Obszary

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa

Księgowość

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.


enova365 Księgowość to doskonałe narzędzie do obsługi finansów i księgowości w firmie

Program umożliwia utworzenie planu kont o dowolnie rozbudowanej strukturze

Definiowanie konta syntetycznego

Mechanizm schematów księgowych pozwala na automatyczne wygenerowanie zapisów w dzienniku

Program pozwala na obliczenie i wydrukowanie niezbędnych deklaracji podatkowych

Elastyczny mechanizm zestawień księgowych

Księgowość

To sprawna i kompleksowa kontrola działalności przedsiębiorstwa oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy.

Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Narzędzie dla Biur Rachunkowych, służące do komunikacji ze swoimi Klientami w przestrzeni internetowej. To publikowanie informacji i udzielanie szybkich odpowiedzi na zapytania Klientów w jednym miejscu, do których Użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Proces księgowy

Księgowość to przede wszystkim informacje o strukturze kosztów w poszczególnych obszarach działalności. To również dane o stanie płynności finansowej – wszystkie te informacje, które są niezbędne w zarządzaniu firmą i podejmowaniu dobrych decyzji. enova365 Księgowość wspomaga przedsiębiorców na każdym etapie – od ewidencjonowania danych przez dekretowanie, sporządzanie sprawozdań, aż po szybkie przygotowanie kompletu informacji potrzebnych do zwinnego zarządzania.

  • ewidencja dokumentów
  • rozliczanie VAT
  • ewidencja zapłat
  • rozliczanie rozrachunków
  • ewidencja środków trwałych
  • dekretacja
  • deklaracje i sprawozdania

Proces księgowy ma swój początek w Ewidencji Dokumentów. Jest to główne miejsce codziennej pracy księgowego. Obszar ten jest elektronicznym (wirtualnym) odzwierciedleniem całej dokumentacji księgowej firmy. Gromadzą się tutaj zarówno dokumenty wprowadzane bezpośrednio przez księgowego np. faktury zakupu kosztowe, polecenia księgowania, jak również rejestrowane lub tworzone w innych modułach dokumenty będące podstawą księgowania, np. faktury zakupu materiałów i towarów, faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe, listy płac itp.


W procesie wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów można wykorzystać matryce, kopiowanie oraz import dokumentów. Import/eksport może się odbywać standardowymi mechanizmami systemu (format tekstowy, xml, Excel) lub w bardziej zaawansowanych przypadkach przy pomocy dodatków enova365 Importy Księgowe i enova365 Eksporty Księgowe.


Każdy dokument na etapie ewidencjonowania może zostać opatrzony dodatkowymi informacjami, wspierającymi księgowanie (cechy, opis analityczny). Z obszaru ewidencji dokumenty są dekretowane (stan predekretowany) i kierowane do ksiąg. Dekretacja może być ręczna lub automatyczna (w oparciu o schematy księgowań).

Przejście do kolejnego kroku – rozliczania podatku od towarów i usług – następuje po nadaniu zewidencjonowanym dokumentom stanu "wprowadzony". Dokumenty zawierające elementy, będące podstawą rozliczenia w podatku VAT, są wyodrębnione i można je przeglądać na listach Ewidencja VAT i Rejestr VAT.


W systemie można sporządzać – w okresach kwartalnych lub miesięcznych – deklaracje VAT7 i VAT-UE. Deklaracje, po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym, mogą być wysłane do urzędu bezpośrednio z programu.


enova365 wspiera rozliczanie VAT wg współczynnika struktury sprzedaży, rozliczanie VAT od marży, rozliczanie VAT metodą kasową oraz umożliwia dokonanie korekt z tytułu złych długów. Dostępne w systemie mechanizmy w pełni wspomagają rozliczenie podatku VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu towarów i usług.

Ewidencjonowanie zapłat odbywa się w obszarze Ewidencji Środków Pieniężnych, w którym zostanie zarejestrowany zarówno przelew dla pracownika z tytułu wypłaty, jak i przelew dla dostawcy za dostarczone towary. enova365 umożliwia prowadzenie równocześnie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych. Dla każdej ewidencji można określić prawa dostępu dla operatorów. Dla ewidencji walutowych można przypisać tabelę kursową, wg której wartości złotówkowe wprowadzanych zapłat będą przeliczane automatycznie. Ponadto w enova365 istnieje możliwość prowadzenia magazynu walut (zgodnie z zasadą FIFO) i automatycznego naliczania różnic kursowych powstających przy obrotach walutowych.


Raporty kasowe i bankowe mogą być tworzone za dowolne okresy. W bieżącej pracy kilka raportów w ramach tej samej ewidencji może być otwartych równocześnie, a program pilnuje, żeby były zamykane po kolei, po czym saldo raportu jest dynamicznie przeliczane. Wprowadzanie zapłat do raportów może się odbywać ręcznie ze wsparciem mechanizmu matryc zapłat. Zapłaty do faktur gotówkowych mogą odbywać się automatycznie, istnieje także możliwość hurtowej zapłaty za istniejące w systemie płatności. Do programu można zaimportować operacje bankowe, przy pomocy dodatku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Każdy raport po wprowadzeniu, zweryfikowaniu i zamknięciu trafia do ewidencji dokumentów, gdzie może być przy użyciu schematów księgowych automatycznie zaksięgowany. 

Ewidencja środków pieniężnych umożliwia rozliczanie dokumentów w dowolnym momencie – podczas wprowadzania wpłaty/wypłaty, podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży/zakupu, a także naliczania rozliczeń automatycznie wg zadanych kryteriów (zgodność kwoty, opisu, cechy itp.). Powstające w systemie rozrachunki prezentowane są na listach w ujęciu syntetycznym i analitycznym. Istniejące w systemie raporty pozwalają uzyskać m.in.: stan nierozliczonych rozrachunków na dany dzień, strukturę nierozliczonych płatności i zapłat, analizę płatności ze względu na stopień i termin rozliczenia. Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta, zwłaszcza jeśli wykorzystamy dane dostępne w module dodatkowym enova365 Preliminarz EŚP. Narzędzie to pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości.


W obszarze rozrachunków można przygotować i wyeksportować od banku przelewy zobowiązań wobec kontrahentów i z tytułu podatków. Ten etap procesu wspiera również moduł windykacji należności. W programie można tworzyć dokumenty windykacyjne takie jak ponaglenia zapłaty, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe. Dodatkowo można tworzyć dokumenty cesji, kompensat, rozliczeń zaliczek pracowniczych. Ponadto, dzięki dodatkowi enova365 Delegacje Służbowe, program umożliwia obsługę rozbudowanych delegacji, w tym delegacji zagranicznych.

Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie jest subprocesem księgowym. Powiązanie z częścią księgową jest realizowane poprzez dokumenty dotyczące środków trwałych (OT, LT, Amortyzacja itp.), które tworzone są w obszarze Księgi Inwentarzowej, a po zatwierdzeniu przenoszone do ewidencji dokumentów do dekretacji. W system wbudowana jest Klasyfikacja Środków Trwałych, którą użytkownik może modyfikować i rozbudowywać. W Księdze Inwentarzowej z licencją platynową możliwe jest ewidencjonowanie środków trwałych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Program umożliwia naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną i jednorazową oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji program automatycznie, w odpowiednim momencie, zmienia sposób naliczania odpisów na liniowy. Dla środka trwałego można także wskazać naliczanie odpisów zgodnie z jego sezonowym użytkowaniem lub jednorazowo na koniec roku. Księga Inwentarzowa w enova365, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwia odrębne wprowadzanie wartości początkowych, zmian wartości i naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dokumenty środków trwałych po zatwierdzeniu przechodzą na listę ewidencji dokumentów, gdzie będą podlegały dekretacji.

Dekretacja odbywa się z poziomu Ewidencji dokumentów. Do każdego dokumentu może być utworzony jeden lub kilka dekretów z zapisami na różne konta. Dekrety można tworzyć ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem opisu analitycznego i schematów księgowych. Program umożliwia księgowanie do bufora księgowego, z którego dekret w dowolnym momencie można usunąć lub  poprawić. Opis analityczny jest dodatkową listą analityczną umożliwiającą zarejestrowanie dla dokumentu dodatkowych informacji analitycznych wartościowych i ilościowych.

Schematy księgowe mogą być definiowane do poszczególnych typów dokumentów, definicji dokumentów lub zbioru dokumentów spełniających określone kryteria. Schemat księgowy może sięgać nie tylko do dokumentu ewidencji dokumentów wprost podlegającego księgowaniu, ale także do dokumentu źródłowego, np. księgując fakturę sprzedaży, można wykorzystać informacje z kartoteki towarowej albo kartoteki kontrahenta. Plan kont ma strukturę drzewiastą. Analityka konta może być wielopoziomowa. Konta analityczne mogą być utworzone ręcznie lub automatycznie przez schematy księgowe podczas księgowania.

W oparciu o strukturę planu kont i na podstawie dekretów do dokumentów obliczane są obroty i salda kont. Obliczanie obrotów i sald ma miejsce podczas zapisu każdego dekretu i obliczone wartości zapisywane są w bazie danych. Dzięki takiemu podejściu na liście obroty i salda na bieżąco dostępne są informacje o obrotach i saldach na dowolny dzień okresu obrachunkowego. 

Efektem końcowym procesu księgowego jest przygotowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. enova365 posiada mechanizmy pozwalające na obliczenie przychodów i kosztów, ustalenia dochodu oraz miesięcznej zaliczki podatku dochodowego CIT lub PIT. W systemie pomocniczo mogą być tworzone miesięczne zaliczki CIT wraz z załącznikami oraz roczna deklaracja CIT, która może być przekazana z programu do systemu e-Deklaracji. W toku obliczeń istnieje możliwość automatycznego uwzględnienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w module enova365 Kadry Płace


Sprawozdania finansowe przygotowywane są w oparciu o zestawienia księgowe. Podstawowe zestawienia typu bilans, rachunek zysków i strat dostępne są w podstawowej konfiguracji systemu. Użytkownik może modyfikować zestawienia standardowe, może również tworzyć własne dodatkowe zestawienia. Istnieje możliwość obliczania i porównywania wartości za analogiczne okresy z kolejnych okresów obrachunkowych. Podstawą obliczania wartości w zestawieniach księgowych są wartości obrotów i sald kont, ale w systemie istnieje możliwość obliczania zestawień księgowych bezpośrednio na podstawie analizy zapisów księgowych. Podstawą obliczeń w zestawieniach księgowych mogą być również elementy opisu analitycznego oraz wartości obliczone na podstawie analizy rozrachunków.

Zobacz film - dokument kosztowy w enova365 w interfejsie dotykowym na Windows 8


Napisz

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Napisz na kontakt(at)enova.pl lub zadzwoń: 12 349 28 00

Umów się

na bezpłatną prezentację systemu! Poznaj naszego Autoryzowanego Partnera enova365!

Zobacz

DEMO enova365 w interfejsie okienkowym lub przeglądarkowym na platformie Microsoft Azure.

 

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >