Obszary

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa

Kadry i Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.


enova365 Kadry Płace obsługuje szereg procesów kadrowych oraz dotyczących rachuby płac

Listy w programie można przeszukiwać wg różnorodnych kryteriów

Widok kartoteki pracownika, gdzie dane są pogrupowane wg kategorii

Naliczanie listy płac odbywa się poprzez zaznaczenie pracowników na liście

Program umożliwia uzyskanie wydruków wszelkich niezbędnych dokumentów

Kadry Płace

Spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Microsoft Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie.

Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach.

Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji.

Pulpit Pracownika

To narzędzie do samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy online.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Pulpit Kierownika

To elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do własnych danych kadrowo-płacowych oraz danych podległych pracowników.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Narzędzie dla Biur Rachunkowych, służące do komunikacji ze swoimi Klientami w przestrzeni internetowej. To publikowanie informacji i udzielanie szybkich odpowiedzi na zapytania Klientów w jednym miejscu, do których Użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY>

Proces obsługi pracownika

W procesach kadrowych firmy, szczególnie przy dużej liczbie zatrudnionych pracowników, znaczenie ma szybkość wprowadzania danych i dostęp do nich nawet przy kilku tysięcznej bazie. enova365 wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prowadzenie czynności wynikających z ustawowych obowiązków pracodawcy. Prowadzenie kartotek pracowniczych wraz z odbytymi szkoleniami, pozwala szybko odnaleźć potrzebne w firmie kompetencje lub określić je na potrzeby rekrutacji.

  • rekrutacja
  • zatrudnienie
  • ewidencja czasu pracy
  • aktualizacja danych płacowych
  • aktualizacja danych kadrowych
  • naliczanie wypłat
  • deklaracje

Proces planowania i prowadzenia rekrutacji pracowniczej jest wspierany przez element modułu enova365 Kadry i Płace – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL). W systemie można dokonać analizy zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych wydziałach firmy. Następnie dla wybranych stanowisk można określać różne etapy rekrutacji, jak i kryteria oceny. W ramach jednego etapu można oceniać wartościowo kilka kryteriów.


Proces rekrutacji rozpoczyna ewidencja w systemie danych kandydata na podstawie informacji zawartych w CV. Najczęstsze etapy to pozyskanie kandydata, analiza CV, rozmowa kwalifikacyjna, test kompetencyjny, test psychologiczny, testy sprawnościowe. Każdy z etapów rekrutacji podlega niezależnej ocenie. Na każdym etapie można dokonać weryfikacji postępu rekrutacji. A wybór najlepszego kandydata dokonywany jest w oparciu o definiowalne wyszukiwarki.

Po wyborze kandydata następuje uzupełnienie kompletu danych kadrowych (dane teleadresowe, podatkowe, dane ubezpieczeniowe). Dodatkowe rozwiązania, takie jak enova365 Pracownicy Uczelni czy enova365 Prokuratura, pozwalają na odnotowanie specyficznych danych w kontekście nauczycieli uczelni wyższych lub pracowników prokuratury.


Na etapie zatrudnienia odbywa się wygenerowanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i innych dokumentów podpisywanych przez pracownika. Szeroki wachlarz predefiniowanych umów cywilnoprawnych (tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, udział w organach stanowiących) sprawdzi się w firmach o różnorodnej specyfice. W kolejnym kroku następuje wygenerowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUA lub ZZA.


Etap zatrudnienia kończy się skierowaniem pracownika na badania lekarskie, szkolenia BHP, przypięciem do struktury organizacyjnej oraz wydaniem karty RCP. Mając dodatek enovaNet, można założyć pracownikowi konto, dzięki któremu będzie mógł zdalnie wypełniać wnioski o urlop oraz mieć podgląd do puli dni wolnych. Wykorzystując moduł Zarządzanie Odzieżą Roboczą, przydzielany jest zestaw wyposażenia niezbędny do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Rozbudowane kalendarze normy czasu pracy pozwalają rozliczać nadgodziny w kontekście różnych okresów rozliczeniowych zarówno miesięcznych, jak i kilkumiesięcznych. Można zdefiniować inne okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup pracowniczych, np. jednomiesięczny okres rozliczeniowy dla pracowników administracji oraz kwartalny dla pracowników produkcyjnych. Funkcjonalność weryfikatorów czasu pracy w wersji platynowej umożliwia sprawdzenie dodatkowych warunków przy planowaniu harmonogramów.


Dane można wprowadzać zarówno ręcznie, jak i importować z zewnętrznych systemów. W standardzie funkcjonuje import plików tekstowych z systemów RCP (rejestratorów czasu pracy). Można również wczytać dane z plików .xml, wykorzystując moduł dodatkowy enova365 Czas Pracy. Dedykowane rozszerzenie enova365 Import/Export RCP współpracuje z systemami firmy Regitech oraz HSK Data. W kontekście czasu pracy kierowców dodatkowe rozwiązanie enova365 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu o możliwość wymiany danych między programami.


W przypadku wprowadzania nieobecności sprawdzane są warunki dotyczące limitu urlopu czy długości okresu zasiłkowego. Obieg wniosków urlopowych może odbywać się poprzez portal enovaNet.

Moduł PKZP i ZFM pozwala na ewidencję przynależności do funduszu, ewidencję pożyczek oraz generowanie harmonogramu spłat. System obsługuje wypłatę pożyczek oprocentowanych, obliczając kwotę należnych odsetek, pozwala również wygenerować harmonogram obejmujący raty stałe bądź zmienne.


Ewidencja świadczeń socjalnych gromadzi w jednym miejscu dane związane z wypłatami w ramach funduszu. Na kartotece pracownika odnotowujemy dodatki stałe wynikające z comiesięcznego naliczenia (np. pakiety medyczne, pakiety Multisport) lub świadczenia wypłacane okazjonalnie (wczasy "pod gruszą", zapomogi, bony świąteczne, bilety do kina).


W wersji platynowej można przeprowadzać grupowe zmiany stawek zaszeregowania i dodatków płacowych. Możliwa jest symulacja grupowych podwyżek kwotowych lub procentowych. Część aktualizacji płacowych odbywa się automatycznie poprzez ściągnięcie wskaźników (minimalna płaca, dochód deklarowany, współczynnik waloryzacji itp.).

Poprzez aktualizację danych kadrowych odnotowujemy przejęcie pracowników na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy. System pozwala na odnotowanie historycznych zmian dotyczących kartoteki pracownika. Może być to zmiana nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania czy też zmiana w kontekście danych etatowych. Szereg raportów i weryfikatorów pozwala wcześnie wychwycić osoby, którym kończą się umowy o pracę, upływa termin badań lekarskich bądź szkoleń BHP.


Zaświadczenia z dodatkowych szkoleń lub odbytych badań są nanoszone na kartotekę pracownika. Zmiany dotyczące etatu mogą być związane z zawarciem kolejnej umowy o pracę, zmianą wymiaru etatu czy stanowiska. Zachowanie historii zatrudnienia jest istotne z punktu widzenia wystawiania świadectwa pracy. Aktualizacja kartoteki nauczyciela akademickiego może odzwierciedlać przebieg kariery naukowej.

W przypadku pracowników tymczasowych może być to zmiana pracodawcy, która wpływa na przynależny limit urlopu wypoczynkowego. Aktualizacje okresów oddelegowania do pracy za granicę są istotne z punktu widzenia etapu naliczania listy płac. 

Na podstawie wprowadzonych danych etatowych, jak i różnych form umów cywilnoprawnych naliczane są wypłaty. Zewidencjonowane wcześniej informacje o czasie pracy czy nieobecnościach mają swoje odwzorowanie w rozliczonych elementach wynagrodzenia. Płace w pełni współpracują z modułem pożyczek ZFM i PKZP, raty pożyczek podlegają potrąceniu na podstawie wcześniej wygenerowanego harmonogramu spłat. Wprowadzone zajęcia komornicze i alimentacyjne zostają ograniczone do limitów gwarantujących pracownikom kwotę wolną od potrąceń.


Podczas naliczania list płac odbywa się sprawdzenie progów podatkowych, rocznego ograniczenia składek społecznych, maksymalnych limitów kosztów autorskich. Wykorzystując narzędzie enova365 Pracownicy Eksportowi, możliwe jest rozliczenie składkowo-podatkowe osób oddelegowanych do pracy zagranicę.


Czynnością kończącą naliczenie wypłat jest wygenerowanie przelewów dla pracowników i zaimportowanie ich do programu bankowego. Natomiast zatwierdzona lista płac jest przekazywana do modułu księgowość w celu rozliczenia kosztów.

Efektem końcowym, podsumowującym miesiąc pracy, jest naliczenie deklaracji ZUS. System wspiera generowanie deklaracji rozliczeniowych DRA, RCA, RSA oraz import tych danych do programu Płatnik. Kwoty do wyliczenia deklaracji zostają pobrane z naliczonych list płac. Na raportach RCA, RZA wykazane są osoby z naliczonymi podstawami składek. Natomiast w przypadku pracowników, którzy nie osiągnęli przychodu, a podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, generowane są zerowe raporty RCA.


Za pomocą operacji seryjnych grupowo wystawiamy informację RMUA (miesięczną lub roczną). W standardzie można wygenerować deklaracje podatkowe, takie jak PIT-11, PIT-40, IFT, PIT R, PIT 4R, PIT-8 C, PIT 8AR oraz przesłać je w formie elektronicznej do bramki Ministerstwa Finansów.


Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych pozwalają wyliczyć kwoty dofinansowania dla firm posiadających status ZPCHR, jak i podmiotów z otwartego rynku pracy. Deklaracje WN-D podlegają eksportowi do programu SODiR off-line. Komplet zewidencjonowanych danych kadrowych i płacowych jest bazą do wykonywania raportów statystycznych do GUS, takich jak deklaracje Z-03, Z-06, DG-1.

Zobacz film jak enova365 wspiera HR w Twojej firmie!


Napisz

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Napisz kontakt(at)enova.pl lub zadzwoń: (12) 349 28 00

Umów się

na bezpłatną prezentację systemu! Poznaj naszego Autoryzowanego Partnera enova365!

Zobacz

DEMO enova365 w interfejsie okienkowym lub przeglądarkowym na platformie Microsoft Azure.

 

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >