Fundusze europejskie

Realizujemy projekty współfinansowane przez UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


fundusze europejskie
Fundusze Europejskie enova365

Soneta Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego zbadania możliwości opracowania nowego algorytmu pozwalającego na opracowanie User Experience w oparciu o konwersacyjny interfejs".


Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności projektu B+R zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz ocenę szans jego powodzenia.


Wartość projektu: 60 885 PLN

Koszty kwalifikowane: 49 500 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 42 075 PLN

Okres realizacji projektu: 2020.10.27-2021.07.31

Soneta Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie Soneta Sp. z o.o. w celu prowadzenia badań nad innowacyjnymi produktami i technologiami."

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami i technologiami.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 000 991,23 zł

Soneta Sp z o.o. realizuje projekt pt. ,,Opracowanie uniwersalnej platformy w modelu SaaS do automatyzacji i standaryzacji wytwarzania dedykowanych rozwiązań dla sektora MŚP służących optymalizacji procesów biznesowych” 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w firmie Soneta uniwersalnej platformy dostępnej w modelu SaaS (innowacja produktowa) służącej do standaryzacji wytwarzania dedykowanych rozwiązań biznesowych i automatycznej ich weryfikacji za pomocą dostępnych z poziomu platformy narzędzi wspomagających.

Planowane efekty:

  • platforma narzędziowa pozwalająca na zestandaryzowanie wytwarzanych przez partnerów rozwiązań biznesowych, poprzez implementację w niej nowej, unikatowej metodyki tworzenia oprogramowania
  • zwiększenie rozpoznawalności formy Soneta na polskim rynku
  • zwieszenie jakości rozwiązań dedykowanych


Wartość projektu: 2 485 224,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 328 800,50 PLN

Okres realizacji projektu: 2017.10.01-2020.04.30

Z przyjemnością informujemy, że firma Soneta sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Opracowanie wytycznych w zakresie udoskonalenia stosowanej dotychczas w firmie technologii dotyczącej architektury informacji oprogramowania systemu enova365”. 

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W ramach realizacji projektu, powstanie raport, który zawierał będzie szczegółowe wytyczne w zakresie udoskonalenia stosowanej dotychczas w firmie technologii, dotyczącej architektury informacji oprogramowania systemu enova365. Powstanie zbiór rekomendacji, na podstawie których firma Soneta jako producent, będzie mogła wdrożyć odpowiednie zmiany w architekturze systemu, stanowiące nowe podejście do technologii produkcji i dostosowanie produktu końcowego do potrzeb rynku. Koszt projektu: 344 000,00 PLN, wartość dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej: 196 000,00 PLN

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Jadwiga Wojtas
tel. 12 349 28 00

Firma realizuje projekt pt. "Realizacja usługi proinnowacyjnej dla firmy Soneta sp. z o.o. związanej z ulepszeniem produktu enova365 poprzez lokalizację na język angielski wybranych modułów" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest znaczące udoskonalenie produktu enova365 poprzez lokalizację wybranych modułów na język angielski, dzięki czemu produkt będzie bardziej dostępny dla anglojęzycznych użytkowników.

Wartość projektu: 60 516,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 44 280,00 PLN

W pozyskaniu dotacji pomogła nam firma doradcza Sekwencja sp. z o.o.