji z innymi, uznawanymi za najlepsze w branży. Celem benchmarkingu jest znalezienie najlepszych rozwiązań, które mogą być wdrożone w organizacji, aby usprawnić jej wydajność, efektywność i konkurencyjność.

Benchmarking może być stosowany w różnych dziedzinach zarządzania, takich jak produkcja, usługi, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i inwestycje

Proces benchmarkingu zwykle obejmuje:

  • identyfikację obszarów do benchmarkingu, 
  • zbieranie danych, 
  • analizę wyników, 
  • identyfikację najlepszych praktyk, 
  • a następnie wdrożenie tych praktyk w organizacji.

Warto podkreślić, że benchmarking nie oznacza kopiowania innych firm, ale raczej usprawnianie własnych procesów i praktyk na podstawie wiedzy i doświadczeń innych firm. Jest to proces ciągłego doskonalenia, który umożliwia organizacjom poprawę wyników poprzez uczenie się od najlepszych w branży.

Benchmarking – rodzaje i charakterystyka

W teorii zarządzania wyróżnia się różne rodzaje benchmarkingu. Wszystkie mają na celu pomoc organizacjom w identyfikacji najlepszych praktyk, które mogą być wdrożone, aby poprawić wydajność, efektywność i konkurencyjność. 

Wyróżnić warto 4 rodzaje benchmarkingu. Są to:

1. Benchmarking wewnętrzny

To porównywanie wydajności różnych działań wewnątrz organizacji. Benchmarking wewnętrzny stosuje się najczęściej w dużych organizacjach, które mają wiele oddziałów, filii i działów. 

Tu dane i informacje są zbierane z różnych departamentów lub oddziałów organizacji i porównywane w celu identyfikacji najlepszych praktyk i możliwości poprawy. Benchmarking wewnętrzny jest skuteczny, ponieważ podczas analizy wykorzystuje się dokładne i realne dane, które organizacja zbiera na swój temat. 

Z drugiej strony, wadą benchmarkingu wewnętrznego jest ograniczony zakres analizy. Organizacja może więc jedynie wyrównać poziom do swoich najlepszych oddziałów, ale nie czerpie dobrych praktyk od innych podmiotów na rynku.  

Business Intelligence enova365 dostarcza danych na potrzeby benchmarkingu wewnętrznego

2. Benchmarking konkurencyjny

Benchmarking konkurencyjny często nazywany bywa również zewnętrznym. To porównywanie wydajności organizacji z innymi organizacjami w tej samej branży. W tym przypadku organizacja może porównać swoje produkty, usługi, procesy i strategie z najlepszymi w branży, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i wyznaczyć cele doskonalenia.

W teorii zaleca się, aby ten rodzaj analizy odbywał się za zgodą obydwu stron, na zasadzie współpracy partnerskiej. W rzeczywistości jednak generuje on sporo zagrożeń. 

W prowadzeniu tego rodzaju analiz zwykle pracuje się na ograniczonym zasobie danych – konkurent niechętnie udostępnia wewnętrzne informacje. Dużą zaletą tego rodzaju benchmarkingu jest to, że firma może rozwinąć się i przyjąć rozwiązania, których do tej pory nie wykorzystywała u siebie. 

3. Benchmarking funkcjonalny

To porównywanie jednej funkcji organizacyjnej z inną funkcją organizacyjną w innym przedsiębiorstwie. Na przykład, organizacja może porównać swoje działania marketingowe z inną organizacją, która jest uznawana za najlepszą w branży w dziedzinie marketingu, a jednocześnie nie jest bezpośrednią konkurencją. 

Benchmarking funkcjonalny ma zwykle charakter fragmentaryczny. Minusem zastosowania tego procesu może być to, że rozwiązania przyjęte w danym obszarze w jednej branży, nie będą odpowiadały rozwiązaniom na Twoim rynku. Na przykład, inaczej wygląda marketing i sprzedaż w branży budowlanej, a inaczej w branży tekstylnej. 

Z drugiej strony, dużą zaletą tego rodzaju analizy porównawczej jest to, że porównywane podmioty chętniej wymieniają się informacjami, ponieważ nie stanowią dla siebie bezpośredniej konkurencji. Wciąż jednak to praca na niepewnych danych. 

Odmianą benchmarkingu funkcjonalnego jest benchmarking ogólny, który zajmuje się studiowaniem procesów o charakterze uniwersalnym, które wyglądają podobnie w każdej branży, takich jak obsługa klienta czy prowadzenie magazynu.  

4. Benchmarking strategiczny

Co to jest benchmarking strategiczny? To porównywanie strategicznych celów organizacji z celami innych organizacji w tej samej branży. W tym wypadku organizacja porównuje swoją strategię biznesową z innymi organizacjami, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i dostosować swoją strategię, a dzięki temu osiągnąć lepsze wyniki.

Zalety i wady tego rodzaju benchmarkingu są takie same, jak przy odmianie funkcjonalnej. 

Na czym polega benchmarking? Przykład analizy porównawczej

Benchmarking to metoda, która opiera się na analizie porównawczej. Działanie i praktyki swojej firmy zawsze należy porównywać do tych uznawanych za najlepsze. Najważniejsze w całym procesie jest właściwe wyciąganie wniosków. One pomogą zoptymalizować działanie Twojej organizacji. 

Na czym polega benchmarking? Przykład reprezentatywny

Przykładem benchmarkingu może być analiza porównawcza obsługi klienta pomiędzy dwiema firmami telekomunikacyjnymi. 

Firma A jest mniejsza i nie ma takiej reputacji jak Firma B, która jest uznana za jedną z najlepszych w branży. Firma A zaczyna odczuwać presję konkurencyjną, ponieważ klienci skarżą się na jakość obsługi, co oznacza spadek przychodów.

W tym przypadku Firma A może wykorzystać benchmarking, aby zidentyfikować najlepsze praktyki Firmy B w dziedzinie obsługi klienta i wprowadzić je w swoim procesie. Firma A może zbierać dane i informacje na temat jakości obsługi klienta Firmy B, takie jak:

  • szybkość odpowiedzi na zapytania klientów, 
  • czas oczekiwania na połączenie, 
  • jakość interakcji z klientami, 
  • dostępność różnych kanałów komunikacji.

Po zebraniu tych informacji Firma A może porównać swoje praktyki biznesowe z praktykami Firmy B i zidentyfikować obszary, w których może poprawić swoje usługi. Firma A może wdrożyć zmiany w swoim procesie obsługi klienta, takie jak zmiana procedur obsługi telefonicznej czy rozszerzenie kanałów obsługi klienta na więcej mediów społecznościowych, aby zwiększyć zadowolenie klientów.

Dzięki benchmarkingowi Firma A może poprawić swoje procesy i usługi, aby zyskać przewagę konkurencyjną nad firmą Firmą B.

Benchmarking a enova365 – jak wykorzystać system ERP?

Aby przeprowadzić poprawnie analizę porównawczą, organizacja powinna działać w oparciu o realne dane. Ich skrupulatne gromadzenie, przetwarzanie i opracowanie ułatwia wdrożony w firmie system ERP, taki jak enova365. 

Do tworzenia raportów, analiz porównawczych np. wewnątrz firmy wykorzystać możesz moduł Business Intelligence. Ta część oprogramowania enova365 pozwala na zebranie i porównanie informacji z całej organizacji, np. z działu księgowego, działu handlowego czy działu HR. Pomoże także wyciągnąć wnioski z prowadzonej działalności e-commerce czy procesów magazynowania. 

System ERP, taki jak enova365 ułatwia gromadzenia, przetwarzanie i analizowanie danych

Dzięki modułowi BI, czyli nowoczesnej, interaktywnej analityce, zarząd i menedżerowie mogą podejmować strategiczne decyzje dla firmy na podstawie logicznie i przejrzyście opracowanych danych (także w sposób graficzny). Dzięki systemom ERP benchmarking nigdy nie był tak prosty. Dane zbierane i przetwarzane przez ERP przydają się na każdym etapie procesu analizy porównawczej. 

Benchmarking to narzędzie do zarządzania! Wykorzystaj je w swojej firmie!

Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny pomaga usprawniać działanie firmy. Dzięki niemu organizacja stale może się rozwijać i wprowadzać nowe rozwiązania, które poprawią efektywność procesów. Aby analiza porównawcza miała najwięcej sensu, trzeba pracować na realnych danych. Ich gromadzenie i opracowanie ułatwi Ci dobrze dopasowany do Twoich potrzeb system ERP. Sprawdź, jakie funkcje dla Twojego biznesu może spełnić enova365. Przetestuj darmowe demo lub umów się na konsultację w sprawie wdrożenia oprogramowania w Twojej firmie. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365