Zasady związane z zatrudnianiem emerytów

Zasady związane z zatrudnianiem emerytów

Emerytowani pracownicy mają bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, zazwyczaj mają wysokie kwalifikacje, a do tego często pełnią funkcję mentorów dla młodszych współpracowników. Dowiedz się, jakie zasady obowiązują aktualnie w przypadku zatrudniania emerytów.

Spis treści:

Emerytura a praca

Przypomnijmy, że podstawowym warunkiem otrzymania emerytury w Polsce jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. Oczywiście w niektórych przypadkach, na przykład z tytułu pracy w warunkach szczególnych, istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Warto też pamiętać, że emerytura nie jest obowiązkiem i to uprawniony decyduje, jak długo chce pracować. Szczegółowe przepisy są zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega korzyści, jakie niesie zatrudnianie emerytów. Dla seniorów praca na emeryturze jest okazją na kontynuowanie aktywności zawodowej i utrzymanie aktywnego stylu życia, a także szansą na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu.

Zgodnie z prawem emeryci mogą jednocześnie pracować i pobierać świadczenia emerytalne. Mogą także zawiesić pobieranie świadczeń emerytalnych, zapewniając sobie wzrost świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Co ważne, jeśli wynagrodzenie za pracę nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to pobierana emerytura nie zostanie pomniejszona. Gdy wynagrodzenie osiągnie wartość powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale mniej niż 130% to ZUS pomniejszy wysokość świadczenia emerytalnego. Jeśli zaś wynagrodzenie przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczeń emerytalnych. Warto jednak zauważyć, że większości pracujących emerytów pomniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalnych nie będzie dotyczyć, gdyż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest dość wysoka. Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7 178,30 zł.

Chcąc zatrudnić w swojej firmie emeryta, trzeba pamiętać, iż obowiązujące zasady zatrudniania emerytów zależą przede wszystkim od rodzaju zawartej z nim umowy.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego emeryta na umowę o pracę

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych prawo do emerytury nie wpływa na obowiązek ubezpieczeniowy pracownika. Oznacza to, że pracownicy pobierający świadczenia emerytalne powinni zostać objęci ubezpieczeniami tak jak pozostali pracownicy, którzy nie mają prawa do emerytury. Dlatego też zatrudnianie emeryta na umowę o pracę wiąże się z koniecznością opłacania za niego składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz ubezpieczenia zdrowotne, a także składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli wykonuje on pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Pracodawca nie musi jednak opłacać składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli zatrudniany emeryt ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń wymaga przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 1X. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, a więc nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę. Obowiązek ubezpieczeń ustaje w momencie zakończenia stosunku pracy.

Zatrudnianie emeryta na umowę cywilnoprawną

W przypadku zawarcia z emerytem umowy zlecenie należy obligatoryjnie odprowadzać składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Jedynie składki chorobowe są w tym wypadku opłacane dobrowolnie. Jeśli jednak emeryt jest już zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę, to zawierając z nim umowę zlecenie, wystarczy odprowadzać za niego jedynie składki zdrowotne. Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na tych samych zasadach, co w przypadku zatrudniania emeryta na umowę o pracę.

Konieczności opłacania składek ZUS nie ma w przypadku zawierania z emerytem umowy o dzieło.

Podatek od wynagrodzenia pracujących emerytów

Pracujących emerytów obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Co więcej, nowe zasady zatrudniania emerytów przewidują, że ci, którzy pozostaną aktywni zawodowe i zrezygnują czasowo z pobierania świadczeń emerytalnych, będą mogli skorzystać z ulgi PIT. Dzięki temu nie będą płacić podatków do kwoty 85 528 zł rocznie. Ulga PIT i kwota wolna od podatku się nie wykluczają, w związku z tym emeryci niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej zapłacą podatek dochodowy dopiero po przekroczeniu 125 528 zł dochodu rocznie.

W wypełnieniu wszystkich obowiązków, związanych z zatrudnianiem emerytów pomoże Ci moduł Kadry Płace enova365. Żeby przetestować jego możliwości, jeszcze dziś pobierz bezpłatnie demo.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365