Podpowiadamy jak zdobyć fundusze w ramach większego przedsięwzięcia

Kto może skorzystać z dotacji?

Firmy mikro, małe oraz średnie, prowadzące działalność w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Najważniejszym warunkiem jest innowacyjność, ponieważ kryteria przyznawania dotacji różnią się między sobą w zależności od regionu.

Finanse:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w

konkursie wynosi 170 000 000 PLN, w tym 100 000 000 PLN na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.

Wsparcie obejmuje:

  • zakup nieruchomości
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)

Więcej informacji o programie dofinansowania:

Dofinansowanie na zakup systemów iformatycznych Polska Wschodnia

Dofiniansowanie na zakup systemów informatycznych województwo świętokrzyskie

Harmonogram naborów - wdrażanie innowacji przez MŚP

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu skontaktowania się z pracownikiem Soneta i uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest [more] - Soneta spółka z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; - przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości umówienia prezentacji systemu enova365; - Pana/Pani dane będą przechowywane na serwerach spoza europejskiego obszaru gospodarczego – Stany Zjednoczone. - dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej;