Administracja publiczna

Administracja publiczna

Z uwagi na specyfikę pracy oraz indywidualne potrzeby wynikające z przepisów prawa, instytucje publiczne to szczególny rodzaj użytkowników enova365. Naszym rozwiązaniom zaufało nam m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Poznaj dedykowane rozwiązania enova365 dla instytucji publicznych.

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania zadaniami realizowanymi przez instytucje publiczne. Składa się ze zintegrowanych ze sobą modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Dzięki bogatej funkcjonalności oraz szerokim możliwościom konfiguracyjnym enova365 doskonale wpisuje się w potrzeby sektora publicznego.


enova365 dla administracji publicznej

  • organy administracji rządowej
  • organy administracji samorządowej
  • centra usług wspólnych 
  • jednostki sektora publicznego 
  • samodzielne zakłady budżetowe
  • uczelnie wyższe
  • szpitale i ośrodki zdrowia
  • instytucje kultury

Centra usług wspólnych

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym pozwala na powoływanie tzw. centrów usług wspólnych, których zadaniem ma być prowadzenie wspólnej obsługi dla pozostałych jednostek na terenie gminy czy powiatu. Obsługa przez specjalnie powołaną jednostkę to znaczne oszczędności w wydatkach  organizacyjno – administracyjnych. W połączeniu z właściwie dobranym narzędziem informatycznych pozwala na zwiększenie wydajności wykonywanych zadań oraz efektywną komunikację na linii centrum usług wspólnych – jednostka obsługiwana. 

enova365 to kompleksowe rozwiązanie przygotowane na potrzeby centrów usług wspólnych w administracji publicznej. Współpraca modułów do rozliczania wspólnej księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem oraz wspólnymi zamówieniami, wsparta mechanizmami usprawniającymi komunikację i wymianę informacji zapewnia pełne wsparcie informatyczne w prowadzeniu centrum usług wspólnych.

Rachunkowość dostosowana do wymogów jednostki budżetowej

Księgowość enova365 umożliwia prowadzenie księgowości według klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej. System ewidencjonuje zadania w oparciu o klasyfikacje: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Moduł funkcjonuje w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Oprogramowanie umożliwia automatyzację obsługi planu kont, kontrolę strony wydatkowej i dochodowej budżetu. Zgromadzone w systemie informacje stanowią podstawę tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi

W administracji publicznej zarządzanie kadrami i płacami jest ściśle związane ze stroną wydatkową budżetu. Moduł enova365 Kadry Płace zapewnia elastyczny mechanizm definiowania systemu wynagrodzeń.

Sektor publiczny to organizacje zatrudniające setki a nawet tysiące pracowników. Zdefiniowane w enova365 operacje pozwalają zautomatyzować czynności wykonywane dla grup pracowniczych, takie jak: dodawanie dodatków, planowanie nieobecności, kontrolę limitów urlopowych oraz zaszeregowanie pracowników oraz współprace z RCP. Moduł zawiera również narzędzia do samoobsługi pracowniczej umożliwiające zdalny kontakt z działem kadrowym i podjęcie takich czynności jak złożenie wniosku urlopowego, sprawdzenie limitów urlopowych. Mobilność systemu zapewnia zoptymalizowanie pracy działu kadrowego.

Przepływ dokumentów i informacji wewnątrz jednostki

enova365 DMS (Document Managment System) to narzędzie umożliwiające prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji publicznej, zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej. System odzwierciedla pełen obieg dokumentu: rejestrację w punkcie kancelaryjnym, dekretację, założenie teczki sprawy i jej prowadzenie, rejestrację pism wychodzących, po zamknięcie teczki sprawy. DMS to nie tylko szybki wgląd w dokumentację ale również automatycznie generowane rejestry, metryki i spisy spraw.

Moduł enova365 Workflow pozwala odwzorować wewnętrzne procedury i automatyzację pracy. Pracownicy odpowiedzialni za kolejne etapy procedowania sprawy, są informowani o swoich zadaniach i terminach realizacji. Workflow uwzględnia również możliwość definiowania osób decyzyjnych, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego przebiegu sprawy. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.

Zarządzanie Budżetem

enova365 to kompleksowa usługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Umożliwia m.in. tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów oraz kontrolowanie stopnia realizacji projektu. enova365 zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów instytucji.

 

www.enova.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej >