Unicore Produkcja

Unicore Produkcja należy do najlżejszych, najbardziej przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwiązanie jest zintegrowane z enova365 w wersji złotej i platynowej, bazuje na nowoczesnej i zapewniającej wysoką wydajność, stabilność i bezpieczeństwo bazie danych MS SQL Server lub równie niezawodnej, darmowej MySQL.

Unicore Produkcja umożliwia tworzenie dokumentów RW, PW i innych odpowiednio zdefiniowanych dokumentów po zrealizowaniu powiązanej produkcji. Aplikacja współpracuje z enova365 również na poziomie stanów magazynowych – umożliwia przygotowanie niezbędnego zaplecza do przeprowadzenia procesu produkcyjnego.

Unicore Produkcja zapewnia planowanie produkcji na podstawie wprowadzonych Struktur oraz Marszrut wg faktycznego przebiegu produkcji w przedsiębiorstwie w rozbiciu na stanowiska i posiadane maszyny. Kalkulacja kosztów pozwala na określenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu dla różnych wielkości partii. Uwzględnione są: koszt robocizny, pracy maszyn.

Nie wymaga instalacji dodatkowych baz danych ani uruchamiania dodatkowych aplikacji.

W celu zapewnienia pełnej możliwości dostosowania programu do potrzeb przedsiębiorstwa w program Unicore Produkcja, został wbudowany wizualny projektant raportów i edytor interfejsu użytkownika, dzięki czemu każde okno w programie może być przebudowane zgodnie z potrzebami użytkownika, a zestawienia dostarczane przez system mogą zostać dowolnie rozbudowane. System może obsługiwać przenośne i stacjonarne terminale służące do raportowania zużycia materiałów i zdarzeń produkcyjnych.

2. Jak to działa?
Planowanie zgrubne

Budżet może być tworzony ręcznie lub importowany z zewnętrznego źródła. Na podstawie planu zgrubnego można obliczyć długoterminowe zapotrzebowanie na materiały i półfabrykaty. Budżet można również skorelować z realizacją bieżącą. Dzięki temu otrzymamy analizę porównawczą prognozy – wykonanie w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.

Planowanie operacyjne (krótkoterminowe)

Na podstawie wprowadzonych w enova365 zamówień od odbiorców oraz planu zgrubnego (budżetu produkcji) system generuje pozycje planu, które wiążą zapotrzebowanie na wyroby, półfabrykaty ze zleceniami produkcyjnymi i zleceniami pochodnymi. Plan operacyjny informuje nas o bieżącym obłożeniu wydziałów i rzeczywistym zapotrzebowaniu na zasoby do bieżącej produkcji.

Technologie / Struktury materiałowe (BOM).

Technologia produktu w Unicore Produkcja zawiera wykaz materiałów, półfabrykatów i operacji technologicznych niezbędnych do wytworzenia produktu. Jeden produkt może mieć wiele wariantów technologii obowiązujących,a do celów kalkulacji – struktury kalkulacyjne, które mogą zostać promowane do obowiązującej technologii. System pamięta zmiany w stosunku do technologii głównej jeżeli produkujemy wyrób na specjalne zamówienie. Do procesu technologicznego można włączyć rejestrację parametrów kontroli jakości i innych pomiarów laboratoryjnych. O zestawie cech opisujących technologię decyduje klient.

Obliczanie terminu realizacji zamówienia.

Unicore Produkcja już na etapie wprowadzania zamówienia kalkuluje przybliżony termin realizacji całego zamówienia biorąc przy tym pod uwagę stany magazynowe wyrobów oraz czas potrzebny na wykonanie ilości każdego wyrobu umieszczonego na zamówieniu obcym. Czas jest wyliczany dla każdej pozycji, dzięki temu natychmiast widać, które pozycje są najbardziej czasochłonne. Bezpośrednio z poziomu zamówienia można wygenerować zlecenia na wykonanie odpowiednich ilości wyrobów.

Obliczanie planowanego i rzeczywistego kosztu wytworzenia

Szybka kalkulacja kosztów pozwala na określenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu dla różnych wielkości partii. Uwzględniamy koszt robocizny, pracy maszyn, widełki cenowe zakupu materiałów

Zapotrzebowanie na zasoby: materiały, półfabrykaty, pracowników, maszyny

Do każdego materiału można zdefiniować dowolne zamienniki, również jednostronne. Każdy materiał ma domyślnego dostawcę. Generator zamówień podpowiada ile materiałów i od kogo należy zamówić aby zachować płynność produkcji na podany zakres dat. Inną opcją pracy jest zamawianie według najtańszego dostawcy albo według najkrótszego czasu dostawy (lead days). Obliczenia są wykonywane globalnie dzięki czemu optymalizujemy wielkość partii produkcyjnych i wielkość dostaw.

Harmonogram produkcji (APS)

Pozwala na optymalizację obłożenia maszyn i stanowisk z uwzględnieniem czasów przezbrojeń, zmian, przerw technologicznych. W przypadku awarii maszyny pozwala na kaskadowe przeplanowanie zleceń i podzleceń.

Identyfikowalność partii wyrobu i surowca

System pozwala dokonywać rozchodów ze wskazaniem partii surowca. Zestawienia pozwalają śledzić, do których partii wyrobu pobrano daną partię surowca czy półfabrykatu.

Elastyczność konfiguracji

W celu zapewnienia pełnej możliwości dostosowania programu do potrzeb przedsiębiorstwa wbudowaliśmy w aplikację wizualny projektant raportów i edytor interfejsu użytkownika. Dzięki temu każde okno w programie może być przebudowane z godnie z potrzebami użytkownika, a zestawienia dostarczane przez system mogą zostać dowolnie rozbudowane.

Dodatkowe możliwości

System może obsługiwać przenośne i stacjonarne terminale służące do raportowania zużycia materiałów i zdarzeń produkcyjnych (ilość wykonana, czas, etc). Dane o zamówieniach klientów mogą być przekazywane bezpośrednio z systemu Unicore B2B. Klient może otrzymywać informację zwrotną o statusie realizacji zamówienia lub szczegółową o postępie realizacji prac.

Autor rozwiązania:

Unicore s.c.

Autor rozwiązania

Unicore s.c.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze